ДО КОНЦЕПЦІї НОВОї РЕДАКЦІї ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СТАНДАРТУ З ДІЛОВОДСТВА Й АРХІВНОї СПРАВИ

Автор(и)

  • Valentyna Bezdrabko Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165320

Ключові слова:

стандарт, термінологія, діловодство, архівна справа, документознавство, архівознавство

Анотація

Мета роботи – визначення загальних засад розроблення національного термінологічного стандарту з діловодства та архівної справи. методологію студії становлять методи наукової критики, історико-хронологічний, структурно-системний методи вивчення термінології як явища,   її стандартизації та викладу сутнісних результатів. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні вузлових аспектів термінологічної прикладної діяльності в контексті стандартизації, залежної від сфер застосування. Висновки. Через чітку сферу застосування, взаємозумовленість практик роботи з документами – діловодства й архівної справи – слід відмовитися від традиції стандартів радянських часів і вилучити зі словника лексеми, які невластиві для діловодства, хоча й існують в ужитку архівістів, проте при цьому не пов’язані з ним. Структура стандарту повинна відповідати основним ланкам роботи з документами: від процесу їхнього створення до поширення і побутування в динамічному та статичному станах. Доцільно групувати лексеми згідно з їхнім місцем і роллю в терміносистемі. Словник не може претендувати на всеохопність і повинен містити тільки найважливіші лексичні одиниці, поняття, що мають достатньо підстав для термінування. Лише окремі другорядні слова, які забезпечують функціонування підсистем, варті місця у словнику. Більшу частину словника мають складати усталені терміни з уточненими формулюваннями і визначеннями. Це стабілізуватиме й водночас консервуватиме терміносистему зазначених сфер суспільної діяльності. Доречно розроблення окремого національного стандарту, присвяченого суто електронним документам, документообігу, діловодству й архіву. Саме тому є сенс розглянути «входження» у словник лише тих лексем, які складають «ядро» термінології електронних діловодства й архівної справи, що дасть змогу витримати баланс між доцільністю та необхідністю. Потреба нормалізації терміносистеми діловодства й архівної справи увиразнює ключові моменти перегляду стандарту

Біографія автора

Valentyna Bezdrabko, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

Посилання

Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. Москва : РГГУ, 2001. 396 с.

Банасюкевич В. Д. Первый стандарт на терминологию делопроизводства и архивного дела

/ Банасюкевич В. Д., Елпатьевский А. В., Образцова А. Н. // Сов. архивы. 1971. № 5. С. 51–56.

Бездрабко В. Термінологічні студії у сучасному вітчизняному документознавстві (1990-і – початок 2000-х рр.). Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. праць. Вип. 1 / за заг. ред. В.В. Бездрабко. Київ, 2007. С.7–45.

Бібліографічний покажчик змісту наукової збірки «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» (2007–2017) / упоряд. В.В. Бездрабко // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. праць. Вип. 10 за заг. ред. В. В. Бездрабко. Київ, 2017. С. 219–231.

Бойко В. Актуальні проблеми термінології діловодства та архівної справи в Україні. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. праць. Вип. 9 / за заг. ред. В. В. Бездрабко. Київ, 2016. С. 34–37.

Глушан О. Нова редакція міжнародного стандарту ISO 15489–1 : історія розроблення, зміст і призначення. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. праць. Вип. 9 за заг. ред. В. В. Бездрабко. Київ, 2016. С. 40.

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения : ГОСТ 16487–83 / Госстандарт СССР. Москва : Изд-во стандартов, 1985. 12 с.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ–2732-94 / розроб. Л. І. Скиба, А. С. Медведєва. Київ : Держстандарт України, 1994. 33 с. (Держстандарт України).

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. Київ : Держспоживстандарт України, 2005. 32 с.

Інформація та документація. Базові поняття: Терміни та визначення: ДСТУ 2392–94. Київ : Держстандарт України, 1994. 53 с.

Інформація та документація. Інформаційні мови: Терміни та визначення: ДСТУ 2398–94. Київ : Держстандарт, 1994. 73 с.

Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів: Терміни та визначення: ДСТУ 2394–94. Київ : Держстандарт України, 1994. 89 с.

Інформація та документація. Обмеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування: Загальні вимоги: ДСТУ 2395–94. Київ : Держстандарт України, 1994. 10 с.

Кашкарёв П.М. Внедрение основополагающих стандартов – главная задача сегодняшнего дня. Опыт работы ленинградских предприятий и организация по стандартизации. Ленинград, 1970. С. 4–9.

Кулешов С. Про базові поняття документознавства (нотатки з приводу змісту розділу «Загальні поняття» ДСТУ 2732-94 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення»). Студії з арх. справи та документознавства. 1997. Т. 2. С. 72–75.

Митяев К. Г. Делопроизводство и архивы. Труды МГИАИ. Москва, 1954. Т. 5. С. 155–182.

Репрография. Термины и определения: ГОСТ 13.0.002-84 / Гостстандарт СССР. Москва : Изд- во стандартов, 1985. 32 с.

Родин А. В. К вопросу об определении у Платона. Архэ: ежегодник культурологического семинара / под ред. B. C. Библера. Москва, 1996. Вып. 2.

Суперанская А.В. Общая терминология : вопросы теории / Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Москва : УРСС; Либроком, 2012. 248 с.

Толковый словарь по основам информационной деятельности / Н.Н. Ермоленко (ред.) ; Укр. акад. информатики и др. Киев : УкрИНТЭИ, 1995. 252 с.

Унифицированные системы документации. Термины и определения: ГОСТ 6.10.2–83

/ Госстандарт СССР. Москва : Изд-во стандартов, 1985. 9 с.

Хорхордина Т. Российская наука об архивах. История. Теория. Люди. София, 2015. 525 с.

Avtokratov, V.N. (2001). Theoretical problems of domestic Archival Science. Moscow: RGGU [in Russian].

Banasiukevich, V.D., Elpatievskyi, А.V., Obraztsova, А.N. (1971). The first standard on terminology record keeping and archival affairs. Sovetskie arkhivy, 5, 51–56 [in Russian].

Bezdrabko, V. (2007 Terminological Studies in Modern Native Document Science (1990s – early 2000s)). Terminolohiia dokumentoznavstva ta sumizhnykh haluzei znan. (Issue 1), (7–45), Kyiv [in Ukrainian].

Bezdrabko, V.V. (2017 Bibliographic index of the content of the scientific collection «Terminology of Document Science and Related Fields of Knowledge» (2007–2017)), Terminolohiia dokumentoznavstva ta sumizhnykh haluzei znan. (Issue 10), (pp. 219–231). Kyiv [in Ukrainian].

Boiko, V. (2016 Actual problems of terminology of record keeping and archival affairs in Ukraine), Terminolohiia dokumentoznavstva ta sumizhnykh haluzei znan. (Issue 9), (pp. 34–37). Kyiv [in Ukrainian].

Hlushan, О. (2016 New edition of the international standard ISO 15489–1: history of development, content and purpose), Terminolohiia dokumentoznavstva ta sumizhnykh haluzei znan. (Issue 9) (pp. 38–46). Kyiv [in Ukrainian].

Record keeping and archival affairs. Terms and definitions (1985): State standard 16487–83. Moscow: Izd-vo standartov [in Russian].

Record keeping and archival affairs. Terms and definitions (1994): State standard of Ukraine – 2732–

Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Record keeping and archival affairs. Terms and definitions (2004): State standard of Ukraine 2732:2004. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Information and documentation. Basic concepts: Terms and definitions (1994): State standard of Ukraine 2392–94. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Information and documentation. Informational languages: Terms and definitions (1994): State standard of Ukraine 2398–94. Kyiv: Standart Ukrainy [in Ukrainian].

Information and documentation. Fund collection, bibliographic description, document analysis: Terms and definitions (1994): State standard of Ukraine 2394–94. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Information and documentation. Limiting a document, setting its subject, and selecting the indexing terms (1994): General requirements: State standard of Ukraine 2395–94. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Kashkariov, P.M. (1970 Implementation of the basic standards is the main task of today), Opyt raboty leningradskikh predpriyatiy i organizatsiya po standartizatsii (pp. 4–9). Leningrad [in Russian].

Kuleshov, S. (1997). On the basic concepts of Document Science (notes on the content of the section

«General concepts» State standard of Ukraine 2732–94 «Record keeping and archival affairs. Terms and definitions»). Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva, 2, 72–75 [in Ukrainian].

Mitiaiev, K.H. (1954). Record keeping and archives. Trudy Moskovskogo gosudarstvennogo istoriko- arkhivnogo instituta, 5, 155–182 [in Russian].

Reprography. Terms and definitions : State standard 13.0.002–84 (1985). Moscow: Izd-vo standartov [in Russian].

Rodin, A.V. (1996) To the question of determining from Platon. Arkhe: ezhegodnik kulturologicheskogo seminara. Moscow, 2 [in Russian].

Superanskaya, A.V. (2012). General terminology : theory questions (Superanskaya, A.V., Podolskaya, N.V., Vasilyeva, N.V. (2012)). Moscow: URSS; Librokom [in Russian].

Explanatory dictionary on the basics of information activities (1995) / N.N. Ermolenko (ed.); Ukr. Acad. Computer Science, etc. Kiev: UkrINTEI [in Russian].

Unified documentation systems. Terms and definitions : State standard 6.10.2–83 (1985). Moscow: Izd-vo standartov [in Russian].

Horhordina, T. (2015). The Russian science of archives. History. Theory. People. Sofia, [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті