СИМУЛЯТИВНИЙ ХАРАКТЕР СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ДУМЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Tetiana Reva Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153020

Ключові слова:

культура, симуляція, суспільство, модерніті, консьюмеризм

Анотація

Метою роботи є аналіз основних інтерпретацій симулятивного характеру соціокультурних трансформацій у культурологічній думці другої половини ХХ століття. Методологія дослідження полягає у застосування міждисциплінарного підходу, що дозволяє нам використовувати наукові надбання соцілогії культури, культурології, філософії та антропології. У дослідженні були застосовані такі методи як порівняльний для розкриття відмінностей між структуралістськими концепціями та метод аналізу який дозволяє простежити вплив різних рис симулятивного суспільства на культуру.  Наукова новизна дослідження полягає у аналізі основних підходів до розуміння симулятивності та квазіреальності розвитку суспільства та його впливу на культури, тобто розвиток нових форм комунікації, економіки та суспільних відносин веде до створення нового сприйняття мистецтва та культури. Висновки. Таким чином, у другій половині ХХ століття у дослідженнях присвячених розвитку суспільства в умовах інформаційного середовища, розкриваються основні риси сучасних суспільств та їх вплив на культуру і мистецтво, які виступили способами рефлексії таких явищ як клонування, голограма, сентиментальність, корпорація, консьюмеризм. Аналіз праць Ж. Бодрійяра, Ж. Дельоза, Р. Вільямса, Г. Дебора та З.Баумана дозволяє нам розкрити симулятивний характер соціокультурного розвитку суспільства, що включає в себе процеси: поглинання громадського приватним, стирання межі між реальним та гіперреальним, стискання хронотопу культури та функціонування уявних образів у культурі суспільства і їх вплив на мистецтво.

Біографія автора

Tetiana Reva, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Бауман З. Индивидуализированное общество. Москва: Логос, 2005. 390 с.

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. URL: http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_simulation.shtml (дата з екрану 25.11.2018).

Дебор Г. Общество спектакля. Москва: Логос (Радек), 2000. 184 с.

Дельоз Ж. Суспільсво контролю. PostScriptum // Незалежний культурологічний часопис «Ї». 2004. Вип. 34. URL: http://www.ji.lviv.ua/n34texts/deleuze.htm (дата звернення 25.11.2018).

Денисюк Ж.З. Постфольклор інтернет-комунікації в аксіологічному вимірі.: монографія. Київ: НАКК-КіМ, 2017. 384 с.

Герчанівська П. Е. Культура в парадигмах XX–XI ст. : монографія. Київ: НАКККіМ, 2017. 378 с

Олійник О.С. Вступ до соціології культури (за теорією Реймонда Вільямса). Культура України. 2013. Випуск 43. С. 32-42

Williams R. The Long Revolution.. Penguin: Harmondsworth. 1965. 234 p.

Williams R. Culture and Society.. New York: Columbia University Press. 1963. 234 p.

Bauman, Z. (2005). Individualized Society. Moscow: Logos [in Russian].

Baudrillard, J. Simulacra and simulation. Retrieved from: http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_simulation.shtml [ in Russian].

Debord, G. (2000). The Society of the Spectacle. Moscow: Logos (Radek) [in Russian].

Deleuze, G. (2004). Society of Control. PostScriptum. Nezalezhnyi kulturolohichnyi jurnal "Ї", 34. Retrieved from: http://www.ji.lviv.ua/n34texts/deleuze.htm [in Ukrainian].

Denisyuk, Zh. Z. (2017). Post-folklore of Internet Communication in the Axiological Dimension: monograph. Kyiv: NAKKKiM [in Ukrainian].

Gerczanivska, P. E. (2017). Culture in the Paradigms of the XX-XI Centuries. : monograph. Kyiv: NAKKKiM [in Ukrainian].

Oliynyk O. S. (2013). Introduction to Sociology of Culture (Based on the Theory of Raymond Williams). Culture of Ukraine. 2013. Issue 43. S. 32-42

Williams, R. (1965). The Long Revolution. Penguin: Harmondsworth [in English]

Williams, R. (1963). Society and Culture. New York: Columbia University Press [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія