СУСПІЛЬНО–ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОР-ГАНІЗАЦІЇ АПК

Автор(и)

  • А. Ю. Саркісов Херсонський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-43-25

Ключові слова:

агропромисловий комплекс, територіальна організація, агробізнес, агропромислова інтеграція, агропромисловий кластер, розвиток, структурні здвиги

Анотація

У статті розглядаються особливості дослідження територіальної організації агропромислового комплексу. Автор виділяє основні підходи до дослідження агропромислового комплексу. У статті визначені наступні основні недостатньо вивчені проблеми: зміни організаційно–економічних форм агропромислового комплексу на регіональному рівні; трансформація сільськогосподарського землекористування та землеволодіння на регіональному рівні; дослідження сучасних форм агропромислової інтеграції; особливості сучасної системи управління в агропромисловому комплексі на різних територіальних рівнях. До форм територіальної організації віднесено: спеціалізовані сільськогосподарські території (зони, райони, підрайони, ареали), агропромислові системи (АПС) та агропромислові кластери. Формування АПС можливе на основі одного з типів агропромислової інтеграції, відповідно утворюючи наступні системи: аграрна (сільськогосподарська неспеціалізована); агропромислова, агропромислово–фінансова та агросервісна системи. Визначені пріоритетні напрямки сучасних суспільно–географічних досліджень територіальної організації агропромислового комплексу.

Біографія автора

А. Ю. Саркісов, Херсонський державний університет

к. геогр. н., доцент

Посилання

Kanivs’kyy, P.K. ed. (2005). Ahropromyslovyy kompleks Ukrayiny: stan, tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku. Kyiv (Ukraine): In-t ahrar. ekonomiky, 292.

Alaev, É.B. (1983). Sotsyal’no-ékonomycheskaya heohrafyya: Ponyatyyno-termynolohycheskyy slovar’. Moscow (Russia): Mysl’, 350.

Palamarchuk, M.M. Nahirna, V.P., Palamarchuk, V.M., (1980). APK URSR: Posibnyk dlya vchytelya, Kyiv (Ukraine): Radyans’ka shkola, 175.

Balabanov, H.V. (2000). Terrytoryal’naya sehmentatsyya prodovol’stvennoho rynka Ukrayny. Kyiv (Ukraine): TSPER, 187.

Balabanov, H.V., Kobzyev, O.M., Semenchenko, H.V. (2000). Transformatsiya struktury sil’s’kohospodars’koho vyrobnytstva Ukrayiny: rehional’nyy aspekt. Kyyiv(Ukraine): UAPP / PAP, 29.

Derechyn, V.V. Dovhopalova, R.D. (1991). Analyz éffektyvnosty yspol’zovanyya osnovnykh fondov v ahropromyshlennom komplekse: Metodolohycheskyy aspekt. Kyiv (Ukraine): Lybyd’, 104.

Dudnyk, I.M. (1997). Suspil’no-heohrafichni systemy nyzovoho rivnya (teoretychni ta metodolohichni aspekty). Poltava (Ukraine): Poltavs’kyy literator, 248.

Kryuchkov, V.H. (1978). Terrytoryal’naya orhanyzatsyya sel’skoho khozyaystva (Problemy y metody ékonomyko-heohrafycheskoho yssledovanyya). Moscow (Russia): Mysl’, 268.

Marmul’, L.O. Efektyvnist’ funktsionuvannya rehional’noho APK v umovakh rynkovoyi ekonomiky / AN Ukrayiny, RVPS Ukrayiny; Melitopol’s’kyy derzhavnyy pedinstytut. Kyiv(Ukraine), 1993.

Mukomel’, I.F. (1961). Sil’s’kohospodars’ki zony Ukrayins’koyi RSR: Monohrafiya. Kyiv (Ukraine): Vyd-vo Kyyivs’koho un-tu, 396.

Pistun, M.D. Hutsal, V.O., Provotar, M.D. (1997). Heohrafiya ahropromyslovykh kompleksiv: [navch. posibnyk]. Kyiv (Ukraine): Lybid’, 198.

Rakytnykov, A.N. (1970). Heohrafyya sel’skoho khozyaystva (Problemy y metody yssledovanyya). Moscow (Russia): Mysl’, 342.

Borshchevs’kyy, P.P., Ushkarenko, V.O., Chernyuk, L.H., Marmul’, L.O. (1996). Rehional’ni APK Ukrayiny (teoriya ta praktyka rozvytku). Kyiv (Ukraine): Naukova dumka, 263.

Yurchyshyn, V.V., Shevchenko, L.M., Brus, V.Kh. (2004). Rozvytok riznoukladnosti na seli: osoblyvosti, problemy. Kyiv (Ukraine): NNTS IAE, 446.

Osaulenko O.H. ed. (2006). Rozvytok sil’s’kykh terytoriy Ukrayiny: [zbirnyk]. Kyiv (Ukraine): IVTS Derzhkomstatu Ukrayiny, 751.

Sarkisov, A.Yu. (2009). Osoblyvosti rozvytku riznykh form hospodaryuvannya v APK Khersons’koyi oblasti. Chasopys sotsial’no-ekonomichnoyi heohrafiyi KHNU imeni V.N. Karazina, 6 (1), 188-193.

Sarkisov, A.Yu. (2010). Osoblyvosti ta tendentsiyi suchasnoho rozvytku APK Khersons’koyi oblasti. Culture of the people of Black Sea Coast, 177, 131-133.

Sarkisov, A.Yu. (2008). Sutnist’ ta znachennya ahropromyslovoyi intehratsiyi. Molod’ – heohrafichniy nautsi: [zb. nauk. Prats’]. Kyiv (Ukraine): Obriy, IV, 332-333.

Sarkisov, A.Yu. (2010). Teoretyko-metodolohichni pryntsypy doslidzhennya transformatsiyi terytorial’noyi orhanizatsiyi APK v suchasnykh umovakh. Culture of the people of Black Sea Coast, 191, 7-9.

Sarkisov, A.Yu. (2009). Transformatsiya zemlekorystuvannya ta zemlevolodinnya v APK Khersons’koyi oblasti. Materialy VI Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi. Conference. Geography, geoecology, geology: the experience of science research. (28-30 kvitnya 2009). Dnipropetrovs’k (Ukraine), 377-379.

Sarkisov A.Yu. (2011). Transformatsiya terytorial’noyi orhanizatsiyi APK Khersons’koho rehionu v suchasnykh umovakh. (The transformation of territorial organization of agrarian and industrial complex of Ukraine]. Odessa National University after Illya Mechnicov. Odesa (Ukraine), 20.

Semenov, V.F., Derechyn V.V. (1995). Rehyonalnyy APK: teoryya, praktyka, problemy. Odessa (Ukraine): OKFA, 164.

Sokolenko, S.I.( 2004). Klastery v hlobal’niy ekonomitsi. Kyiv (Ukraine): Lohos, 848.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-27

Номер

Розділ

Географія