ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ В УКРАїНІ: НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ РОЗшИРЮЄТЬСЯ У НОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ

Автор(и)

  • Oksana Matvienko Київський національний університет культури і мистецтв, Україна
  • Michael Tsyvin Інститут дизайну, архітектури та журналістики, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165311

Ключові слова:

професійна освіта, документознавство

Анотація

Мета роботи полягає у виявленні суперечностей, наявних у цілях підготовки фахівців за спеціальністю 015.05 Професійна освіта (документознавство). методи дослідження: аналіз документального потоку публікацій з підготовки фахівців за спеціальністю 015.05 Професійна освіта (документознавство), метод аналогії для виявлення  спільного  та  відмінностей  у  підготовці документознавців в Україні; метод конкретизації для детального вивчення підготовки документознавців за спеціальністю 015 Професійна освіта у нинішніх умовах. Наукова новизна полягає в охарактеризуванні виявлених суперечностей у підготовці документознавця у межах педагогічної спеціальності 015 Професійна освіта. Висновки. Зміст і цілі підготовки педагогів професійної освіти із спеціалізацією «документознавство» потребують наукового обґрунтування для  спеціальності  015 Професійна освіта відповідно до кваліфікаційних вимог стандарту документно-інформаційної освіти

Біографії авторів

Oksana Matvienko, Київський національний університет культури і мистецтв

професор, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

Michael Tsyvin, Інститут дизайну, архітектури та журналістики

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри архітектурного проектування

Посилання

Бездрабко В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток. Київ, Четверта хвиля. 2009. 720 с.

Демуз І. Підготовка фахівців з документознавства у межах спеціальності 015 «Професійна освіта»: виклики сьогодення. Соціум. Документ. Комунікація. Серія: Історичні науки. 2018. Вип. 5. С. 282-295.

Жижко Т.А., Гуменюк Т.Б., Титова Н.М., Субіна О.О. «Освітньо-професійний комплекс: 015 Професійна освіта. Документознавство». Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2017. 192 с.

Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. Москва : Издательский центр «Академия», 2004. 304 с.

Чумаченко Д. В. Основні складові методики навчання електронному діловодству майбутніх бакалаврів професійної освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2016. Вип. 54. С.223-227.

Семеног О. Курс академічної культури у підготовці майбутніх фахівців спеціальності 015 «Професійна освіта. Документознавство». Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 р. Київ : НАУ, 2018. С.134-138.

Чумаченко Д. В. Аналіз стану підготовки педагогів професійного навчання з документознавства в педагогічних університетах. Освітній дискурс. Гуманітарні науки. 2018. Вип. 7. С. 64-73.

Стандарт вищої освіти України другий (магістерський) рівень, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha- osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti. (дата звернення: 15.12.2018).

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha- osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf (дата звернення: 25.12.2018).

Bezdrabko, V. (2009). Documentation in Ukraine: Institutions and Institutions and Successful Development. Kyjiv: Chetverta khvylja [in Ukrainian].

Demuz, I. (2018). Training of Documentation Specialists within the Specialty 015 “Professional Education”: Challenges of the Present. Socium. Dokument. Komunikacija . Serija: : Istorychni nauky, 5, 282- 295 [in Ukrainian]

Zhyzhko, T., &Ghumenjuk, T.,& Tytova, N., Subina, O. (2017). “Educational and professional complex: 015 Professional education. Documentation”. Kyjiv: Vydavnyctvo Nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni M. P. Draghomanova [in Ukrainian]

Klimov, Ye.A. (2004). Psikhologiya professionalnogo samoopredeleniya: Ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy. M.: Izdatelskiy tsentr «Akademiya» [in Russian].

Chumachenko, D. (2006). The main components of the methodology of teaching e-business to future bachelors of professional education. Naukovyj chasopys NPU imeni M. P. Draghomanova. Serija 5: Pedaghoghichni nauky: realiji ta perspektyvy, 5, 223-227 [in Ukrainian]

Semenogh, O. (2018). The course of academic culture in the training of future specialists specialty 015 “Professional education. Documentation”. Actual problems of higher professional education of Ukraine: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, (pp.134-138). Kyjiv: NAU [in Ukrainian]

Chumachenko, D. (2018). Analysis of the training of teachers of vocational training in document science at pedagogical universities. Osvitnij dyskurs. Ghumanitarni nauky, 7, 64-73 [in Ukrainian]

The standard of higher education of Ukraine is the second (master’s) level, branch of knowledge 01 Education/Pedagogy, specialty 015 Professional education (by specialization) (2018). Retrieved from:https:// mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti- standartiv-vishoyi-osviti [in Ukrainian]

The standard of higher education in the specialty 029 “Information, Library and Archival Affairs” for the first (Bachelor) level of higher education (2018). Retrieved from:https://mon.gov.ua/storage/app/media/ vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr. pdf [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті