DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191815

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРИ В СВІТЛІ ЇЇ ВЗАЄМОДІЇ З ТЕХНІКОЮ

Юлія Трач

Abstract


Мета статті – розкрити сутність проблеми вивчення культури в світлі її взаємодії з технікою. Методологія ґрунтується на міждисциплінарному синтезі, що уможливило розгляд техніки і технологій у соціокультурному вимірі. Наукова новизна полягає в з’ясуванні впливу техніки на людину і суспільство, негативні наслідки цього впливу, проблеми та шляхи їх вирішення. Висновки. Техніка є відображенням складних відносин у суспільстві, що обумовлює численні параметри її оцінювання і взаємопов’язані підходи до вивчення, яким властиве констатування різноманітного її впливу на суспільство. Саме цей критерій є основним у комплексній характеристиці техніки. Остання не є метою сама по собі, а має цінність лише як засіб, як інструмент історичних і соціальних перетворень. Важливість завдань і вирішення проблем, що стоять сьогодні перед культурологією, вимагає не просто міркувань на тему взаємодії різних аспектів культури, аналізу проблем і розгляду цілого спектра напрямів їх вирішень, а зумовлює необхідність формування нової парадигми розуміння і ставлення до техніки в суспільстві, зокрема з’ясування її ролі в сучасній культурі і серед інструментів соціальних перетворень. У майбутньому значення і роль техніки в соціокультурних відносинах лише зростатиме, тому доцільно вести мову про культурологічний вимір техніки як найважливіший підхід до її вивчення.


Keywords


культура, цивілізація, техніка, технології, інформаційно-комунікаційні технології, науково-технічна революція.

References


Безклубенко С. Д. Про поняття культура та культуру визначення понять. Культура і мистецтво у сучасному світі. 2013. Вип. 14. С. 6–13.

Вайнгард П. Отношение между наукой и техникой: социологическое объяснение. Философия техники в ФРГ : пер. с нем. и англ. / составл. и предисл. Ц. Г. Арзаканяна и В. Г. Горохова ; ред. Н. Игнатовская, В. Леонтьев. Москва : Прогресс, 1989. С. 131–161.

Гуревич П. В. Культурология : учебник. Москва : Проект, 2003. 336 с. Ефременко Д.В. Введение в оценку техники. Москва : Изд-во МНЭПУ, 2002. 188 с.

Кармин А. С. Культурология. 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург, 2003. 926 с.

Миронов А. В. Техноэтика - путь к устойчивому развитию общества как «good society». Философия и будущее цивилизации : тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса. Москва, 2005. Т. 3. С. 362–363.

Моль А. Социодинамика культуры : пер. с фр. / предисл. Б. В. Бирюкова. изд. 3-е. Москва : Изд-во «ЛКИ», 2008. 416 с.

Мэмфорд Л. Миф машины. Вестник МГУ. Серия 12 (социально-политические исследования). 1992. № 1. С. 62–81.

Розин В. М. Техника и социальность. Вопросы философии. 2005. № 5. С. 95–107.

Симоненко О. Д. О философско-методологических проблемах историографии техники. Философия и будущее цивилизации : тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса. 2005. Т. 3. С. 367–368.

Стёпин В. С. Культура. Всемирная энциклопедия. Философия. Москва : АСТ, 2001. С. 524–526.

Стрельцов А. С. Философия и культура в русской мысли XIX - нач. XX вв.: интегральный анализ. Москва : Московский философский фонд, 2003. 260 с.

Сулганова Ж. Б. Техника как основание современной культуры. Философия и будущее цивилизации : тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса. 2005. Т. 3. С. 553–554.

Трач Ю.В. «Техногенне» суспільство, його сутність та окремі характеристики. Культура і мистецтво в сучасному світі. 2007. Вип. 8. С. 174–180.

Трач Ю.В. «Технополія» Нейма Постмана як концепція зіткнення культури і технологій. Питання культурології. 2018. Вип. 34. С. 53–61.

Хоркхаймер М. Затмение разума. К критике инструментального разума / пер. с англ. А.А. Юдина ; пред. В.Ю. Кузнецова ; науч. ред. В.Ю. Кузнецов. Москва : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. 224 с.

Чешев В. В. Деятельностная природа техносферы. Философия и будущее цивилизации : тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса. 2005. Т. 3. С. 373–374.

Швейцер А. Культура и этика / пер. Н.А. Захарченко и Г.В.Колшанского ; общая ред. и предисл. проф. В.А.Карпушина. Москва : Прогресс, 1973. 343 с.