НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ» У ПРОФЕСІЙНОМУ КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

  • Sergiі Lytvyn Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна
  • Viktoriya Dobrovolska Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165297

Ключові слова:

науковий журнал, бібліотекознавство, документознавство, інформологія, соціальні комунікації, комунікаційний простір

Анотація

Мета роботи. Здійснити тематичний огляд статей, опублікованих у фаховому журналі «Біблі- отекознавство. Документознавство. Інформологія». методологія дослідження полягає у викорис- танні загальнонаукових методів аналізу, синтезу, логічного методу, методу візуалізації результатів дослідження. Наукова новизна роботи полягає в аналізі тематичної складової публікацій за 15 ро- ків (2004–2018), які розкривають основні напрямки досліджень, представлених у часописі. Висновки. Огляд публікацій свідчить про те, що журнал став важливим історичним джерелом, яке зберігає результати наукових розвідок та досліджень з інформаційної, бібліотечної діяльності та архівної справи. Зміст публікацій дозволяє проаналізувати тенденції розвитку науки і практики документно- інформаційної галузі, діяльність як окремих архівів, бібліотек, музеїв, наукових установ, закладів вищої освіти, так і підготовку фахівців у галузі, що, в свою чергу, підвищує рівень знань і комунікацію між фахівцями.

Біографії авторів

Sergiі Lytvyn, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Viktoriya Dobrovolska, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент доцент кафедри культурології та інформаційних комунікаці

Посилання

Бездрабко В. В. Модерний факт документознавчої «часописної науки» : [історія і зміст ча- сопису «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.»]. Бібліотечна планета. 2009. № 1. С. 17-20.

Бездрабко В. В. Флагман фахової вітчизняної періодики з документознавства [про журн. «Біблі- отекознавство. Документознавство. Інформологія.»]. Вісник державної академії керівних кадрів куль- тури і мистецтв. 2008. № 3. С. 83–88.

Давидова І. О. Моніторинг бібліотекознавчих публікацій у журналі «Бібліотекознавство. До- кументознавство. Інформологія». Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2009. № 1. С. 8–14.

Добровольська В.В. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Library Science. Record Studies. Informology // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. URL: http://ube.nplu.org/article/LibraryScience/RecordStudies/0Informology. – Статтю створено: 29.11.2018. (дата звернення: 05.12.2018).

Добровольська В.В. Актуальні питання бібліотекознавства, документознавства на сторінках фа- хового часопису «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» (2015-2016 роки). Інформа- ція, комунікація, суспільство 2017: Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2017. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. С. 315-316.

Плешкевич Е. А. Юбилей журнала «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.». Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2009. № 1. С. 24-25.

Слободяник М. С. «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.» – журнал ДАКККіМ // Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України, УНДІАСД. Київ, 2008. С. 182-183.

Слободяник М. С. Деякі підсумки 2008 року. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформо- логія. 2008. №4. С. 12-13.

Слободяник М. С. Деякі підсумки і плани на 2007 рік. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2007. №1. С. 4-5.

Слободяник М. С. До підсумків 2007 року. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформо- логія. – 2008. № 1. С. 6-7.

Слободяник М. С. До підсумків діяльності журналу 2010 року. Бібліотекознавство. Докумен- тознавство. Інформологія. 2011. № 1. С. 6-8.

Слободяник М. С. До підсумків ювілейного року. Бібліотекознавство. Документознавство. Ін- формологія. 2010. № 1. С. 5-6.

Слободяник М. С. Журнал: рік минулий, рік новий. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2005. № 1. С. 4–6.

Слободяник М. С. Рік минулий – рік прийдешній. Бібліотекознавство. Документознавство. Інофрмологія. 2006. №1. С. 4-5.

Слободяник М. С. П’ять років у системі професійних комунікацій. Бібліотекознавство. Доку- ментознавство. Інформологія. 2009. № 1. С. 4–7.

Слободяник М.С. Концепція та пріоритетна проблематика журналу. Бібліотекознавство. До- кументознавство. Інформологія. 2004. № 1. С. 7–8.

Ставицька В. В. Часопису – п’ять! Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2009.

№ 1. С. 23-24.

Швецова-Водка Г. М. Проблеми документознавства на сторінках журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія». Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2009. № 1. С. 14–18.

Bezdrabko V.V. (2009). The modern fact of the documentary «periodical science»: [history and contents of the journal «Library Science. Documentation. Informology. «]. Library Planet, 1, 17-20 [in Ukrainian].

Bezdrabko V.V. (2008). The flagship of the professional national periodicals on documentary studies [about the journal. «Library Science. Documentation. Informology. «]. Bulletin of the State Academy of Leaders of Culture and Arts, 3, 83-88 [in Ukrainian].

Davydova I.O. (2009). Monitoring of librarianship publications in the journal «Library Science. Record Studies. Informology». Library Science. Record Studies. Informology, 1, 8-14 [in Ukrainian].

Dobrovolska, V.V. (2018). Library Science. Record Studies. Informology. Library Science. Record Studies. Informology. Ukrainian Library Encyclopedia / National Library of Ukraine. b-ka Ukraine them. Yaroslav the Wise. Retrieved from http://ube.nplu.org/article/LibraryScience/RecordStudies/0Informology. [in Ukrainian].

Dobrovolska V.V. (2017). Topical Issues in Library Science, Documentation on the Pages of the Professional Journal «Library Science. Documentation. Informatics» (2015-2016 years). Information, Communication, Society 2017: Materials of the 6th International Scientific Conference ICS-2017[Electronic resource]. - Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, p. 315-316 [in Ukrainian].

Pleshkevich E. A. (2009). Anniversary magazine «Library Science. Record Studies. Informology». Library Science. Record Studies. Informology, 1, 24-25 [in Ukrainian].

Slobodyanyk M.S. (2008). «Library Science. Record Studies. Informology» – DAKKKiM Magazine. Ukrainian Archival Encyclopedia / State Committee of Ukraine, UNDIASD. Kiev, pp. 12-13 [in Ukrainian].

Slobodyanyk M.S. (2008). Some results of 2008. Library Science. Record Studies. Informology, 4, 12-13 [in Ukrainian].

Slobodyanyk M.S. (2007). Some results and plans for 2007. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 4-5 [in Ukrainian].

Slobodyanyk M.S. (2008). To the results of 2007. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 6-7 [in Ukrainian].

Slobodyanyk M.S. (2011). To the results of the 2010 magazine. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 6-8 [in Ukrainian].

Slobodyanyk M.S. (2010). To the results of the jubilee year. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 5-6 [in Ukrainian].

Slobodyanyk M.S. (2005). Magazine: a year past, a year new. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 4-6 [in Ukrainian].

Slobodyanyk M.S. (2006). Year passed - the coming year. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 4-5 [in Ukrainian].

Slobodyanyk M.S. (2009). Five years in the system of professional communications. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 4-7 [in Ukrainian].

Slobodyanyk M.S. (2004). The concept and priority issues of the magazine. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 7-8 [in Ukrainian].

Stavitskaya V.V. (2009). The magazine is five! Library Science. Record Studies. Informology, 1, 23-24 [in Ukrainian].

Shvetsova-Vodka G. M. (2009). Problems of Documentation on the pages of the journal «Library Science. Record Studies. Informology». Library Science. Record Studies. Informology, 1, 14-18 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті