КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІї БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНІВ І КАТАЛОГІВ У КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІї БІБЛІОТЕЧО-ІНФОРМАЦІЙНОї ОСВІТИ В КНУКіМ (1976-1994)

Автор(и)

  • Nataliia Kobyzhcha Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine
  • Ivan Shtefan Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165338

Ключові слова:

Київський національний університет культури і мистецтв, київська наукова школа бібліотечного фондознавства, кафедра, бібліотечно-інформаційна освіта, науково-дослідна робота

Анотація

Мета роботи – дослідити історію становлення кафедри організації бібліотечних фондів і каталогів КНУКіМ, визначити внесок викладачів кафедри у розвиток українського фондознавства та каталогознавства, як складових київської бібліотечної науково-освітньої школи. Досягненню мети дослідження сприяла методологія соціокомунікативного, системного та історико- генетичного підходів, що дало змогу визначити чинники, які впливали на розвиток наукових досліджень фондознавства та каталогознавства, використовувались методи:  історіографічний  та джерелознавчий пошук, аналіз профільних публікацій з теми дослідження. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше висвітлено історію становлення кафедри організації бібліотечних фондів і каталогів КНУКіМ, розкрито формування київської науково-освітньої школи бібліотечного фондознавства, внесок викладачів кафедри та його лідера завідувача кафедри проф. П.В. Коломійця у формуванні освітньо-професійної програми підготовки бібліотекарів-фондознавців, каталогізаторів в умовах зміни парадигми бібліотекознавства від документної до інформаційної. Висновки. Досвід кафедри організації бібліотечних фондів і каталогів продовжує впроваджуватись в ході трансформації напрацювань професорсько-викладацького складу у проектування нових освітньо-професійних програм підготовки фахівців – інформаціологів нової України у межах новоствореної кафедри інформаційних технологій, яку сьогодні очолює знаний в Україні і далеко за її межами учений, доктор історичних наук, професор Новальська Т.В. Все вище викладене та наявні архівні матеріали дають підстави започаткувати впровадження спеціальних наукових досліджень про місце кожної кафедри у піввікову історію становлення і розвитку Київського національного університету культури і мистецтв.

Біографії авторів

Nataliia Kobyzhcha, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат культурології, старший викладач кафедри інформаційних технологій

Ivan Shtefan, Київський національний університет культури і мистецтв

заслужений працівник культури України, доцент кафедри інформаційних технологій

Посилання

Бабич В.С. Еволюція бібліотечно-інформаційної освіти: [монографія] / Мін-во культури і мистецтв України, Київ. держ. ін-т культури, Нац. парламентська б-ка України. Київ, 1997. 64 с.

Бабич В.С., Одинока Л.П. Наукова робота факультету бібліотечно-інформаційних систем: здобутки, перспективи розвитку. Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації суспільства: тези доповідей Всеукр. наук. конф., 20-22 вересня 1993 р. Київ, 1993. 133 с.

Васильева Н.Е. Рецензия на проект издания «Библиотечно-библиографической классификации: табл. для массовых б-к: перевод со 2-го испр. и доп. рус. издания на украинский язык. Москва : НИО ББК, 1984. 5 с. – Машинопись.

Збанацька О.М. Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК). URL: http://ube.nplu.org/article/ Бібліотечно-бібліографічна %20класифікація% 20ББК(дата звернення: 02.12.2018).

Київський національний університет культури і мистецтв / М.М. Поплавський, А.І. Гурбанська, В.М. Медведєва [та ін.]. Київ : КНУКіМ, 2013. 384 с.

Коломієць П.В., Штефан І.П. Деякі проблеми відродження бібліотечних фондів в умовах розбудови Української держави. Сучасні проблеми бібліотечно-бібліографічної справи на Україні: [матеріали Першого Всеукраїнського Конгресу бібліотекарів]. Київ, 1992. С.8-13.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. No 1556 -VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /1556-18 (дата звернення: 15.11.2018).

Схема индексов систематического каталога медицинской литературы / [Под ред. П.Е. Коломийца, И.З. Бодик, Л.И. Гончар, Ф.Л. Хмары]; Республ. науч. мед. б-ка. Киев, 1960. 200 с.

Чу Нгок Лам. Адаптация советской Библиотечно-библиографической классификации для массовых библиотек Вьетнама: дис. ... канд. пед. наук: 05.25.03 / Ленинград. гос. ин-т культуры. Ленинград,1990. 14с.

Штефан І.П. Перший професор фондознавства України [Коломієць Петро Веремійович]

Бібліотечний вісник. 1993. №5,6. С.76-78.

Babych, V.S. (1997). Evolution of Library and Information Education. Kyiv [in Ukrainian].

Babych, V.S., & Odynoka, L.P. (1993. Scientific work of the Faculty of Library and Information Systems: achievements, prospects of development. Library and library profession in the conditions of informatization of society, Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference), pp. 3-6. Kyiv [in Ukrainian].

Chu Ngok Lam. (1990). Adaptation of the Soviet Library Bibliographic Classification for Vietnamese Public Libraries.Candidate’s thesis. Leningrad State Institute of Culture, Leningrad [in Russian].

Kolomiets, P.E., Bodik, I.Z., Gonchar, L.I., & Hmara, F.L. (Eds.) (1960). Scheme indexes systematic catalog of medical literature. Kyiv [in Russian].

Kolomiiets, P.V., & Shtefan, I.P. (1992). Some problems of the revival of library funds in the conditions of development of the Ukrainian state. In Suchasni problemy bibliotechno-bibliohrafichnoi spravy na Ukraini, pp. 8-13. Kyiv [in Ukrainian].

Poplavskyi, M.M., Hurbanska, A.I., Medvedieva, V.M., Sknar, O.I., Kostyria, I.O., Mamedova, V.M., & Kravtsova, O.O. (Eds.) (2013). Kyiv National University of Culture and Arts. Kyiv: KNUCA [in Ukrainian].

On Higher Education. Document 1556-VII, previous version – Revision on September 28, 2017, on the basis – 2145-VIII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1556-18/ed20170928 [in Ukrainian].

Shtefan, I.P. (1993). The first professor of fund studies of Ukraine [Kolomiets Petro Veremeevich.

Bibliotechnyi visnyk, 5/6, 76-77 [in Ukrainian].

Vasileva, N.E. (1984). Review of the draft edition of the “Library Bibliographical Classification: Tables for Mass Libraries”. Moscow: NIO BBK [in Russian].

Zbanatska, O.M. (n. d.) Bibliographic and Bibliographic Classification (BBK). Ukrainska bibliotechna entsyklopediia. Retrieved from http://ube.nplu.org/article/Bibliotechno-bibliohrafichna%20klasyfikatsiia%20 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті