Синтез мистецтв у жанрі опери-балету

Автор(и)

  • Tetiana Kaznacheieva Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153079

Ключові слова:

синтез, опера-балет, сюїтна танцювальна форма, комедія-балет, трагедія-балет, фантасмагорія.

Анотація

Мета роботидослідити взаємодію та історичну роль музичного, хореографічного і драматичного видів мистецтв у формуванні синтетичного жанру опери-балету. Розгляд характерних ознак синтезу мистецтв ґрунтується на основі аналізу визначних зразків цього жанру та на його втіленні у сучасному культурному просторі. Методологія. Застосовано історичний, компаративний підходи та метод інтердисциплінарного аналізу, що надає можливість визначити трансформацію взаємодії музичного, сценічного та танцювального компонентів жанру опери-балету. Наукова новизна дослідження полягає в розгляді жанру опери-балету в ракурсі міжвидових зв’язків музичного, танцювального та драматичного мистецтв. Використання поняття сюїтної танцювальної форми поглиблює уявлення щодо узагальнення генезису та шляхів розвитку зазначеного жанру. Висновки. Аналіз специфіки показових зразків опери-балету дозволяє відзначити, що цей особливий жанр репрезентує унікальний синтез мистецтв, завдяки якому посилюється драматизм, поглиблюється характерність вистави та утворюється її нова образна цілісність. Жанр опери-балету надає можливість по-новому розкрити художні взаємозв'язки різних творчих епох. Успішні сучасні постановки свідчать про його актуальність та життєздатність, а також відкривають подальші перспективи для новітнього розвитку.

Біографія автора

Tetiana Kaznacheieva, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової

кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано

Посилання

Барна И. Если бы Гендель вел дневник. Пер. с венгерского В. Тогобицкого. Будапешт: Корвина, 1972. 275 с.

Бійо В. Інтерпретація опери-балету Ж.-Ф. Рамо «Галантні Індії» на сучасному етапі. Київське музико-знавство: зб. ст. НМАУ ім. П. І. Чайковського; КІМ ім. Р. М. Глієра. К., 2016. Вип. 54. С. 188–200.

Браудо Е. М. История музыки (сжатый очерк). 2-ое изд., испр. и доп. М.: Музгиз, 1935. 464 с.

Булычева А. В. Сады Армиды: Музыкальный театр французского барокко. М.: Аграф, 2004. 448 с.

Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: От истоков до середины XVIII века. М.: Искусство, 1979. 295 с.

Малиньон Ж. Жан Филипп Рамо / пер. с фр. Д. Шен. Ленинград: Музыка, 1983. 124 с.

Скляр В. И снова панночка летает, и взглядом остановит Вий…Фаворит удачи: ЧМП РИА «GMM – пресс», 2014. Вип. 7 (52). С. 54–55.

Худеков С. Н. Искусство танца: История. Культура. Ритуал. М.: Эксмо, 2010. 544 с.

Ecorcheville J. De Lulli а Rameau 1690-1730 L'esthétique Musicale. Paris: Impressions Artistiques b.-Marcel Forfin & Cie. 1906. 172 p.

Grove G. Dictionary of Music and Musicians: in five volumes. New York-London: MACMILLAN & Co., Ltd. Vol. II. 1906. 796 p.

Kaznacheeva T. Drama functions of a dance in the West-European opera (from J. Peri to Ch. V. Gluck). Ві-сник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва: наук. журнал. К.: Міленіум, 2017. № 3. С. 98–102.

Barna, I. (1972). If Handel had a diary. Budapesht: Korvina [in Russian].

Biyo, V. (2016). Interpretation of opera-ballet J.-P. Ramo "Galant Indias" at the present stage. Kyivske muzykoznavstvo: zb. st. NMAU im. P. I. Chaikovskoho; KIM im. R. M. Hliiera, 54, 188–200 [in Ukrainian].

Braudo, E. M. (1935). History of music. Muzgiz [in Russian].

Bulyicheva, A. V. (2004). Gardens of Armida: Music of the French Baroque theatre. Moscow: Agraf [in Russian].

Krasovskaya, V. M. (1979). Western European Ballet Theater: Essays on History: From the Beginning to the Mid-18th Century. Moscow: Iskusstvo [in Russian].

Malinon, Zh. (1983). Jean Philippe Rameau. (D. Shen, Trans). Leningrad: Muzyika [in Russian].

Sklyar, V. (2014). Again Pannochka flies and Viy will stop looking...Favorit udachi: ChMP RIA «GMM – press», 7 (52), 54-55 [in Russian].

Hudekov, S. N. (2010). The art of dance: History. Culture. Ritual. Moscow: Eksmo [in Russian].

Ecorcheville, J. (1906). De Lulli а Rameau 1690-1730 L'esthétique Musicale. Paris: Impressions Artistiques b.-Marcel Forfin & Cie [in French].

Grove, G. (1906). Dictionary of Music and Musicians: in five volumes. Vol. II. New York-London: MACMILLAN & Co., Ltd. [in English].

Kaznacheeva, T. (2017). Drama functions of a dance in the West-European opera (from J. Peri to Ch. V. Gluck). Bulletin of the National Academy of Cultural and Arts Leaders, 3, 98-102 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство