ЕЛЕКТРОННІ ВИСТАВКИ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ МИКОЛАїВСЬКОї ОБЛАСТІ)

Автор(и)

  • Tatyana Sydorenko ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», Україна
  • Evgeniy Tyagiy Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165326

Ключові слова:

електронна виставка, державний архів Миколаївської області, архівний ресурс, оцифрування фондів, сайти архівних установ, архіви України

Анотація

Мета роботи. Дослідити основні види та змістовне наповнення електронних виставок архіву  як інформаційного ресурсу та інструменту репрезентації історичної спадщини на прикладі аналізу діяльності державного архіву Миколаївської області. методологія. У процесі дослідження застосовано наукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, вебометричний аналіз сайту. Наукова новизна роботи полягає в аналізі документальних он-лайнових виставок державного архіву регіону, їхньої класифікації, пріоритетної тематики, особливостей представлення архівної інформації, використанні можливостей інтерфейсу тощо. Проаналізовано контент сайту державного архіву Миколаївської області, зокрема розділів «Документальні он-лайн виставки», «Діяльність архіву», «Публікації на сайті». Висновки. У результаті дослідження було обґрунтовано важливість і необхідність представлення документальних он-лайн виставок на сайтах архівів, прийнято рішення про оцифровування документів, необхідних для наповнення документальних виставок щодо репрезентації архівної інформації для дистанційного обслуговування користувачів. Доведено, що тематичні електронні виставки архівних документів сприяють доступності архівної інформації для різних верств населення, самоосвіті, підвищенні інтересу до історії і культури краю.

Біографії авторів

Tatyana Sydorenko, ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Evgeniy Tyagiy, Київський національний університет культури і мистецтв

магістрант

Посилання

Боряк Г. Інформатизація архівної галузі сьогодні: поточні здобутки і завдання формування

електронних ресурсів. URL: http://history.org.ua/JournALL/sid/11/2/1.pdf. (дата звернення: січень 2019).

Вовк Н. Електронні виставки архівних документів: сучасний стан та перспективи розвитку.

Вісник Книжкової палати. 2018. №5. С.43-48.

Гаранін О. Я. Вплив інформаційних технологій на утворення нових форм архівних джерел.

Архіви України. 2013. № 6 (288). С. 86–94.

Державний архів Миколаївської області. URL: http://mk.archives.gov.ua/. (дата звернення: січень 2019).

Кисельова А. Електронна версія архівних фондів України в Інтернеті. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомч. зб. наук. пр. 2005. Вип. 7. С. 7–28.

Лобузін І. Оцифрування історико-культурної спадщини: технологія та управління. Реєстрація,

зберігання і обробка даних. 2002. Т.14.№3. С.104-114.

Організація та проведення документальної виставки: памятка /укл. А. Г. Папакін; Державна

арх. служба України; Центральний державний архів зарубіжної україніки. Київ, 2012. 14 с.

Передерій І. Інституційні веб-ресурси як інструмент збереження історичної пам’яті та

національної комеморації. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер., м. Полтава, 23 лист. 2016 р. / редкол.: І. Г. Передерій, А. А. Соляник. Полтава, 2016. С.205-211.

Порядок підготовки архівними установами документів Національного архівного фонду до експонування на виставках та в інших інформаційних заходах: наказ Міністерства юстиції України від 01.09.2014 р., №1445/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1072-14. (дата звернення: грудень 2018).

Публічний звіт Голови Укрдержархіву Баранової Т. І. про підсумки діяльності Архівної служби у 2017 році. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/zvit_2017/Derjarhiv_%202017. pdf. (дата звернення: січень 2019).

Тюрменко І. Історико-культурна спадщина на веб-сайтах системи державних архівів областей України: стратегія доступу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2016. Вип. 3. С. 70-75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2016_3_18. (дата звернення: січень 2019).

Boryak, G. Informatization of the archive industry today: current achievements and tasks of the formation

of electronic resources. Retrieved from http://history.org.ua/JournALL/sid/11/2/1.pdf [in Ukrainian].

Vovk, N. (2018). Electronic exhibitions of archival documents: the current state and prospects of

development. Visnik Knizhkovoyi palati, 5, 43-48 [in Ukrainian].

Garanin, O. (2013). The Influence of Information Technologies on the Formation of New Forms of

Archival Sources. Arhivi Ukrayini. 6 (288), 86–94 [in Ukrainian].

State Archives of Mykolaiv Region Retrieved from: http://mk.archives.gov.ua/. [in Ukrainian].

Kiselova, A. (2005) Electronic version of archive funds of Ukraine on the Internet . Arhivoznavstvo.

Arheografiya. Dzhereloznavstvo, 7, 7–28 [in Ukrainian].

Lobuzin, I. (2002). Digitization of historical and cultural heritage: technology and management.

Reestratsiya, zberigannya i obrobka danih. Vol.14, 104-114[in Ukrainian].

Papakin, A. (2012) Organization and conducting of the documentary exhibition: a memo. Derzhavna

arh. sluzhba Ukrayini; Tsentralniy derzhavniy arhiv zarubizhnoyi ukrayiniki [in Ukrainian].

Perederiy, I. (2016) Institutional web resources as a tool for preserving historical memory and national

komemoratsiti. I. G. Perederiy, A. A. Solyanik (Eds), Documentation and Information communication in a globalization: state, problems and: Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference. (pp. 205-211). Poltava [in Ukrainian].

The procedure for archival institutions to prepare documents of the National Archival Fond for exhibitions at exhibitions and other information events: the order of the Ministry of Justice of Ukraine from September 1, 2014 №1445/5. – Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1072-14 [in Ukrainian].

Baranova, T. (2017) Public report of the Chairman of the Ukrderzharhiv on the results of the archives service in 2017. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/zvit_2017/ Derjarhiv_ 2017.pdf [in Ukrainian].

Tyurmenko, I. (2016) Historical and cultural heritage on the websites of the system of state archives of the regions of Ukraine: access strategy. Visnik Kiyivskogo natsionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriya, 3, 70-75. Retrieved from: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2016_3_18 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті