Особливості геологічної будови та розповсюдження пасток вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини

Автор(и)

  • О. Л. Василенко Український науково-дослідний інститут природних газів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2016-44-02

Ключові слова:

родовище, горизонт, конседіментаційний розмив, підкид, здвиг, соляно-здвигова структура (СЗС)

Анотація

Розглянуто структурні особливостей локальних здвигів другого порядку у соляно-здвигових структурах (СЗС), умови формування та закономірності просторового розміщення пасток вуглеводнів у цих структурах. В залежності від напряму здвигу, розташування вторинних здвигів і положення штокової солі відносно головної вісі здвигу, виникають модифікації геодинамічних режимів, що сприяють формуванню різних морфогенетичних типів СЗС та приурочених до них пасток вуглеводнів. Визначено, що за специфікою структурних рисунків здвигових порушень соляно-здвигові структури поділяються на 5 видів: чутівський (структура "ялинки"), східно-медведівський (структура "квитки"), мелихівський (структура "дуплекс стиснення"), веснянський (структура "пальмове дерево") нафтогазоносні та перспективний кочубіївський (структура "кінський хвіст") типи соляно-здвигових структур.

В процесі формування структури горизонтального здвигу відбувається повний цикл розвитку СЗС  – від початкової (Веснянський тип) і проміжної (Східно-Медведівський, Мелихівський типи) до кінцевої (Чутівський тип) стадії. 

Біографія автора

О. Л. Василенко, Український науково-дослідний інститут природних газів

к. геол. н., зав. сектору

Посилання

1. Burtman, V. S. (1963). Talas-Ferganskiy sdvig and sdvig San-Andres [Talas-Fergana strike-slip and strike-slip San Andres]. In the book."Faults and horizontal movements of the earth's crust". Moskow, izd-vo AN SSSR, 80, 128-152.

2. Bokun, A.N. (1991). Nekotorye zakonomernosti obrazovaniya of razryvnykh areas in osadochnom chekhle at pogruzhenii blokov fundamenta (for to the results of fizicheskogo modelirovaniya) [Some regularities of the formation of discontinuous zones in the sedimentary cover in the dip basement blocks (based on results of physical modeling)]. Experimentalnay tektonika i polevaya tektonofizika. Kyiv, Naukova dumka, 112-120.

3. Vasilenko, A.L., Taranenko, L.N.,Belinskaya, S.N. (2004). Geologicheskaya model of stroeniya zapadnogo I severnogo blokov of Vostochno-medvedovskogo of salt diapira in svyazi s ocenkoy promyshlennoy gazonosnosti [Geological model of structure of western and north blocks of Vostochno-medvedovskogo hydrochloric diapira in connection with the estimation of industrial gas-bearingness]. Zb. sciences labours. Materials of 8th Mizhnarod. konf. "Oil is Gas of Ukraine, pike Perch, Kyiv, 260-261.

4. Vasilenko, A.L., Taranenko, L.N., Belinskaya, S.N. (2006) Dorazvedka of slozhnopostroennykh tektonicheski I litologicheski ogranichennykh lovushek uglevodorodov in nizhnepermskikh otlozheniyakh (gorizonty of A-6, A-7, A-8) of Vostochno-Medvedovskogo GKM [Dorazvedka of slozhnopostroennykh tectonic and the litologicheski limited traps of hydrocarbons in the nizhnepermskikh deposits (horizons of A-6, A-7, A-8) of Vostochno-Medvedovskogo GKM]. Zb. sciences. labours. Materials of Mizhnarod. konf., devoted pam''yati of Istomina O.M. the "Second natural reservoirs and nestrukturni traps as obekti of substantial increase of supplies of hydrocarbons of Ukraine". Kharkiv: UkrNDIgaz, 71-72.

5. Vasilenko, O.L., Bartaschuk, O.V., Panasenko, V.V., Zdorovenko, M.M. (2013). Elementu zdvigovoy tectonicu in forming of Vostochno-Medvedovskogo pidnytty [Elements of strike-slip tectonics are in forming of East-Medvedivsk of raising.]. Announcer V. N. Karazin Kharkiv National University, 13-21.

6. Vasilenko, O.L. (2013) Osobennosti zdvigovoy tektoniki of Medvedovsko-Kas'yanovskogo of vala of Dneprovsko-Doneckoy of zapadini [Features of strike-slip tectonics of Medvedovsko-Kas'yanovskogo of billow of Dnepr-Donetsk graben]. Zb. materialov 9th mizhnar. sciences-prakt. konf. "Oil and gas of Ukraine". Yaremcha, 16-18.

7. Vasilenko, A.L. (2014). Role of gorizontalnykh sdvigov in formirovanii of the riftovykh systems of I ikh svyaz' s neftegazonosnostyu [Role of strike-slip in forming of the rifocinum systems and their connection with the oil-and-gas bearing]. Vestnik NIU (Belgorodskiy of gosudarstvennyy universitet) (Rossiya), 28, 17 (188), 165-173.

8. Vasilenko, O.L. (2013). Strukturno-tektonichni osoblivosti pivdenno-skhidnogo segmentu dniprovsko-doneckogo riftogenu (z pozicii zdvigovoy tektoniki) [Structurally tectonic features of south-east segment Dnepr-Donetsk riftogenu]. V. N. Karazin Kharkiv National University, 1084, 40-44.

9. Vysochanskiy, I.V., Krot, V.V., Chebanenko, I.I., Klochko, V.P. (1990). Tektonicheskie narusheniya i voprosy neftegazonosnosti (osobennosti tektoniki Dneprovsko-Doneckogo avlakogena) [Tectonic violations and questions of the oil-and-gas bearing (features of tectonics of Dnepr-Donetsk avlakogena)]. Preprint AN USSR, In-t of geol. sciences, 38.

10. Gavrish, V.K. (1974). Glubinnye razlomy, tektonicheskoe razvitie i neftegazonosnost' riftogenov [Deep break a secret, tectonic development and oil-and-gas bearing of riftogenov]. K.: Sciences. Idea, 160.

11. Gogonenkov, G.N., Kashik, A.S., Timurziev, A.I. Gorizontal'nye of sdvigi fundamenta of Zapadnoy Sibiri [X-shifts of foundation of Western Siberia]. Geology of oil and gas, 3, 2007, 3-13.

12. Gogonenkov, G.N., Timurziev, A.I. Strukturnr-tektonicheskaya description of fundamenta of sdvigovikh areas of Ety-Purovskogo of vala [Strukturnr-tectonic description of foundation of sdvigovikh areas of Ety-Purovskogo of billow]. Geology of oil and gas, 6, 2007, 2-10.

13. Istomin, A.N., Brynza, N.F., Taranenko, L.N., Belinskiy, M.I. (1996). Zony of szhatiya in Dneprovsko-Doneckoy of vpadine – novoe perspektivnoe napravlenie geologo-poiskovikh rabot on neft' i gas [Areas of compression in the Dnepr-Donetsk cavity are the new perspective sending of geologo-poiskovikh works to oil and gas]. Oil and gas of Ukraine, 96. Materials of naukovo-praktichnoy conference (Kharkiv, in 1996, on May, 14-16). Kharkiv: UNGA, 1, 37-39.

14. Istomin, A.N. (1996). Geodinamicheskaya model of mekhanizma formirovaniya of Doneckogo of skladchatogo sooruzheniya on osnove idey tektoniki of litosfernikh flags in svyazi s of ocenkoy prospects of neftegazonosnosti [The Geodynamic model of mechanism of forming of Donetsk plicate building on the basis of ideas of tectonics of litosfernikh flags in connection with the estimation of prospects of the oil-and-gas bearing]. Oil and gas of Ukraine, 96. Materials of naukovo-praktichnoy conference (Kharkiv, in 1996, on May, 14-16). Kharkiv: UNGA, 1, 176-180.

15. Istomin, A.N. (1991). Geodinamicheskaya model of mekhanizma formirovaniya riftogenov on kontinental'noy kore [Geodynamic model of mechanism of forming of riftogenov on a continental bark. Riftogeny and minerals]. Riftogeny i poleznye iskopaemye. M.: Science, 85-93.

16. Kopp, M.L., Korchemagin, V.A. (2010). Kaynozoyskie of the field of napryazheniy/deformaciy of Donbassa of I ikh veroyatnye istochniki [Cainozoic fields of tensions/deformations of Donbassa and their credible sources]. Geodinamika, 1(9), 38-46.

17. Kropotkin, I.V. (1961). Elementarnie struktury, ikh klassifikaciya I terminologiya [The Elementary structures, their classification and terminology]. Methods of study of tectonic structures, II, M., 267.

18. Vysochanskiy I.V. ed. (1990). Osobennosti of tektoniki of Dneprovsko-Doneckogo of avlakogena (a role of sdvigov is in strukturoobrazovanie) [Features of tectonics of Dnepr-Donetsk avlakogena (role of changes in gelation)]. Kiev, 42. (Prepr./ AN USSR. In-t of geol. sciences; 90-28).

19. Rascvetaev, L.M. (1987). Parageneticheskiy method of structural analiza diz'yunktivnykh tektonicheskikh narusheniy [Paragenetic method of structural analysis of disjunction tectonic violations]. Problem of structural geology and physics of tectonic processes, 2. M.: GIN AN SSSR, 173–235.

20. Chebanenko, I.I. (1974). Zony regional'nykh razlomov of Ukrainy, zakonomernosti ikh razmescheniya I znachenie for poiskov mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh [Areas of regional break a secret of Ukraine, conformities to law of their placing and value for the searches of deposits of minerals]. Avtoref. dis. doctor of geol.-miner. nauk. Kiev, 32.

21. Anderson, E.M. (1951). The dynamics of faulting and dyke formation. London: Oliver and Boyd, 206.

22. Hancock P.L. (1985). Brittle mirotectonics: principles and practice. J. Struct. Geol., 7, 437-457.

23. Morris, J. (1992). Numerical models of faulting at oblique spreading centers. J. Geophys. Res., 103, B7, 15, 473-482.

24. Sylvester, A.G. (1988). Strike-slip faylts. Geol. Soc. Amer.Bull., 100.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-14

Номер

Розділ

Геологія