Внесок Олега Сталінського у розвиток українського балетного театру

Автор(и)

  • Oleh Petryk Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153059

Ключові слова:

Сталінський Олег, український балет, Львівський балетний театр, артист балету, хореографія, балет.

Анотація

Мета дослідження – виявити роль Олега Сталінського у розвитку українського балетного театру. Методологія. Застосування комплексу загальних (аналіз, систематизація) та спеціальних (мистецтвознавчий, культурологічний) дозволили провести науково об’єктивне дослідження. Наукова новизна. Вперше систематизовані та проаналізовані відомості про О. Сталінського, проведено диференціацію його партій, виявлено внесок у розвиток українського балетного театру. Висновки. Провідною рисою виконавської майстерності О. Сталінського стало поєднання високої виконавської балетної техніки з акторською майстерністю. Досить умовно репертуар О. Сталінського можна диференціювати за групами: класичні балети (Зігфрід, Дезіре, Альберт, Базиль, Корсар, Принц у «Лускунчику»); балети, створені за радянської доби (Гірей, Євген, Алі-Батир), балети української національної тематики (Іванко, Степан, Довбуш, Мольфар). Акторське обдарування дозволило подовжити сценічне життя артиста в яскраво-характерних ролях: Ротбарт («Лебедине озеро»), Король («Попелюшка»), Красс («Спартак»), Лоренцо («Ромео та Джульєтта»), Князь («Лілея»). О. Сталінський став одним з фундаторів вітчизняної школи чоловічого балетного виконавства, прислужився утвердженню виконавського стилю українського балетного театру.

Біографія автора

Oleh Petryk, Львівський національний університет імені Івана Франка

народний артист України,  соліст балету Львівського національного академічного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької, професор кафедри режисури та хореографії

Посилання

Загайкевич М. Драматургія балету. Київ: Наукова думка, 1978. 257 с.

Інтерв’ю з П. Сталінським (Львів, 20 червня 2018 р.) // Особистий архів О. Петрика.

Кондратюк В. Творчість Валерія Ковтуна в контексті розвитку хореографічного мистецтва України // Молодий вчений. 2016. №11(38). С. 268–270.

Паламарчук О. Мистецьке довголіття Олега Сталінського // Просценіум. 2006. Вип. 2–3(15–16). С. 22–24.

Паламарчук О. Музичні вистави Львівських театрів (1776 – 2001). Львів, 2007. 449 с.

Сталинский О. Из воспоминаний очевидца киевских гастролей Айседоры Дункан // Айседора Дункан. Киев : Мистецтво, 1989. С. 323–328.

Станішевський Ю. Балетний театр України : 225 років історії. Київ, 2003. 438 с.

Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України (1925–1975): Шляхи і проблеми розвитку. Київ : Музична Україна, 1986. 240 с.

Терещенко А. Львівський театр опери та балету імені Івана Франка: піввіковий твoрчий шлях. Київ : Музична Україна, 1989. 208 с.

Туркевич В. Хореографічне мистецтво у персоналіях: біобібліографічний довідник. Київ, 1999. 224 с.

Чурпіта Т. Не народний, але заслужений: маловідомі сторінки творчої біографії Миколи Трегубова // Танцювальні студії. 2018. Вип.1. С. 6–16.

Zahaikevych, M. (1978). Dramaturhiia baletu [Dramaturgy of the ballet]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Interview with P. Stalyinskyi. (2018, June 20). Personal archive of O. Petryk [in Ukrainian].

Kondratiuk, V. (2016). Tvorchist Valeriia Kovtuna v konteksti rozvytku khoreohrafichnoho mystetstva Ukrainy [Valerii Kovtun's creativity in the context of the development of choreographic art of Ukraine]. Molodyi vchenyi, №11(38), 268–270 [in Ukrainian].

PalaMarcushuk, O. (2006). Mystetske dovholittia Oleha Stalinskoho [Oleh Stalinskyi's artistic longevity]. Prostsenium, Issue 2–3(15–16), 22–24 [in Ukrainian].

PalaMarcushuk, О. (2007). Muzychni vystavy Lvivskykh teatriv (1776–2001) [Musical performances of Lviv theaters (1776–2001)]. Lviv [in Ukrainian].

Stalinskij, O. (1989). Iz vospominanij ochevidca kievskih gastrolej Ajsedory Dunkan [From the memoirs of an eyewitness of Kiev tour Isadora Duncan]. Isadora Duncan. Kyiv: Mystetstvo, 323–328 [In Russian].

Stanishevskyi, Yu. (2003). Baletnyi teatr Ukrainy : 225 rokiv istorii [The ballet theatre of Ukraine: 225 years of history]. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].

Stanishevskyi, Yu. (1986). Baletnyi teatr Radianskoi Ukrainy (1925–1975): Shliakhy i problemy rozvytku [Ballet Theater of Soviet Ukraine (1925-1975): Ways and problems of development]. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].

Tereshchenko, A. (1989). Lvivskyi teatr opery ta baletu imeni Ivana Franka: Pivvikovyi tvorchyi shliakh [The Lviv Opera and Ballet Theater named after Ivan Franko: The half-century creative way]. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].

Turkevych, V. (1999). Khoreohrafichne mystetstvo u personaliiakh: biobibliohrafichnyi dovidnyk [The choreographic art of Ukraine through personalities: bibliographical guide]. Kyiv: Biohrafichnyi instytut NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Churpita, T. (2018). Ne narodnyi, ale zasluzhenyi: malovidomi storinky tvorchoi biohrafii Mykoly Trehubova [Not folk, but deserved: little-known pages of Mykola Tregubov's creative biography]. Dance studies, Issue 1, 6–16 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство