DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191757

ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СФЕРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анатолій, Сергій, Тетяна Кодинець, Вавженчук, Биркович

Abstract


 

Мета cтатті – визначення особливостей реалізації прав працівників культурно-мистецької сфери у умовах розвитку інформаційного суспільства. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному поєднанні теоретичних підходів низки наук, зокрема філософії, культурології, психології, юриспруденції, а також загальнонаукових методів системного аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення. Наукова новизна пов‘язана із визначенням теоретичних і практичних аспектів створення працівниками культурно-мистецької сфери результатів інтелектуальної, творчої діяльності та можливостей їх використання в умовах інформаційного суспільства. Висновки. В умовах розвитку інформаційного суспільства потребують охорони права працівників культурної сфери, пов’язані із створенням службових творів, а також із доступом та використанням результатів інтелектуальної діяльності інших осіб. Концепцією здатною забезпечити правомірність використання інтелектуальної власності в інформаційних системах, може бути модель вільного оплатного використання, яка передбачає можливість створення цифрової версії твору, її розміщення в інформаційних мережах без згоди автора з виплатою винагороди

Keywords


, інтелект, працівник культурно-митецької сфери, службовий твір, вільне використання.

References


Єфіменко С.М. Визначення поняття інтелекту у різних концепціях психолого-педагогічних досліджень. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. Вип. 121. Ч. ІІ. С. 90–95.

Новіков Б. В. Філософія як теорія і методологія творчості // Вісник НТУУ ―КПІ‖. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 2.2011. С. 108-113.

Палій А. А. Диференціальна психологія : навч. посіб. К. : Академвидав, 2010. 432 с. URL: http://pidruchniki.com/14210923/psihologiya/zdatnist_tvorchosti_zvyazki_tvorchosti_intelektu.

Психологический словарь / [под ред. В. П. Зинченко, Б. Г Мещерякова]. – 2-е изд., перераб. и доп. М. : Педагогика-Пресс, 1999. 440 с.

Соціолого-педагогічний словник [за ред. В. В. Радула]. К. : «Екс Об», 2004. 304 с.

Топчій І. Філософський аспект проблеми творчості: зарубіжний досвід // Молодь і ринок №1 (72), 2011 С 136-140.

Філософія: Навчальний посібник / І. Ф. Надольннй, В. П. Андрушенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. К.: Вікар, 1997. 584 с.

Філософський енциклопедичний словник : енциклопедия / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. 2–е вид., перероб. доп. К.: Головна редакція УРЕ, 1986. 800 с.