Архіви

  • Обладнання та технології харчових виробництв
    № 30 (2013)

    У збірнику наукових праць уміщено матеріали, в яких розкрито резуль­тати досліджень у галузі розробки та дослідження харчового й торговельно-технологічного устаткування, розробки нових технологій виробництва продук­тів харчування.

    Розглянуто окремі аспекти технічного рівня та якості устаткування; автоматизацію виробничих процесів; приборні методи дослідження харчових продуктів; нові технології виробництва продуктів харчування, підвищення їх харчової цінності та поліпшення споживчих властивостей.