Правова держава: сучасний науковий дискурс і практична реалізація в Україні

Автор(и)

  • Vasyl Tatsiy Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • Oleg Danilyan Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152940

Ключові слова:

правова держава, права людини, бікамералізм, правове виховання, принципи законотворчості, верховенство права, правова культура.

Анотація

Мета роботи − дослідити в теоретичному та практичному аспектах особливості становлення правової держави в сучасній Україні. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному поєднанні загальнонаукових (аналіз, синтез, аналогія та ін.), філософських (діалектичний, герменевтичний) та спеціально-юридичних (нормативно-аналітичний, порівняльно-правовий) методів. Наукова новизна роботи полягає у системному розкритті інституційних та неінституційних чинників розбудови правової держави в Україні, виокремленні проблемних питань, що виникають на сучасному етапі вітчизняного державотворення. Висновки. Науковий дискурс з приводу особливостей реалізації сутнісних ознак правової держави в сучасній Україні розгортається за такими напрямами: забезпечення якісної діяльності судових та правоохоронних органів, чіткий розподіл повноважень між гілками влади та її структурами (уникнення дублювання, подвійного підпорядкування), реальне забезпечення прав і свобод громадян, підвищення рівня законотворчої роботи в українському парламенті, дотримання принципів правової держави в усіх сферах суспільного життя тощо. Загалом можна констатувати, що в сучасній Україні правова держава лише народжується, а виконання принципів її функціонування у вітчизняних правовідносинах ще не набуло системного характеру. Розвиток інститутів правової держави є невід’ємним складником усієї владної системи в країні. Саме тому є необхідність у реформуванні судової гілки влади, правоохоронних органів, процедур законотворення з урахуванням кращих закордонних зразків. Одним зі шляхів покращення якості законотворчої роботи є створення в Україні двопалатного парламенту, який має забезпечити більш ретельний розгляд законопроектів, представництво регіонів, слугуватиме полем знаходження компромісу щодо стратегічних напрямів розвитку країни. Як показує досвід країн зі сталими демократичними традиціями, для розбудови правової держави недостатньо прийняття якісних законів – важливе їх сприйняття і виконання всіма суб᾽єктами соціальних відносин, які мають розвинену правосвідомість та правову культуру демократичного ґатунку. Для підвищення рівня правосвідомості та правової культури українських громадян ми пропонуємо створити систему правового виховання, яка б підтримувалася державою та громадянським суспільством. У правовій політиці країни варто передбачити низку послідовних кроків для забезпечення правовиховної роботи.

Біографії авторів

Vasyl Tatsiy, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, професор, ректор 

Oleg Danilyan, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії 

Посилання

Ганьба Б. Елітарний правовий нігілізм: окреслення визначення, суспільна небезпечність і класифікація. Підприємство, господарство і право. 2011. № 6. С. 106-109.

Гета Д. С. Сучасні проблеми становлення правової держави. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 19-20 лютого 2016 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. С. 12-17.

Дурдинець М. Ю. Бікамералізм як продукт історичної еволюції. Філософські та методологічні про-блеми права. 2016. № 1. С. 114-126.

Климчук Т. Принципи законотворчої діяльності. Історико-правовий часопис. 2013. № 2. С. 63-67.

Мацькевич М. М. Генеза прав людини: правовий та філософський аспекти. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. 2014. Вип. 4. С. 54-66.

Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. 2-ге вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2013. 440 с.

Соломін О. А. Концепція правової держави: сучасний контекст. Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. 2012. Т. 134. С. 3-6.

Тацій В. Я. Вибрані статті, виступи, інтерв᾽ю (2009-2014) / В. Я. Тацій; упоряд.: О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов; відп. за вип. О. В. Петришин. Х. : Право, 2015. 648 с.

Тацій В. Я. Проблеми стабільності й динамізму кримінального законодавства України на сучасному етапі / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, Ю. А. Пономаренко. Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. Харків, 2015. № 4. С. 54-66.

Araja¨rvi N. The Rule of Law in the 2030 Agenda. Hague J Rule Law. 2017. № 10(1). P. 187-217.

Ciongaru E. The Concept of Freedom and the Concept of Power in the Rule of Law. Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values. 2016. № 1. P. 87-90.

Czarnota A. Rule of Law as an Outcome of Crisis. Hague J Rule Law. 2016. № 8. P. 311-321.

European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). Report on the Rule of Law Adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 25–26 March 2011), CDL-AD(2011)003rev (article 41). URL: https: //www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e

Haggard S. The Rule of Law in Post-Conflict Settings: The Empirical Record. International Studies Quarterly. 2014.№ 58. P. 405-417.

Sellers M. What Is the Rule of Law and Why Is It So Important? The Legal Doctrines of the Rule of Law and the Legal State. 2014. № 38. P. 3-13.

Gan`ba, B. (2011). Elitist legal nihilism: Definition of determination, social danger and classification. Pidpry`yemstvo, gospodarstvo i pravo, 6, 106-109 [in Ukrainian].

Geta, D. S. (2016). Current problems of the state of law. The state of law: history, modernity and perspec-tives of formation in Ukraine: Materials of the international scientific-practical conference. (pp. 12-17). Uzhgorod: Uzhgorods`ky`j nacional`ny`j universy`tet [in Ukrainian].

Durdy`necz`, M. Yu. (2016). Bicameralism as a product of historical evolution. Filosofs`ki ta metodologichni problemy` prava, 1, 114-126 [in Ukrainian].

Kly`mchuk, T. (2013). Principles of law-making activity. Istory`ko-pravovy`j chasopy`s, 2, 63-67 [in Ukrainian].

Macz`kevy`ch, M. M. (2014). Human rights genesis: law and philosophical aspects. Naukovy`j visny`k L`vivs`kogo derzhavnogo universy`tetu vnutrishnix sprav. seriya yury`dy`chna, issue 4, 54-66 [in Ukrainian].

Get`man, A. P., Gerasina, O. G., Dany`l`yan, O. G. et al. (2013). Law education in modern Ukraine: mono-graph. V. Ya. Taciya (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Solomin, O. A. (2013). The concept of the state of law: contemporary context. Naukovi zapy`sky` NaUKMA. Polity`chni nauky`, Vol. 134, 3-6 [in Ukrainian].

Tacij V. Ya. (2015). Selected articles, speeches, interviews (2009-2014). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Tacij, V. Ya., Tyutyugin, V. I., Ponomarenko, Yu. A. (2015). Stability problems and dynamism of the crimi-nal legislation of Ukraine at the present stage. Visny`k Nacional`noyi akademiyi pravovy`x nauk Ukrayiny` : zb. nauk. pr., 4, 54-66 [in Ukrainian].

Araja¨rvi, N. (2017). The Rule of Law in the 2030 Agenda. Hague J Rule Law, 10(1), 187-217 [in English].

Ciongaru, E. (2016). The Concept of Freedom and the Concept of Power in the Rule of Law. Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values, 1, 87-90 [in English].

Czarnota, A. (2016). Rule of Law as an Outcome of Crisis. Hague J Rule Law, 8, 311-321 [in English].

European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). (2011). Report on the Rule of Law Adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 25–26 March 2011), CDL-AD(2011)003rev (article 41). https: //www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e [in English].

Haggard, S., Tiede L. (2014). The Rule of Law in Post-Conflict Settings: The Empirical Record. International Studies Quarterly, 58, 405-417 [in English].

Sellers, M. (2014). What Is the Rule of Law and Why Is It So Important? The Legal Doctrines of the Rule of Law and the Legal State, 38, 3-13 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія