Уточнення геологічних моделей експлуатаційних об’єктів у процесі їх розробки (на прикладі Більського родовища)

Автор(и)

  • Ю. М. Дмитровський Український науково-дослідний інститут природних газів, Ukraine
  • С. Е. Латишев Український науково-дослідний інститут природних газів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2016-44-01

Ключові слова:

тектонічне порушення, розробка покладів, дреновані запаси вуглеводнів, поровий об’єм, пластовий тиск, тектонічні блоки

Анотація

За результатами розробки газоконденсатних покладів верхньовізейських горизонтів В-14-16 Більського родовища встановлено невідповідність існуючої структурно-тектонічної моделі родовища даним розробки. На базі аналізу отриманих даних щодо експлуатаційних об’єктів гор. В-14, В-15б, В-16 скориговано структурно-тектонічну модель верхньовізейських відкладів Більського родовища. В західній частині родовища доведено відсутність ускладнюючого порушення в межах тектонічних блоків 1б та 1в; протрасовано тектонічні порушення, які поділяють західну частину Більської структури на тектонічні блоки 1б і 1в а також на тектонічні блоки 1а і 1в. Крім цього в роботі наведено фактичні дані, що свідчать про відсутність тектонічного порушення, яке поділяє східну частину структури на тектонічні блоки 2а та 2б.

Біографії авторів

Ю. М. Дмитровський, Український науково-дослідний інститут природних газів

ст. наук. співр.

С. Е. Латишев, Український науково-дослідний інститут природних газів

наук. співр.

Посилання

Ben'ko, V. M., Dyachuk, V. V., Oleksyuk, V. I., Lyzanets', A. V., Horyaynova, A. A. (2005). Naroshchuvannya resursnoyi bazy DK «Ukrhazvydobuvannya» NAK «Naftohaz Ukrayiny» shlyakhom pryrostu zapasiv za 1999–2003 rr. ta perspektyvy na 2004 r.[Increase of resource base «Ukrgasvydobuvannya" NJSC "Naftogaz of Ukraine" by incrementing of reserves for 1999-2003. And the prospects for 2004]. Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz, 33, 3-8.

Hladun, V. V. (2011). Perspektyvy naftohazonosnosti Dniprovs'ko-Donets'koyi hazonosnoyi oblasti [Prospects for oil and gas bearing Dnieper-Donetsk region]. Rep. NAS of Ukraine, 8, 91-96.

Zeykan, O., Hladun, V., Lukin, O., Dem"yanenko I. (2010). Napryamky heoloho-rozviduval'nykh robit na ob"yektakh Natsional'noyi aktsionernoyi kompaniyi «Naftohaz Ukrayiny» u Skhidnomu hazonaftonosnomu rehioni u 2011 rotsi [Directions of geological exploration works on objects of National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine" in East oil and gas bearing region in 2011 year]. Geolog of Ukraine, 4, 37-39.

Kryvosheyev, V. T., Kukuruza, V. D., Ivanova, Ye. Z. (2012). Problemy efektyvnykh poshukiv rodovyshch nafty i hazu v Ukrayini ta napryamky yikh vyrishennya [Problems of effective search oil and gas fields in Ukraine and directions of their solution]. Visnyk of Chernihiv State Technological University, 1 (55), 7–19.

Abyelyentsev, V. M., Lur"ye, A. Y., Mishchenko, L. O. (2014). Heolohichni umovy vyluchennya zalyshkovykh zapasiv i dorozvidky rodovyshch vuhlevodniv pivnichnoyi prybortovoyi zony Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny [Geological conditions of extraction residual gas reserves and exploration of hydrocarbon deposits in the northern near-board zone of Dnieper-Donets depression]. Monograph, Kharkiv. V. N. Karazina KhNU, 192, ISBN 978-966-285-098-7.

Lazaruk Ya. H. (2006). Teoretychni aspekty ta metodyka poshukiv pokladiv vuhlevodniv u neantyklinal'nykh pastkakh [Theoretical aspects and methods of finding hydrocarbon deposits in non-anticlinal traps]. Kyiv: UkrDHRI, 110.

Lukyn, A. E. (1997). Lytoheodynamycheskye faktory neftehazonakoplenyya v avlakohennykh basseynakh [Litogeodynamic factors oil and gas accumulation in aulacogens basins]. Kyiv: Naukova dumka, 224.

Bikman Ye. S. (2003). Perspektyvy vprovadzhennya vtorynnykh enerhozberihayuchykh tekhnolohiy rozrobky hazokondensatnykh rodovyshch Ukrayiny [Prospects for the introduction of secondary energy saving technologies of develop gas-condensate fields in Ukraine]. Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz, 27, 172-177.

Dem"yanenko, I. I. (2004). Problemy i optymizatsiya naftohazoposhukovykh i rozviduval'nykh robit na ob"yektakh Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny [Problems and optimization of find oil and gas and exploration works on objects in the Dnieper-Donets depression]. Monograph, TsNTEI, 220.

Abyelyentsev, V. M., Leshchenko, L. Z. (2010). Osoblyvosti vydobutku vuhlevodniv iz rodovyshch, yaki perebuvayut' na zavershal'niy stadiyi yikh rozrobky [Features of hydrocarbon extraction from deposits that are in the final stages of their development]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, 924, 6-9.

Abyelyentsev, V. M., Reshetov, I. K. (2011) Detal'ni heohidrodynamichni modeli naftohazovykh rodovyshch – osnova optymizatsiyi rozrobky pokladiv vuhlevodniv [Detailed geohydrodynamic models of oil and gas deposits - the basis of optimizing the development of hydrocarbon deposits], Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University: 926, 6-11.

Abyelyentsev, V. M., Lur’ye, A. Y., Dmitrovskiy, Y. M. (2009). Detal'ni heoloho-hidrodynamichni modeli ekspluatatsiynykh ob"yektiv naftohazovykh rodovyshch v kompleksi z rezul'tatamy yikh rozrobky - osnova zbil'shennya vuhlevodneviddachi plasta [Detailed geological and hydrodynamic models of exploitation objects of oil and gas fields in complex with the results of their development - basis of increase oil and gas output of layer], Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz, 37, 119-121.

Abyelyentsev, V. M., Litvin, I. I. (2002). Do pytannya shchil'nosti zalyshkovykh zapasiv hazu ta yikh ob"yemiv dyferentsiyovano po ploshchi hazokondensatnykh pokladiv [On the question of density of residual gas reserves and volumes of differentially in the area condensate deposits]. Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz, 30, 20-23.

Litvin, I. I., Abyelyentsev, V. M., Lur"ye, A. Y. (1996). Kompleksnaja geologo-gidrodinamicheskaja model' jekspluatiruemogo ob"ekta - osnova povyshenija neftegazootdachi plasta [Complex geological and hydrodynamic model of the exploited object - a basis of increase oil and gas output from formation]. Mater. of scientific-practical conference “Neft i gaz Ukrainy-96”, 133-137.

Abyelyentsev, V. M., Dmitrovskiy, Y. M., Mishchenko, L. O. (2012). Korektyvy heolohichnoyi budovy verkhn'ovizeys'kykh vidkladiv Hadyats'koho NHKR z urakhuvannyam ekspluatatsiynoho burinnya [Correcting the geological structure of uppervizean deposits Hadiach OGCF based on drilling]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, 997, 9-14.

Litvin I. I., Lur"ye, A. Y., Abyelyentsev, V. M. (1996). Opyt postroenija detal'nyh kompleksnyh geogidrodinamicheskih modelej krupnyh geologicheskih ob"ektov Zapadno-Sibirskogo neftegazonosnogo basejna [Experience in building a of complex detailed geohydrodynamic models of major geological objects of the West Siberian petroleum basin]. Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz – 27, 127-139.

Litvin, I. I., Abyelyentsev, V. M., (2001). Pro znachymist' yakosti modeley heolohichnoyi budovy ob"yektiv rozrobky shchodo vyznachennya stanu yikh obvodnennya ta kontrolyu za nym [About the significance of the geological structure models as objects of development to determine the state of their flooding and control it]. Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz, 29, 271-274.

Abyelyentsev, V. M., Litvin, I. I., Khodakovskiy, V. Y. (2002). Analiz stanu doslidno-promyslovoyi rozrobky naftohazovykh pokladiv Kremenivs'koho naftohazovoho rodovyshcha [Analysis of the research and commercial development of oil and gas deposits of Kremenivskoho oil and gas field], Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz, 30.

Abyelyentsev, V. M., Mishchenko, L. O., Dmitrovskiy, Y. M., (2013). Osoblyvosti obvodnennya pokladiv vuhlevodniv ta sverdlovyn na rodovyshchakh pivnichno-skhidnoyi prybortovoyi zony DDZ [Features of flooding hydrocarbon deposits and wells in the fields of northeastern near-board zone of Dnieper-Donets depression], Abstracts of the International Scientific Conference, 529-532.

Dmitrovskiy, Y. M. (2014). Osoblyvosti flyuyidnoyi zonal'nosti bahato pokladnykh rodovyshch ta vyznachennya mekhanizmu yikh vynyknennya (na prykladi Kremenivs'koho rodovyshcha) [Features of zoning many deposits fields and determine the mechanism of their generation (on example of Kremenivske field)]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, 1098, 40, 37-41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-13

Номер

Розділ

Геологія