ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.281662

Ключові слова:

соціальне підприємництво, ветерани, ментальна інвалідність, SILab Ukraine, економічний розвиток, регулювання, соціальні потреби, соціальні бізнеси, економічна стійкість

Анотація

Авторами розглянуто етимологію соціального підприємництва та виділено різні підходи до тлумачення його сутності. В роботі розставлено акценти і зосереджено увагу на значущості вивчення та розвитку соціального підприємництва в умовах масштабних змінюючихся процесів та реформування економічної складової країни. Проаналізовано позитивні сторони та типи соціального підприємництва у сфери їх діяльності. Підкреслено актуальність питання зростання соціального підприємництва в Україні, що є наслідком політичних процесів в країні у 2013–14 рр. та змін соціальних поглядів на розвиток України з економічної точки зору. Наведено приклади соціальних підприємств в Україні. Відзначається, що для соціального підприємництва необхідне чітке законодавче визначення та розроблення регулятивних механізмів. Щодо потреби в податкових пільгах або інших стимулах для соціальних підприємств, є дискусійне питання. Проте, з теоретичної точки зору, надання пільг в оподаткуванні може значно посилити потенціал підприємств на початковому етапі та допомогти збільшити частину інвестованого прибутку у їхню діяльність. Оскільки організація соціального підприємництва має свою складність, пільги можуть допомогти забезпечити успіх цих підприємств. Експерти та самі підприємці вбачають більше ризиків у цій сфері, зокрема появу тіньових схем, які дозволяють ухилятися від сплати податків загалом. Однак, як альтернативу, пропонується скористатися шведським досвідом і сформувати "стимулюючі пакети", які включають отримання підтримки від професійного бізнес-консультанта, гранту на тестування ідеї та підтримки під час адаптаційного періоду та розширення діяльності. Загалом, вважається, що у розвинутих країнах існує ціла низка державних програм, механізмів та політик сприяння та підтримки соціальних підприємств, які можна взяти за основу в нашій країні. Такий підхід є безпрограшним рішенням як для держави, так і для соціального підприємця.

Посилання

 1. Перелік використаних джерел.
 2. Zaika Y. «MANAGEMENT OF THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF UKRAINE-EU ASSOCIATION AGREEMENT» Modern Economic Research. - Bratislava, Slovakia: EU and BRDMI, 2019. – Vol. 1. – Р.55-63. Режим доступу: http://www.denakyrpublishing.science/index.php/jmer/article/view/6
 3. Горохова Т. В., Маматова Л. Ш, Мутерко Г. М. Соціальне підприємництво як елемент солідарної економіки. Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва : колективна монографія / Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. – C. 145–155. – Режим доступу: http://confcontact.com/2020-kolektyvna_monographiya/kolektyvna_monographiya_2020__maket.pdf
 4. Gorokhova T. The development of socially responsible marketing as a consequent effect of the socio-economic transformation in the society. Public Security and Public Order. – 2020. – Vol. 24. – P. 448-457. – Mode of access: https://ojs.mruni.eu/ojs/vsvt/article/view/5559
 5. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін / А.А. Свинчук та ін. Київ : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», – 2017. – 188 с.
 6. Флюнт С. Аліна Бочарнікова: Соціальні підприємці працюють з цілим світом. Український інтерес. 2019. 11 лютого. Режим доступу: https://uain.press/economics/alina-bocharnikova-sotsialni-pidpryyemtsi-pratsyuyut-z-usim-svitom-993962
 7. Доброва Н.В. Соціальне підприємництво. 2015. Вип. 59. С. 112–117. Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4298/1/.pdf
 8. Чабарай Г. Підприємці й суперсила. Як в Україні розвивається соціальний бізнес. – Тиждень.ua. – 2018. 16 січня. Режим доступу: https://tyzhden.ua/Economics/207751
 9. Гулевська-Черниш А. Соціальне підприємництво вже активно розвивається у більшій частині країн світу. Чи є перспективи у цій сфері для України? – Дзеркало тижня. 2019. 20 грудня. Режим доступу: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/socialne-pidpriyemnictvo-kudi-ruhayutsya-svit-i-ukrayina-333573_.html
 10. Гулевська-Черниш А. Соціальне підприємництво: європейський зліт vs український реалізм. Дзеркало тижня. 2018. 16 березня. Режим доступу: https://dt.ua/SOCIUM/socialne-pidpriyemnictvo-yevropeyskiy-zlit-vs-ukrayinskiy-realizm-272250_.html
 11. Олеся Богдан. Соціальне підприємництво у воєнний час: як працює SILab Ukraine. Медіа великих історій. 2022. 13 липня. Режим доступу: https://media.zagoriy.foundation/velyka-istoriya/soczialne-pidpryyemnycztvo-u-voyennyj-chas-yak-praczyuye-silab-ukraine/
 12. Артем Корнецький. Війна як каталізатор соціального підприємництва. LvBS UCU Business School. 2022. 7 червня. Режим доступу: https://lvbs.com.ua/news/vijna-yak-katalizator-sotsialnogo-pidpryyemnytstva-artem-kornetskyj-vykladach-lvbs/
 13. References:
 14. Zaika Y. «MANAGEMENT OF THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF UKRAINE-EU ASSOCIATION AGREEMENT» Modern Economic Research. - Bratislava, Slovakia: EU and BRDMI, 2019. – Vol. 1. – Р. 55-63. Available at: http://www.denakyrpublishing.science/index.php/jmer/article/view/6
 15. Gorokhova T., Mamatova L., Muterko A. Socialjne pidpryjemnyctvo jak element solidarnoji ekonomikjy. Teorijya ta praktyka upravlinnya subjektamy pidpryjemnyctva : kollektyvna monografiya [Social entrepreneurship as an element of the solidarity economy. Theory and practice of management of business entities: a collective monograph] / O. Honchar Dnipro National University. – Dnipro : Publisher Bila K. O., 2020. – P. 145–155. – Available at: http://confcontact.com/2020-kolektyvna_monographiya/kolektyvna_monographiya_2020__maket.pdf
 16. Gorokhova T. The development of socially responsible marketing as a consequent effect of the socio-economic transformation in the society. Public Security and Public Order. – 2020. – Vol. 24. – P. 448-457. – Available at: https://ojs.mruni.eu/ojs/vsvt/article/view/5559
 17. Svynchuk A.A., Kornecjkyj A.O., Ghoncharova M.A., Nazaruk V.Ja., Ghusak N.Je., Tumanova A.A. (2017). Socialjne pidpryjemnyctvo: vid ideji do suspiljnykh zmin [Social entrepreneurship: from idea to social change]. Kyjiv : TOV «PIDPRYJЕMSTVO «VI EN EJ». (in Ukrainian)
 18. Fljunt S. (2019). Alina Bocharnikova: Socialjni pidpryjemci pracjujutj z cilym svitom [Alina Bocharnikova: Social entrepreneurs work with the whole world]. Ukrainian interest [Ukrainian interest] (electronic journal). 11 ljutogho. Available at: https://uain.press/economics/alina-bocharnikova-sotsialni-pidpryyemtsi-pratsyuyut-z-usim-svitom-993962
 19. Dobrova N.V. (2015). Socialjne pidpryjemnyctvo [Social entrepreneurship]. Ekonomichni innovaciji [Economic innovations], Vol. 59. 112–117 pp. Available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4298/1/.pdf
 20. Chabaraj Gh. (2018). Pidpryjemci j supersyla. Jak v Ukrajini rozvyvajetjsja socialjnyj biznes [Entrepreneurs and superstition. How social business is developing in Ukraine]. Tyzhdenj.ua [Week.ua]. 16 sichnja. Available at: https://tyzhden.ua/Economics/207751
 21. Ghulevsjka-Chernysh A. (2018). Socialjne pidpryjemnyctvo vje actyvno rozvyvajetjsja y bjiljshjiy chastynji krajin svjity. Chji je perspektyvy y tcjiy sferji dlya Ukrajiny? [Social entrepreneurship is already actively developing in most countries of the world. Are there prospects in this area for Ukraine?]. Dzerkalo tyzhnja [Mirror of the week] 20 grudnya. Available at: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/socialne-pidpriyemnictvo-kudi-ruhayutsya-svit-i-ukrayina-333573_.html
 22. Ghulevsjka-Chernysh A. (2018). Socialjne pidpryjemnyctvo: jevropejsjkyj zlit vs ukrajinsjkyj realizm [Social entrepreneurship: European take-off vs Ukrainian realism]. Dzerkalo tyzhnja [Mirror of the week]. 16 bereznja. Available at: https://dt.ua/SOCIUM/socialne-pidpriyemnictvo-yevropeyskiy-zlit-vs-ukrayinskiy-realizm-272250_.html
 23. Olesya Bohdan. Socialjne pidpryjemnyctvo y vojennyj chas: jak pratsjyje SILab Ukraine. [Social entrepreneurship in wartime: how SILab Ukraine works]. Media velykyh istorjyy [Big Story Media]. 13 lypnjya. Available at: https://media.zagoriy.foundation/velyka-istoriya/soczialne-pidpryyemnycztvo-u-voyennyj-chas-yak-praczyuye-silab-ukraine/
 24. Artem Kornetskyi. Vijna jak katalizator socialjnogo pidpryjemnyctva [War as a catalyst for social entrepreneurship]. LvBS UCU Business School. 7 chervnjya. Available at: https://lvbs.com.ua/news/vijna-yak-katalizator-sotsialnogo-pidpryyemnytstva-artem-kornetskyj-vykladach-lvbs/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

Заіка, Ю., & Черніков, М. (2023). ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки, (1(38), 93–100. https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.281662