РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ МЕДІА В ПЕРЕФОРМАТУВАННІ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Maryna Shevchenko Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153025

Ключові слова:

громадські медіа, культура, культурна політика, інформаційна політика, суспільне мовлення, демократизація.

Анотація

Мета дослідження – аналіз ролі та функцій громадських медіа у вирішенні завдань переформатування культурної політики в Україні на сучасному етапі. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні методу системно-структурного аналізу, компаративного методу, що дозволяє виявити взаємозв’язок між процесами модернізації сучасної медіа-політики та культурної політики на основі співставлення вітчизняного і зарубіжного досвіду. Наукова новизна полягає в аналізі нових форм соціальних комунікативних практик і стратегій культурної політики із використанням сучасних інформаційних технологій і, передусім, громадських медіа, а також в окресленні шляхів модернізації державної медіа-політики. Висновки. В інформаційну епоху виникає необхідність ширшого розуміння поняття «культурна політика», адже інформаційний простір стає простором розвитку культури та формування громадської думки. Тому важливою умовою суспільного прогресу стає інтеграція культурної та інформаційної політики держави. Дієвим чинником цього процесу мають стати громадські медіа – суспільне теле- і радіомовлення, інтернет-комунікації, які потребують державної та суспільної підтримки, економічних і політичних гарантій їх незалежності, закріплених на законодавчому рівні. Незалежні громадські медіа – важливий елемент функціонування громадянського суспільства та дієвий чинник демократизації й децентралізації культурної політики.

Біографія автора

Maryna Shevchenko, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат культурології, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин

Посилання

Голуб М. Яким має бути суспільне мовлення? URL: https://hromadske.volyn.ua/yakym-maje-buty-suspilne-movlennya/

Дорош М. Культурна журналістика: як вбудуватися у формат. URL: https://ms.detector.media/print/1411980811/kulturna_zhurnalistika_yak_vbuduvatisya_u_format/

Закон «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» від 18 липня1997 р. № 485/97-ВР. ( Втрата чинності від 15.05.2014, підстава - 1227-VII). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/485/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 12 жовтня 2018).

Закон «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», 2014. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1227-18 (дата звернення 12.10.2018)

Зареєсторовано юридичну особу ПАТ НСТУ. URL: http://www.1tv.com.ua/news/channel/86474 (дата звернення 12 жовтня 2018)

Керівники обласних управлінь культури обговорили питання ефективного впровадження реформи децентралізації. URL: http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245339638 (дата звернення 12 жовтня 2018)

Кирич І. Суспільне чи громадське? Мовлення чи телерадіомовлення? Уніфікація термінів. URL: http://old.journ.lnu.edu.ua/vypusk7/n12/tv12-31.pdf

Лиховід Н. А. Досвід країн-членів Євросоюзу щодо громадського мовлення. URL: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/5/08.pdf

Лукеренко К. Про терміни. URL: http://www.telekritika.ua/media-suspilstvo/suspilne-movlennya/2005-01-28/5551

Іванов В. Суспільне мовлення: різдвяна казка чи близька реальність? URL: http://www.telekritika.ua/suspilne-movlennya/2005-01-10/5536

О «Культурометре». URL: http://culturemeter.od.ua/about-us/

Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України. Закон від 18 липня1997 р. № 485/97-ВР. ( Втрата чинності від 15.05.2014, підстава - 1227-VII). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/485/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 12.10.2018).

Фінансова криза Суспільного. URL: https://stv.detector.media/finansuvannya/finansy/finansova_kriza_suspilnogo_vidmova_vid_dzhinsi_i_vidsutnist_finansuvannya_vid_uryadu/

Хомский Н. Системы власти. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=43884&p=1

Що таке Громадське? URL: https://hromadske.ua/about#how_work].

UA: Культура // URL: https://culture.suspilne.media/ (дата звернення 12.10.2018)

Jakubowicz K. Media publiczne: Poczętek końca czy nowy poczętek / K. Jakubowicz. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.

Golub, M. (2016). What should be public broadcasting? Retrieved from https://hromadske.volyn.ua/yakym-maje-buty-suspilne-movlennya/

Dorosh, M. (2017). Cultural journalism: how to integrate into the format. Retrieved from https://ms.detector.media/print/1411980811/kulturna_zhurnalistika _ yak_vbuduvatisya_u_format/

Law of Ukraine On the System of Public Television and Radio Broadcasting of Ukraine from July 18, 1997, No. 485/97-VR. (Loss effective as of May 15, 2014, basis - 1227-VII). Database "Legislation of Ukraine"/Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/485/97-%D0%B2%D1%80 (Applying October 12, 2018).

Law of Ukraine On Public Television and Radio Broadcasting of Ukraine, 2014. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1227-18 (application date October 12, 2018)

A legal entity of the NSTU PJSC is registered. (2017). Retrieved from http://www.1tv.com.ua/news/channel/86474

Heads of regional cultural departments discussed the issues of effective implementation of the decentralization reform. (2018). Retrieved from http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245339638 (Appointment Date October 12, 2018)

Kirich, I. (2014). Civil or public? Unification of terms. Retrieved from http://old.journ.lnu.edu.ua/vypusk7/n12/tv12-31.pdf

Likhovid N.A. (2009). Experience of the European Union member states in the field of public service broadcasting. Retrieved from www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/5/08.pdf

Lukerenko, K. (2005). On the terms. Retrieved from http://www.telekritika.ua/media-suspilstvo/suspilne-movlennya/2005-01-28/5551

Ivanov V. (2005). Public Speaking: A Christmas Tale or Is Reality Close? Retrieved from http://www.telekritika.ua/suspilne-movlennya/2005-01-10/5536

About "Cultrometer". (2018). Retrieved from http://culturemeter.od.ua/about-us/

About the System of Public Television and Radio Broadcasting of Ukraine. Law of July 18, 1997 No. 485/97-ВР. (Loss effective on May 15, 2014, basis - 1227-VII). Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/485/97-%D0%B2%D1%80 (Applying October 12, 2018).

The financial crisis of the Public. (2018). Retrieved from https://stv.detector.media/finansuvannya/financial/finansova_kriza_suspilnogo_vidmova_vid_dzhinsi_i_vidsutnist_finansuvannya_vid_uryadu/

Khomsky, N. (1996). The systems of power. Retrieved from http://loveread.ec/read_book.php?id=43884&p=1

What is Public? (2018). Retrieved from https://hromadske.ua/about#how_work [in Ukrainian].

UA: Culture (2018). Retrieved from https://culture.suspilne.media/

Jakubowicz, K. (2007). Media publiczne: Poczętek końca czy nowy poczętek / K. Jakubowicz. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія