КАДРОВО-УПРАВЛІНСЬКИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕК В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ

Автор(и)

  • Ganna Yermolayeva кандидат педагогічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційних систем відокремленого підрозділу «Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2017.150419

Ключові слова:

соціально-психологічні характеристики, професійні характеристики, бібліотечні фахівців, соціологічні дослідження

Анотація

Мета роботи. У статті розглядаються результати соціологічних досліджень бібліотечних фахівців, проведених в Україні протягом останніх років. Методологія дослідження – полягає в застосуванні теоретичних методів (документальний аналіз, аналітико-синтетична переробка інформації), що дає змогу виявити і узагальнити доробки з питань щодо вивчення соціально-демографічних, психологічних, професійних характеристик бібліотечних фахівців. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в статті узагальнені соціологічні дослідження з 1992 по 2016 рр. вивчення кадрово-управлінського складу українських бібліотек. Висновки. Завдяки соціологічним та науково-практичним розвідкам українських бібліотек різних рівнів, дослідженням української наукової школи бібліотечної професіології нині сформовано соціальний образ українського бібліотекара, визначено його віковий, освітній рівень, професійну майстерність, психологічні характеристики тощо.

Посилання

Багрянцева Л.М. Керівний склад бібліотеки з погляду дослідника: Зб. наук. ст. / Л.М. Багрянцева, А.Л. Шалиганова; Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. – Х., 2000. – Вип. 3. – С. 104-110.

Всеукраїнське анкетування «Привабливість бібліотечної професії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.symonenkolib.ck.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2012-10-30-10-10-35&catid=. – Назва з екрану.

Ефективний менеджмент: стан, стратегія розвитку: дослідж. Луганської. ОУНБ ім. О.М. Горького // Збірник робіт переможців ІІ конкурсу на кращу науково-дослідну роботу серед обл. УНБУ / Нац. парлам. б-ка України. – К., 2003. – С. 36-45.

Єрмолаєва Г.А. Оцінка психолого-педагогічної здатності керівних кадрів бібліотечної системи півдня України до управління сучасною бібліотекою: за матеріалами дослідження / Г.А. Єрмолаєва // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 9. – С. 39-42.

Костирко Т.М. Підсумки міжвузівського соціологічного дослідження” Молодий працівник бібліотеки ВНЗ: погляд у майбутнє” [Електронний ресурс] / Т.М. Костирко, О.В. Бєлодєд. – Режим доступуhttps://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zMX7IfoAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=zMX7IfoAAAAJ:u-x6o8ySG0sC. – Назва з екрану.

Лозова О.М. Деякі результати соціально-психологічного практикуму керівників київських бібліотек / О.М. Лозова // Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ.-аналіт. бюл. – К., 1996. – Вип. 17-18. – С. 8-12.

Савина З.И. Профессия библиотекарь. Состояние. Требования. Испытание временем / З.И. Савина // Б-ки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Тез. докл. Междунар. конф. «Крым-2000». – Симферополь, 2000. – Т.1. – С. 376-378.

Савіна З. Соціальний образ українського бібліотекаря 90-х років / З. Савіна // Український бібліотекар: минуле, сучасне, майбутнє: Постановка та дослідж. пробл.: Матеріали наук. конф. – К.,

– С. 3-7.

Семенюк С.Ю. Социально-психологические составляющие личности профессионала: (По результатам анкетирования специалистов б-к г. Харькова) / С.Ю. Семенюк // Библиотечное дело-2003: Гуманит. и технол. аспекты развития: Материалы 8-ой междунар. науч. конф. (24-25 апр. 2003 г.). – М.: МГУКиИ, 2003. – С. 172-173.

Соціальний портрет дитячого бібліотекаря України: (Підсумки регіон. соціол. дослідж.). – К., 2002. – Вип.9. – 6 с.

Соціальний портрет дитячого бібліотекаря Хмельниччини. Бюлетень соціологічної служби [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://odb.km.ua/?dep=38&w=show_dpage&dep_up= 615&dep_cur =624&dpage_id=256. – Назва з екрану.

Сучасний керівник бібліотеки – майбутнє професії. Обласне моніторингове дослідження. Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://libkor.com.ua/deps/docs/programa_ doslidzhennya. pdf. – Назва з екрану.

Bagryantseva, L.M. & Shaliganova A.L. (2000). Library Management From the View of the Researcher, Zb. nauk. st. Hark. derzh. nauk. b-ka Im. V.G.Korolenka (Issue 3), (pp.104-110). Kharkiv [in Ukrainian].

All-Ukrainian Survey “The Attraction of the Profession of the Librarian”(2012). Retrieved from: http://www.symonenkolib.ck.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2012-10-30-10-10-35&catid. [in Ukrainian].

Effective Management: State, Strategy Development: Researches of Lugansk Oblast Scientific Library named after O.M. Gorkiy. (2003), ZbIrnik robIt peremozhtsIv II konkursu na kraschu naukovo-doslIdnu robotu sered obl. UNBU, (pp. 36-45). Kyiv.[in Ukrainian].

Yermolayeva. G. (2004) Psychological-Pedagogical Assessment of the Librarian System Management of the South of Ukraine as for Modern Library Management according to the Research Materials.Visnik Knizhkovoyi palati, 9, 39-42. [in Ukrainian].

Kostirko, T.M. & Beloded O.V.(2012) Summary of Interuniversity Sociological Survey “Higher Educational Institution Library Young Worker: Future Perspectives”. Retrieved from: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zMX7IfoAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=zMX7IfoAAAAJ:u-x6o8ySG0sC. [in Ukrainian].

Lozova,O.M. (1996) Some Results of the Social-Psychological Practical Experience of the Kyivan Lybraries’ Management: Inform.-analIt. byul. (Vols 17-18), (pp.8-12). [in Ukrainian].

Savina, Z.I. (2000) Librarian. State. Demands. Test of Time. Libraries and Associations in Changing World: New Technologies and New Formats of Cooperation.Tez. dokl. Mezhdunar. konf. «Kryim-2000» (Vol. 1),(pp.376-378). Simferopol. [in Russian].

SavIna, Z.(2000) Social Image of the Ukrainian librarian of the 1990s. Ukrainian Librarian: past, present, future: Problem Formation and Research. Scientific conference Materials ,(pp.3-7).

Semenyuk, S.Yu. (2003) Social-Psychological Elements of the Professional Personality: (according to the Results of the Questionnaire of the Librarians of the City of Kharkiv). Librarian Business – 2003:Humanitarian and Technological Aspects of the development: Proceedings of the 8rd International Conference, (pp.172-173). Moskva [in Russian].

Sociological Portray of the Ukrainian Children Librarian: (Summary of Regional Sociological Survey)

(2002) (Issue. 9), 6 [in Ukrainian].

Sociological Portray of the Children Librarian of Khmelnytsk. Region Social Service Journal. (2016). Retrieved from: http://odb.km.ua/?dep=38&w=show_dpage&dep_up=615&dep_cur =624&dpage_id=256.[in Ukrainian].

Modern Library Manager – Future of the Profession. Regional Monitoring Survey. Programa. (2016). Retrieved from: http://libkor.com.ua/deps/docs/programa_doslidzhennya.pdf. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті