ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Оlena Shevchenko доктор наук із соціальних комунікацій, професор Одеського національного політехнічного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2017.150415

Ключові слова:

система документаційного забезпечення, галузева документна інформація, комунікаційне середовище, торговельна галузь України

Анотація

Мета роботи. Дослідження пов’язане з розкриттям теоретико-методологічних основ системи документаційного забезпечення торговельної галузі України, яка тісно пов'язана з її цілями, функціями й організаційною структурою, її складові взаємопов’язані з комунікаційними процесами внутрішнього і зовнішнього документаційних середовищ. Методологія дослідження полягає в застосуванні соціокомунікативного й системного підходів, що надало змоги обґрунтувати сутність та особливості системи документаційного забезпечення торговельної галузі України, визначити основні структурні елементи галузевої документаційної системи, з’ясувати різноаспектну їх характеристику, комунікаційні взаємозв'язки та роль її складових. Наукова новизна роботи полягає в тому, що систему документаційного забезпечення торговельної галузі запропоновано розуміти як динамічну документну систему в єдності її об’єктної і суб’єктної підсистем: супровідної й ідентифікуючої торговельної документації, яка забезпечує галузевою інформацією суб’єктів торговельної діяльності. Висновки. Система документаційного забезпечення, яка відображає і забезпечує торговельну діяльність Української держави, нині має бути потужним інструментом, здатним через управління документацією, поліпшувати процеси ділової комунікації й корегувати поведінку його членів.

Посилання

Безверхий К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 184 с.

Дроздова (Шевченко) О. В. Складові системи документних комунікацій в комерційній діяльності: особливості функціонування / О. В. Дроздова // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С.140–148.

Касьяненко В. О. Науково-методичні аспекти інформаційно-орієнтованого розвитку підприємства / В. О. Касьяненко, М. І. Супруненко // Механізм регулювання економіки. – 2006. – № 4. – С. 96–101.

Кушнаренко Н. М. Спеціальне документознавство : навч. посіб. для дистанц. навч. / Н. М. Кушнаренко, Ю. В. Трач ; за наук. ред. Г. М. Швецової-Водки ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2010. – 280 с.

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування: маркування об’єктів ідентифікації. Порядок присвоєння, реєстрації, перегляду та скасування кодів EAN на продукцію : ДСТУ 3356-96. – Київ : Держстандарт України, 1996. – 18 с.

Ланде Д. В. Основнi теорiї та технологiї iнтеграцiї iнформацiйних потокiв в інтернет-просторi : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 / Д. В. Ланде ; НАН України, Iн-т проблем реєстрації iнформацiї. – Київ, 2006. – 35 с.

Лігоненко Л. О. Трансформаційні процеси в торгівлі України в умовах інтернаціоналізації : монографія / Л. О. Лігоненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 334 с.

Полікарпов І. С. Ідентифікація товарів / І. 8. С. Полікарпов, А. В. Закусілов. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 344 с.

Прохорова О. С. Підходи до формування моделі стратегічного управління потенціалом

підприємства [Електронний ресурс] / О. С. Прохорова. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.goo.gl/FAO9rY. – Назва з екрана.

Столяров Ю. М. Від діловодства – до документознавства, від документознавства – до документології / Ю. М. Столяров // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 96–104.

Столяров Ю. Н. Второй закон документологии / Ю. Н. Столяров // Духовна культура в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (Харків, 24–25 січ. 2002 р.) / Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків, 2002. – С. 163–166.

Страхарчук А. Я. Інформаційні технології в економіці / А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук. — Київ : Укоопосвіта, 1999. — 357с.

Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : монографія / за заг. ред. Ю. Б. Іванова, О. М. Тищенка. — Харків : ІНЖЕК, 2006. — 384 с.

Фарат О. В. Методичні підходи до ідентифікації конкурентоспроможності продукції промислових підприємств / О. В. Фарат, І. О. Красілич // Актуальні проблеми економіки. — 2015. — № 11. — С. 214–222.

Федоров В. І. Ідентифікація продукції під час її експертизи та сертифікації / В. І. Федоров // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2000. — № 2. — С. 64–67.

Шевченко О. В. Використання сучасних програмних засобів у документаційному забезпеченні комерції / О. В. Шевченко // Людина в інформаційному просторі : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кременчуг, 12–13 листоп. 2014 р.). — Харків, 2014. —С. 143–145.

Шевченко О. В. Інформатизація документних ресурсів комерційної діяльності / О. В. Шевченко // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2015. — № 1 (21). — С. 32–38.

Шимановська-Діаніч Л. М. Процесно-орієнтоване управління та внутрішній контроль на підприємствах роздрібної торгівлі : монографія / Л. М. Шимановська-Діаніч, Є. А. Карпенко. — Полтава : ПУЕТ, 2012. — 269 с.

Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку / О. М. Шканова. — Київ : Центр навч. літ., 2006. — 320 с.

Bezverkhyi, K. V., Bochulia, T. V. (2014). Information system of accounting system and reporting in Ukraine: monograph. Kyiv : Tsentr uchb. lit. [in Ukrainian].

Drozdova (Shevchenko), O. V. (2014). Components of document communication systems in commercial activity: features of functioning. Kharkiv. Visn. Kharkiv. derzh. akad. Kultury. (Vols. 44), (pp.140–148) [in Ukrainian].

Kasianenko, V. O., Suprunenko, М. І. (2006). Scientific and methodical aspects of information-oriented development of the enterprise. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. (Vols.4), (pp. 96–101) [in Ukrainian].

Kushnarenko, N. M. (2010) Special Documentation. Kyiv : Un-t «Ukraina» [in Ukrainian].

Codes and encoding information. Bar coding: marking objects of identification. Order of assigning, registering, viewing and canceling EAN codes for products: DSTU 3356-96. Kyiv : Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Lande, D. V. (2006). Basic theories and technologies of integration of information flows in the Internet space: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra tekhn. nauk : Kyiv [in Ukrainian].

Lihonenko, L. O. (2009). Transformation processes in Ukrainian trade in conditions of internationalization: monograph . Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t [in Ukrainian].

Polikarpov, I. S., Zakusilov, А. V. (2005). Identification of goods. Kyiv : Tsentr navch. lit. [in Ukrainian].

Prokhorova, O. S. Approaches to the formation of a strategic management model for enterprise potential. Retrieved from: http://www.goo.gl/FAO9rY[in Ukrainian].

Stoliarov, Yu. M. (2004). From office work - to documentation, from documentary studies to documentation. Visn. Khark. derzh. akad. kultury. Kharkiv. (Vols. 14.), ( pp.96–104).

Stoliarov, Yu. N. (2002). The second law of documentation. «Dukhovna kultura v informatsiinomu suspilstvi». Kharkiv: Khark. derzh. akad. kultury [in Ukrainian].

Strakharchuk, A. Ya., Strakharchuk, V. P. (1999). Information technology in the economy. Kyiv : Ukooposvita [in Ukrainian].

Theoretical foundations of the competitive strategy of the enterprise (2006). Kharkiv : INZhEK [in Ukrainian].

Farat, O. V., Krasilych, І. О. (2015). Methodological approaches to the identification of the competitiveness of industrial enterprises. Aktualni problemy ekonomiky, 11 [in Ukrainian].

Fedorov, V. I. (2000). Identification of products during its examination and certification. Standartyzatsiia. Sertyfikatsiia. Yakist, 2 [in Ukrainian].

Shevchenko, O. V. (2014). Use of modern software in the documentation of commerce. «Liudyna v informatsiinomu prostori». Kharkiv (рр. 143–145) [in Ukrainian].

Shevchenko, O. V. (2015). Informatization of documentary resources of commercial activity. Derzhava ta rehiony. Ser. Sots. komunikatsii. Vols.1 (21), (pp. 32–38) [in Ukrainian].

Shymanovska-Dianich, L. M., Karpenko, Ye. A. (2012). Process-oriented management and internal control at retail enterprises: a monograph. Poltava [in Ukrainian].

Shkanova ,O. M. (2006). The commodity market infrastructure. Kyiv : Tsentr navch. lit. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті