СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Sergii Yatsenco кандидат наук з державного управління, старший викладач Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2017.150423

Ключові слова:

комунікація, інтеракція, перцепція, кінесіка, проксеміка, риторика

Анотація

Мета роботи полягає у розкритті методологічного потенціалу сучасної концепції ділової комунікації. Методологія. Концептуальним методологічним ядром дослідження є компаративний аналіз теоретико-методологічного інструментарію сучасної концепції ділової комунікації. Даний підхід дасть змогу розкрити загальне та особливе в сучасній концепції ділової комунікації, показати її теоретичну модель, структуру та виявити її головні функції у сучасному державному управлінні. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у концептуалізація сучасної ділової комунікації та її осмисленні у сфері мовленнєвих проблем. Висновки. Обґрунтовано наукову доцільність використання сучасної концепції ділової комунікації та її модифікацій у теоретико-методологічному дослідженні проблем державного управління. Наведені у статті теоретико-методологічні парадигми, моделі, схеми вводять читача у сферу сучасної ділової комунікації, стимулюючи пошук нових шляхів та способів дослідження міжособистісного спілкування.

Посилання

Аристотель, Дионисий Галикарнаский, Деметрий. Античные риторики / Аристотель, Дионисий Галикарнаский, Деметрий. Под ред. А.А.Тахо-Годи; [пер. А.А.Тахо-Годи] – М. : Издательство МГУ, 1978. – 352 с.

Блек С. Паблик Рилейшенз. Что это такое? / С. Блек; [пер. с англ. СП «АСЭС – Москва»], М. : Новости, 1990. – 240 с.

Винер Н. Кибернетика и общество / Н. Винер; [пер. з англ. Е.Г. Панфилова]. Общ. ред. и предисл. Э.Я. Кольмана. – М., Изд. иностр. лит., 1958. – 200 с.

Гіденс Е. Соціологія / E. Гіденс; [пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник]. – К. : Основи, 1999. – 726 с.

Гурне Б. Державне управління / Гурне Б. [пер. з франц. В.Шовкуна]. – К. : Основи, 1993. – 165 с.

Крос К. Політична комунікація і висвітлення новин у демократичних суспільствах / К. Крос, Р. Гакет; [пер. з англ. Р.Ткачук]. – К. : Основи, 2000. – 142 с.

Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура : глобальний підхід / Лалл Дж.; [пер. з англ. О.Г. Гриценка]. – К. : К.І.С., 2002. – 264 с.

Мескон М.Х. Основы менеджмента / Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф.; [пер. с англ. М.А. Майоровой]. – М. : Дело ЛТД, 1994. – 702 с.

Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность / Хабермас Ю.; [пер. с нем. Н.В.Мотрошиловой]. – М. : АО. КАМІ, Academia, 1995. – С. 68 – 73.

Шрьодер П. Нове публічне адміністрування або як досягнути ефективного врядування? / Шрьодер П.; [пер. з нім. В. Шведа]. – К. : Заповіт. – 2008. – 78 с.

Ясперс К. Коммуникация / К. Ясперс. – М. : Политиздат, 1991. – 399 с.

Berkly G. The Craft of Public Administration / Berkly G., Rouse J., Begovich R. – 1991.

Dance F. The Concept of Communication // Dance F. Journal of Communication. – 1970. – № 20. – P. 201 – 210.

Encyclopedia Americana, V. 7. – 1973. – 423 – 430 p.

Ferguson S.D. Communication Planning : An Integrated Approach / Ferguson S.D. – Sage Publication, Inc., 1999. – 262 р.

Fiske J. 1982. Introduction to Communication Studies / Fiske, John. – London and New York : Methuen. 2 – 3 p.

Romyr F. Communication & Public Affairs / Romyr & Associates. – 1995. – 7 p.

Shannon, Claud E. The Mathematical Theory of Communication / Shannon, Claud E., and Weaver, Warren. – Urbana : University of Illinois Press. 49 p.

Schwartzenberg R.-J. Sociology Politique / Schwartzenberg R.-J. 1988. – 42 p.

Watts D. Political Communication Today / Watts D. – Manchester, 1997. – 106 p.

Aristotel, Dionisiy Galikarnassky, Demetry. (1978). Antique Rhetorics. Moscow. МSU. [in Russian].

Black, S. (1990). Public Relations. What is it? Мoscow. News. [in Russian].

Viner, N. (1958). Cybernetics and Society. Мoscow. Foregn Literature. [in Russian].

Gidens, A. (1999). Sociology. Кyiv. Osnovy. [in Ukrainian].

Gurne B. Public Administration. Кyiv. Osnovy. [in Ukrainian].

Kros К., Gacket R. (2012). Political communication. Кyiv: Osnovy. [in Ukrainian].

Lall, J. (2002). Mass media, communication, culture: global approach. Кyiv. [in Ukrainian].

Меsкоn М.H. Base of management. (1994). Мoscow. Delo LTD. [in Russian].

Habermas J. Democracy, consciousness and ethic (1995). Мoscow. КАМІ, Academia. [in Russian].

Schroder P. (2008) New public management or how to approach effective management? Кyiv. Zapovit. [in Ukrainian].

Jaspers К. (1991). Communication. Мoscow. Politizdat. [in Russian].

Berkly G. (1991). The Craft of Public Administration. [in English].

Dance F. (1970). The Concept of Communication. Journal of Communication. Sage Publication, Inc. [in English].

Encyclopedia Americana. (1973.) V. 7. New York. [in English].

Ferguson S.D. (1999). Communication Planning : An Integrated Approach. Sage Publication, Inc. [in English].

Fiske, John. (1982). Introduction to Communication Studies London and New York : Methuen. [in English].

Romyr F. (1995). Communication & Public Affairs. New York. [in English].

Shannon C. (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana : University of Illinois Press. [in English].

Schwartzenberg R.-J. (1988). Sociology Politique. New York. [in English].

Watts D. (1997). Political Communication Today. New York. [in English].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті