ГЕОДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ)

Автор(и)

  • К. Ю. Сегіда Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-43-26

Ключові слова:

населення Харківської області, демографічна ситуація, демографічний розвиток, геодемографічне прогнозування, метод екстраполяції

Анотація

Стаття присвячена розробці короткострокового прогнозу чисельності населення Харківської області та окремих її районів за допомогою методу екстраполяції. В статті представлено сучасні демографічні тенденції, характерні для області, обчислено темпи зміни чисельності населення області за 2009–2014 рр., визначено тенденції в розрізі районів області. Наведено методичні основи обчислення прогнозних значені чисельності населення за допомогою методу екстраполяції. Представлено вихідну базу даних, яка включає чисельність населення 2001–2014 рр., яка відповідає динаміці лінійного розподілу. Розроблено прогноз чисельності населення області в цілому та окремо для чоловічого й жіночого населення, визначено песимістичні та оптимістичні значення прогнозу за допомогою визначення стандартного відхилення. Розроблено прогнози чисельності населення для усіх район області, представлено перспективні темпи зміни чисельності населення за прогнозний період (2014–2018 рр.) в розрізі районів області.

Біографія автора

К. Ю. Сегіда, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Niemets L., Segida K., Guseva N. (2015). Demographic potential as the basis for social and economic development. Ekonomichnyy chasopys-ХХI, 3-4, 93-97.

Eliseeva I. I., Vasil'eva Je. K., Klupt M. A., Nikiforov O. N. (2006). Demografija i statistika naselenija [Uchebnik dlja vuzov]. Finansy i statistika, 687.

Doroshenko L. S. (2005). Demohrafiya [Navchal'nyy posibnyk dlya vuziv]. MAUP, 111.

Yesinova N. I., Bezuhla T. V. (2008). Demohrafichnyy rozvytok naselennya Ukrayiny. Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, 368–375.

Zastavets'ka O. V., Zastavets'kyy B. I., Tkach D. V. (2007). Heohrafiya naselennya Ukrayiny. Ternopil', 187.

Libanova E. M. (2006). Kompleksnyy demohrafichnyy prohnoz Ukrayiny na period do 2050 r. (kolektyv avtoriv). Ukrayins'kyy tsentr sotsial'nykh reform, 138.

Libanova E. M., Makarova O. V., Poznyak O. V. (1999). Demohrafichni perspektyvy Ukrayiny: 2000–2075 roky. Zaynyatist' ta rynok pratsi, 11, 126–141.

Mezentsev K. V. (2005). Suspil'no-heohrafichne prohnozuvannya rehional'noho rozvytku [Monohrafiya]. Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr «Kyyivs'kyy universytet», 253.

Nyemets' L. M., Sehida K. Yu., Nyemets' K. A. (2012). Demohrafichnyy rozvytok Kharkivs'koho rehionu [monohrafiya]. KhNU imeni V. N. Karazina, 200.

Main Department Statistics Service of Kharkiv region Available at: http://ukrstat.kharkov.ukrtel.net/ua

State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. Available at: http://www.idss.org.ua/index.html

Kharkiv Regional Administration. Available at: http://www.kharkivoda.gov.ua

Pal'yan Z.O. (2003). Demohrafichna statystyka [Navchal'no-metodychnyy posibnyk dlya samostiynoho vyvchennya dystsypliny]. KNEU, 132.

Pidhornyy A. Z. (2010). Demohrafichna statystyka [Navchal'nyy posibnyk]. ODEU, 165.

Arhangel'skij V. N., Ivanova A. E., Rybakovskij L. L., Rjazancev S. V. (2005). Prakticheskaja demografija. Centr social'nogo prognozirovanija, 278.

Borisevicha V. N., Kandaurovoj G. A. (2001). Prognozirovanie i planirovanie jekonomiki [Uch. Pos]. Interpresservis; Jekoperspektiva, 380.

Sehida K. Yu. (2013). Vnutrishn'orehional'ni osoblyvosti formuvannya demohrafichnoho kapitalu Kharkivs'koyi oblasti. Zbirnyk naukovykh prats' «Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V.N. Karazina: Heolohiya – Heohrafiya – Ekolohiya», 1084, 187 – 192.

Stetsenko S. H. (2005) Demohrafichna statystyka [Pidruchnyk]. Vyshcha shkola, 415.

Stratehiya rozvytku Kharkivs'koyi oblasti na period do 2020 roku (2015). Kharkiv, 177.

Topchiyev O. H. (2005). Osnovy suspil'noyi heohrafiyi [Pidruchnyk dlya studentiv heohrafichnykh spetsial'nostey vyshchykh navchal'nykh zakladiv] Astroprynt, 544.

Fashchevs'kyy M. I. (2004) Metodolohichni aspekty doslidzhennya heohrafiyi naselennya. Ukrayins'kyy heohrafichnyy zhurnal, 3, 58-62.

Ts'oma A. P. (2007). Pro demohrafichnyy stan naselennya Ukrayiny. Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, 393–400.

Yavors'ka V. V. (2013). Rehional'ni demohrafichni protsesy v Ukrayini [monohrafiya]. Aksioma, 384.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-27

Номер

Розділ

Географія