Роль родини Радзивіллів у формуванні історичної, культурної та художньої панорами Європи у XVIII–XIX століттях

Автор(и)

  • Olga Shkolna Київський університет імені Бориса Грінченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153057

Ключові слова:

Радзивілли, Східна Європа, виробництва фаянсу, скла, самоцвітів, текстилю, меблів, ХVІІІ–ХІХ століття.

Анотація

Мета роботи полягає у систематизації інформації щодо промислових виробництв, закладених представниками родини Радзивіллів у Європі. Методологія дослідження базується на застосуванні історико-культурного і мистецтвознавчого підходів, історико-хронологічного методу, що дозволяє усвідомити специфіку появи та розвитку протягом доби бароко-романтизму на етнічних землях України, Біларусі та Польщі низки мануфактур. У сукупності зазначені підходи і методи дозволяють розкрити значущість окресленої проблематики з точки зору практичної культурології та мистецтвознавства через призму історико-культурних і художніх аспектів. Наукова новизна полягає у визначенні специфіки організації старосвітських промислових виробництв фаянсу, мистецького скла, коштовного каміння, текстилю та меблів представниками родини Радзивіллів. Доведено, що низка виробництв означеного роду в Жовкві, Глинсько, Бялій Подлясці, Свержені, Неборові, Уріччі, Налібоках, Чуднові, Олиці, Мирі, Альбі, Несвіжі, Кореличах, Слуцьку, Лахві, заснованих Радзивіллами, поклали початок розвитку мережі промислових підприємств капіталістичної доби теренів Східної Європи. Висновки. Нині можна ретроспективно поглянути на принципи заснування та специфіку інфраструктури перших промислово і фінансово успішних підприємств на етнічних землях України, Біларусі, Польщі, Литви. Означені території колись входили до Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, економічно розвинених європейських держав. Від кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Радзивілли тут утверджували засобами осягнення окремих сегментів промислового виробництва спроможність бути лідерами з-поміж флагманів вітчизняних промислових центрів.

Біографія автора

Olga Shkolna, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор мистецтвознавства, професор 

Посилання

Баженова О. Д. Монументально-декоративное искусство Несвижа ХVІІІ века: европейский контекст и стилистическое своеобразие / автореф. …д-ра искусствоведения; ГНК «Центр исследований беларусской куль-туры, языка и литературы» НАН Беларуси. Минск, 2013. 53 с.

Баженова О. Радзивилловский Несвиж URL: http://lit.lib.ru/b/bazhenowa_o_d/text_0010.shtml.

Гунін Лев. Происхождение рода. URL: // http://www.balandin.net/Gunin/Bobruisk/CHAPTER_4/radziwilly.pochodzenie.htm.

Документальное наследие Речи Посполитой // http://archives.gov.by/Radzivily/ intro.html [Назва з екра-ну]. – Дата доступу: 20.09.2017 р.

Князі Радзивілли / В. Александрович та ін. ; відп. ред. Ю. В. Ференцева ; пер. В. Журби та ін. Київ : Балтія-Друк, 2012. 272 с. : іл.

Масляницына И. Магнатка-предпринимательница URL: /http://delo.by/news/~shownews/magnatka_predprinimatelniza.

Martinaitiene G. M. Kontušo juostos Lietuvoje. Vilnius, 2007. 403 s.

Bazhenova, O.D. (2013). Monumental-decorative art of Nesvizh of the XVIII century: European context and stylistic originality / autoref. ... Dr. of Art History: SNA «Center for Studies of Belarusian Culture, Language and Litera-ture» of the National Academy of Sciences of Belarus. Minsk [in Russian].

Bazhenova, O. Radzivilovsky Nesvizh (2017). Retrieved from http://lit.lib.ru/b/bazhenowa_o_d/text_0010.shtml [in Russian].

Gunin, Lev. Origin of the genus (2017). Retrieved from //http://www.balandin.net/Gunin/Bobruisk/CHAPTER_4/radziwilly.pochodzenie.htm [in Russian].

Documentary Legacy of the Polish-Lithuanian Commonwealth (2017). Retrieved from http://archives.gov.by/Radzivily/ intro.html [Screen Name] [in Russian].

Princes Radzivil (2012). / V. Aleksandrovich and others. ; rep. Ed. Yu.V. Ferentseva; transl. V. Zhurba etc. Kyiv. [in Ukrainian]

Maslyanitsyna, I. Magnatka-entrepreneur (2017). Retrieved from http://delo.by/news/~shownews/magnatka_predprinimatelniza [in Russian].

Martinaitiene, G. M. (2007). Kontušo juostos Lietuvoje. Vilnius [in Lithuanian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство