DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191761

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

Володимир, Олександр, Людмила Курило, Світличний, Курило

Abstract


Мета статті полягає в аналізі професійної діяльності людини та визначенні основних етапів, критеріїв та показників, що впливають на формування культури особистості. Методологія дослідження становить загальнонаукові теоретичні методи аналізу, синтезу та абстрагування, що дозволило простежити формування та розвиток культури особистості під час здійснення професійної діяльності. Наукова новизна пов‘язана з визначенням теоретичних і практичних аспектів формування культури особистості у процесі становлення та розвитку її професійної діяльності. Висновки. У результаті дослідження встановлено, що культура особистості тісно пов’язана з професійною культурою, яка є основою професійної компетентності, охоплює індивідуально відпрацьовані стратегії, засоби та прийоми розв’язання різноманітних завдань професійної діяльності. Високий рівень розвитку культури особистості становить зміст та глибину професійного інтересу, без якого неможливим стає оптимальна відповідність фахівця його професії. Формування культури особистості у професійній діяльності забезпечується також і високим рівнем професійно-творчої спрямованості, що відображає єдність інтересів і творчого потенціалу працівника.


Keywords


професійна діяльність, культура, професійна культура, особистість, суспільство.

References


Акмеологія з основами психології кар’єри: Навч.-метод. посібн. / О.М. Гавалешко. Чернівці: Рута, 2004. 84 с.

Баталов А. А. О некоторых моментах становления комплексного подхода к личности // Проблемы личности : материалы симпозиума. Москва, 1989. 520 с.

Власюк О. Структура професійної культури сучасного фахівця. URL : file:///C:/Users/admin/Downloads/Nznuoapp_2008_11_6.pdf (дата звернення: березень 2019).

Дудоладова А. В. Професійна культура особистості майбутнього фахівця. URL : http://www.rusnauka.com/8_DNI_2009/Pedagogica/43385.doc.htm (дата звернення: березень 2019).

Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебн. пособие. 3–е изд., перераб. и доп. Москва: Академический Проект, Фонд «Мир», 2005. 336 с.

Кухарчук А. М., Лях В. В., Широкова А. Б. Человек и его профессия. Минск: Соврем. слово, 2006. 544 с.

Костенко Н. В., Оссовский В. Л. Ценности профессиональной деятельности. Київ, 1986. 151 с.

Національний класифікатор України (Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений Наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (дата звернення: березень 2019).

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. URL: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. (дата звернення: березень 2019).

Про освіту Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: березень 2019).

Сабатовська І. С. Професійна культура особистості: структура та критерії вимірювання. VI Международная научно-практическая конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30-31 мая 2011г.). URL : http://www.confcontact.com/20110531/so_sabat.htm (дата звернення: березень 2019).

Сабатовская И. С. Проблема профессиональной культуры в современной отечественной социологической литературе // Вченi зап. Харк. гуманiт. ун-ту «Нар. укр. акад.». 2002. Т. 9. С. 206–214.