Типізація регіональних урбанізаційних процесів в Україні

Автор(и)

  • Д. В. Венгрин Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8276-2911
  • К. Ю. Сегіда Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1122-8460

DOI:

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-47-08

Ключові слова:

урбанізація, урбанізаційні процеси, регіональні урбанізаційні процеси, реальна урбанізація, рівень урбанізації, система розселення, правило Ципфа-Медведкова, типізація, населення, Україна

Анотація

Поширення урбанізаційних процесів в світі та в Україні обумовлює актуальність відповідних досліджень. Просторова впорядкованість і організація урбанізаційних форм змінюються в часі, обумовлюють особливості регіональних умов життя, його рівня та якості. При загальній тенденції збільшення рівня урбанізації в Україні та його значення, існує суттєва диференціація в розрізі областей. Метою даної статті є виконання типізації регіональних урбанізаційних процесів в Україні на основі встановлених їх часових та структурних особливостей. Виконано групування областей України за динамікою рівня урбанізації та чисельності міського населення (виокремлено шість груп областей), за показником реальної урбанізації та його динамікою (виокремлено сім груп областей), за показниками реальної урбанізації та рівня урбанізації (виокремлено шість груп областей), за особливостями міського розселення та його відповідності правилу «ранг – розмір» (виокремлено три групи і п’ять підгруп). Визначено структурні (особливості обласних систем розселення за правилом Ципфа-Медведкова, рівень реальної урбанізації) та часові особливості (динаміка рівня урбанізації та реальної урбанізації, чисельності міського населення), що дало змогу виконати типізацію регіональних урбанізаційних процесів в Україні та виділити сім їх типів.

Біографії авторів

Д. В. Венгрин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

студентка

К. Ю. Сегіда, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Vengrin, D. V. (2016). Primenenie pravila "rang-razmer" dlja isledovanija rasseleniya Ukrainy i Belorussii. Demograficheskie riski XXI veka. Minsk (Belorus), 28–30.

Venhryn, D. V. (2017). Suspil'no-heohrafichni osoblyvosti urbanizatsiyi v rehionakh Ukrayiny. Materialy KHKHІKH Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi «Tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku nauky i osvity v umovakh hlobalizatsiyi» : Zb. nauk. prats'. Pereyaslav-Khmel'nyts'kyy, 19–22.

Venhryn, D. V. (2017). Urbanizatsiyni protsesy v Ukrayini. Rehion – 2017 : suspil'no-heohrafichni aspekty : materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Kh.: KhNU imeni V. N. Karazina, 162–165.

Dmytruk, O. Yu. (2002). Urbanizatsiya ta ekolohichnyy turyzm: teoriya i praktyka konstruktyvno-heohrafichnoho doslidzhennya: posibnyk. Kyiv: VPC «Kyyivs'kyy», 76.

Mazur, T., Korol’, Ye. (2010). Evolyutsiya zmistu terminiv «metropolizatsiya», «metropoliya», «metropolizovanyy areal», «metropolizovanyy prostir» v konteksti urbanizatsiynykh protsesiv XX – pochatku XXI stolit'. Visnyk Nats. Un-tu «L'vivs'ka politekhnika». Seriya «Problemy ukrayins'koyi terminolohiyi». Lviv (Ukraine), 28–33.

Mezentsev, K., Oliynyk, Ya., Pistun, M. (2017). Rozvytok urbanistychnykh doslidzhen' v Ukrayini: vnesok vitchyznyanykh vchenykh. Urbanistychna Ukrayina: v epitsentri prostorovykh zmin: kolektyvna monohrafiya. Kyiv: Vydavnytstvo «Feniks», 7–44.

Mezentsev, K., Havrylyuk, O. (2015). Testuvannya modeli dyferentsial'noyi urbanizatsiyi v krayini. Zbіrnyk naukovykh prats’. Kyiv, 15–26.

Mezentsev K. V., Pidhrushnyy H. P., Mezentseva N. І. (2014). Rehional'nyy rozvytok v Ukrayini: suspil'no- prostorova nerivnist' i polyaryzatsiya: monohrafiya. Kyiv: DP «Print Servis», 132.

State Statistics Service of Ukraine. Available at : http://www.ukrstat.gov.ua/

Pidhrushnyy, H. P. (2017). Formuvannya systemy polyusiv zrostannya v Ukrayini yak peredumova yiyi perekhodu do modeli politsentrychnoho prostorovoho rozvytku. Ukrayins'kyy heohrafichnyy zhurnal. 48-54.

Sehida, K. Yu., Venhryn, D.V. (2015). Hrupuvannya oblastey Ukrayiny za pravylom «ranh-rozmir. Aktual'ni problemy krayinoznavchoyi nauky: materialy III Mizhnar. nauk. prakt. Internet-konferentsiyi (m. Luts'k, 15-16 hrudnya 2015 r.), 116-121.

Sehida, K. Yu., Venhryn, D. V. (2016). Doslidzhennya mis'koho rozselennya za pravylom "ranh- rozmir" (na prykladi Kirovohrads'koyi, Zakarpat·s'koyi ta Odes'koyi oblastey) Rehion – 2016: suspil'no-heohrafichni aspekty: materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Kh.: KhNU imeni V. N. Karazina, 93-96.

Sehida, K. Yu., Venhryn, D. V. (2017). Osoblyvosti protsesiv urbanizatsiyi v Kharkivs'kiy oblasti. Rehion – 2017: stratehiya optymal'noho rozvytku: materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (m. Kharkiv, 19-20 veresnya 2017 r.). Kh.: KhNU imeni V. N. Karazina,143-145.

Mezentsev, K., Oliynyk, Yа., Mezentsevа, N. (2017). Urbanistychna Ukrayina: v epitsentri prostorovykh zmin. kolektyvna monohrafiya. Kyiv: Vydavnytstvo «Feniks», 438.

Shabashova, L. Yu. (2014). Zminy v iyerarkhichniy strukturi velykykh mist Ukrayiny. Naukovyy chasopys Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 4: Heohrafiya i suchasnist': sbornyk nauchnыkh trudov; M-vo osvity i nauky Ukrayiny; Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 106-111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-23

Номер

Розділ

Географія