РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІї ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

Автор(и)

  • Nataliуa Kovalchuk Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165329

Ключові слова:

управлінська діяльність, документування, бібліотека, інформаційні технології, інтернет-ресурси.

Анотація

Мета роботи – визначити роль сучасних інформаційних технологій у системі документування управлінської діяльності бібліотеки. методологія дослідження полягає в застосуванні системного підходу, використано сукупність таких загальнонаукових методів, як інформаційний, соціокомуніка- тивний, аналіз та узагальнення. Наукова новизна роботи полягає в систематизації відомостей про застосування сучасних інформаційних технологій в організації документування управлінської діяльності бібліотеки. Висновки. Відповідно до зазначеного вище, можемо зробити висновок, що організацію документування управлінської діяльності бібліотеки зорієнтовано на використання сучасних інформа- ційних технологій і мережі різних конфігурацій, автоматизацію контролю виконання управлінських рішень, заміну паперового документа електронним носієм інформації й ін. Розвиток цих засобів зумов- лює необхідність технічних і програмних рішень, що реалізують концепцію розподільної обробки даних у межах управлінських структур підрозділів й установи в цілому.

Біографія автора

Nataliуa Kovalchuk, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

здобувач кафедри культурології та інформаційних комунікацій

Посилання

Башун О. В. Бібліотеки США. Погляд українського фахівця. Київ : Нора друк, 2004. 55 с.

Василенко О. М. Інформатизація бібліотек у системі показників бібліотечної статистики // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2007. № 3. С. 30–36.

Давидова І. О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві : монографія / наук. ред. В. О. Ільганаєва. М-во культури і мистецтв України, Харк. держ. акад. культури. Харків : ХДАК, 2005. 295 с.

Дригайло В. Г., Башун Е. В., Волынец В. Н. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения : науч.-практ. Пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Либерея, 2004. 328 с.

ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів». Вид. офіційне. Київ : Держстандарт України, 2003. 21 с.

ДСТУ 2392–94. «Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення». Київ:

Держстандарт України, 1995.

Копанєва В. Бібліотека в системі наукової електронної комунікації // Бібліотечний вісник. 2007.

№ 5. С. 3–9.

Ляшенко І. Ю. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мереже- вих технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 1998. 17 с.

Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 № 851-

IV // Відом. ВР України. 2003. № 36. С. 275.

Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII // Відом. ВР Укра- їни, 2017, № 45, ст. 400. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19.

Сошинська В. Є. Роль професійних об’єднань у комунікаційних відносинах фахівців

документно-інформаційної сфери // Документознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, осві- ти, практики : зб. матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16–18 трав. 2008 р.) / ДАКККіМ. Київ, 2006. С. 79–80.

Bashun, O. V. (2004). Libraries of the USA. View of the Ukrainian Specialist. Kyiv : Nora druk [in Ukrainian].

Vasylenko, O. M. (2007). Informatization of Libraries in the system of the Indexes of the Librarian Statistics. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 3, 30–36 [in Ukrainian].

Davydova, I. O. (2005). Librarian Production in the Informational society. Bibliotechne vyrobnytstvo v informatsiinomu suspilstvi : monohrafiia. V. O. Ilhanaieva (Ed.). Kharkiv : KhDAK [in Ukrainian].

Dryhailo, V. H. & Bashun, E. V. & Volynets, V. N. (2nd ed.). (2004). The Fundamentals of the Library Management in the Institution of the Higher Education. Moskva : Lybereia [in Russian].

State Unified System of the Documents. Unified System of the Organisational and Managerial Documents (2003). DSTU 4163-2003. Kyiv : Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Information and Documentation. Fundamental Cocepts. Terms and Definitions. (1995). DSTU 2392–

Kyiv : Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Kopaneva, V. (2007). Library in the System of the Scientific Electronic Communication. Bibliotechnyi visnyk, 5. 3–9 [in Ukrainian].

Liashenko, I. Y. (1998). Automatization of the Librarian Processes of the using of the Informational Network Technologies. Extended abstract of candidate`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Law of Ukraine on electronic documents and electronic document cycle from May 22 2003 № 851-IV. Vidomjsti VR Ukrainy, 36, 275 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on electronic trust services from October 05 2017 № 2155-VIII. Vidomosti VR Ukrainy, 45, 400. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19 [in Ukrainian].

Soshynska, V. Ye. (2006). The Role of the Professional Unities in the Communicational Relations of the Specialists in the Documentation and Information Sphere. Proceedings of III the Third International Scientific and Practical Conference. «Documentation. Informational activity: problems of science, education, practice ». (pp. 79–80). Kyiv: DAKKKiM [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті