МІСЦЕ ТВОРЧОСТІ У ДОБУ ВІДРОДЖЕННЯ ЯК УМОВИ ЗРОСТАННЯ ЛЮДСЬКОЇ ДОСКОНАЛОСТІ У ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНОМУ ТА ПРАКТИЧНОМУ ВИМІРАХ

Автор(и)

  • Tetiana Andrushchenko Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського, Ukraine
  • Tetiana Andrushchenko Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського,
  • Valeriy Denysenko Львівський національний університет ім. Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153051

Ключові слова:

Відродження, творчість, людська досконалість, мистецтво, гуманізм, цінності знання

Анотація

Метою дослідження є аналіз особливої артикуляції творчості у добу Відродження як однієї з домінуючих умов формування людської досконалості нового типу у ідейно-естетичному та практичному вимірах. Саме така виокремлено рефлексивна форма ствердження людської сутності в добу Відродження пов’язана зі зміною корінних принципів: системи мислення, поведінки, вірувань, освоєння дійсності, а головне системи культурно-мистецької інтерпретації реальності, що пов’язане з формуванням нового змісту та технології творчості. Методологія дослідження ґрунтується на структурно-функціональному, системному, історичному, реконструктивно-моделюючому  методах для визначення місця творчості у добу Відродження як умови зростання людської досконалості у ідейно-естетичному та практичному вимірах. Наукова новизна полягає у визначенні моделі творчого відтворення дійсності у її традиційно нормативних рамках, що трансформується у парадигму творення як самого світу, так і того, що стає головним самої людини – її свободу, можливість самореалізації у різних сферах буття, в тому числі і в системі соціальних, політичних відносин, нових формах економічного прогресування, системі культурного, духовного життя, де моделюючою основою стає не абсолют космосу, бога, ідеї, а сама людина, зміст, форми, шляхи її самоствердження. Висновки. Можемо  стверджувати, що специфічно змодельована  креативність була дійсною системо-утворюючою всієї якісно нової  культури Відродження, в тому числі і особливих концепцій філософії людського життя. Специфічні, внутрішні умови соціуму, які були створені європейським і, зокрема, італійським Ренесансом викликали нові форми і принципи світовідношення і життєтворчості людини постсередньовічного часу.

Біографії авторів

Tetiana Andrushchenko, Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського

доктор політичних наук, професор

Tetiana Andrushchenko, Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського

доктор філософських наук, професор

Valeriy Denysenko, Львівський національний університет ім. Івана Франка

доктор політичних наук, професор

Посилання

Баткин Л. Н. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. Москва, 1970. 199 с.

Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. Этические учения ХIV – XV вв. Москва, 1977. 254 с.

Брагина Л. М. Сочинения итальянских гуманистов епохи Возрождения (XV век). Москва, 1985. 383 с.

Брагина Л. М. Социально-этические взгляды итальянских гуманистов. Вторая половина XV века. Москва, Изд-во Моск. ун-та, 1983. 303 с.

Гутковский М. А. Итальянское Возрождение. / Под ред. А. М. Немиянова и А. С. Кантар-Гуковской; 2-е изд. испр. и доп. Ленинград: Изд. Ленинградского ун-та, 1990. 618 с.

Кондрад Н. И. Запад и Восток. Москва, 1972. 496 с.

Кузнецов Б. Г. Идеи и образы Возрождения (Наука ХIV – XV вв. в свете современной науки). Москва: Наука, 1979. 280 с.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. Москва: Мысль, 1978. 623 с.

Лосев А. Ф. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли в 5 томах. Т. І. Античность, Средние века, Возрождение. Москва, 1968. 682 с.

Монье Ф. Опыт литературной истории Италии XV века. Кватроченто; пер. К. С. Шварсалона. СПб., 2000. 452c.

Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка. Москва, 1974. 175 с.

Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии: в 2-х т. Новосибирск: Наука, 1992. Т. 1. 368 с.; Т. 2. 440 с.

Batkin, L.N. (1970). Italian Humanists: Style of Life, Style of Thinking. Moscow [in Russian].

Bragina, L. M. (1977). Italian Humanism. Ethical Teachings of the 17th – 15th centuries. Moscow [in Rus-sian].

Bragina, L.M. (1985). Compositions of the Italian Humanists of the Renaissance (XVth century). Moscow [in Russian].

Bragina, L. M. (1983). Social and Ethical Views of Italian Humanists. Second Half of the Fifteenth Century. Moscow: Izd. Mosk. Un-ta [in Russian].

Gutkovskiy, M.A. (1990). Italian Renaissance. Eds. A. M. Nemiyanov, A. S. Kantar-Gukovskaya. Leningrad: Izd. Leningradskogo Universiteta [in Russian].

Kondrad, N. I. (1972). West and East. Moscow [in Russian].

Kuznetsov, B.G. (1979). Ideas and images of the Renaissance (Science of the XIV – XVth centuries concerning the modern science). Moscow: Nauka [in Russian].

Losev, A.F. (1978). Aesthetics of the Renaissance. Moscow: Mysl [in Russian].

Losev, A.F. (1968). History of Aesthetics. Monuments of world aesthetic thought in 5 Volumes. Antiquity, Middle Ages, Renaissance. Moscow [in Russian].

Monje, F. (2000). Experience in the Literary History of Italy in the 15th Century. Quattrocendo. (K. S. Schwarzalon Trans). St. Petersburg [in Russian].

Khlodovsky, R.I. (1974). Francesco Petrarca. Moscow [in Russian].

Hall, M. P. (1992). An Encyclopedic Exposition of the Masonic Hermetic, Kabbalistic and Rosicrucian Sym-bolic Philosophy. Novosibirsk: Nauka [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство