№ 1(38) (2023): Вісник ПДТУ. Серія: Економічні науки

Опубліковано: 2023-05-30

Статті

 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Олена Хаджинова, Світлана Человань
  6 -11

  У статті подано комплексний огляд існуючих методів оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств. Досліджено різні підходи до оцінки інноваційного потенціалу, включаючи аналіз існуючих інноваційних проектів, аналіз ринкових умов і конкурентної ситуації, аналіз потенціалу команди та наявних ресурсів, визначення потенційних інноваційних рішень та їх впливу на бізнес, оцінка можливостей фінансування та інших ресурсів, оцінка ризиків і перешкод, розробка планів дій.

  Проведено аналіз переваг та недоліків існуючих методів оцінки інноваційного потенціалу. Виявлено що, кожен з методів має свої переваги та недоліки, тому необхідно обрати метод, який найбільш відповідає конкретним потребам та характеристикам підприємства. Виявлено, що найбільш ефективним є комплексний підхід, який включає в себе використання різних методів оцінки. Він дозволяє отримати більш повну та точну картину інноваційного потенціалу підприємства та зменшити ризики при реалізації нових проектів.

  У статті зроблено висновок, що жоден метод не може забезпечити комплексну оцінку інноваційного потенціалу, і що для досягнення більш точної та всебічної оцінки необхідна комбінація кількох методів, які б враховували різні аспекти, такі як наявність інтелектуальної власності, інноваційність продукції, технічні та наукові можливості, ефективність управління тощо.

   

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.280724
 • КОМУНІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОПЕРАЦІЙНИХ ТА ІТ ПРОЄКТАХ

  Вікторія Ровенська, Ірина Смирнова, Олена Латишева
  12-20

  У статті досліджено суть операційних та ІТ проєктів та встановлена роль комунікацій та управління конфліктами для успішної їх реалізації. У статті визначено, що  важливими аспектами успішної реалізації операційних проєктів та ІТ - проєктів є управління ризиками, комунікацією та конфліктами. В статті означено, що конфлікти можуть виникати між учасниками будь-яких проєкту через різні причини, такі як різниці в поглядах на виконання робіт, неправильність розподілу ресурсів, нечіткість з обов'язками тощо. В статті доведено, що у випадках конфліктних ситуацій важливо забезпечити належну процедуру управління конфліктами, яка дозволяє швидко виявляти та вирішувати конфлікти між учасниками проєкту. В статті доведено, що управління конфліктами та ефективні комунікації є невід'ємними елементами успішного виконання операційних та ІТ проєктів. Запропоновано способи управління конфліктами в команді і наведено принципи ефективної комунікації в проєкті. В статті аргументовано, що успішне виконання будь-якого проєкту неможливе без ефективної комунікації між всіма учасниками проєкту, оскільки вона дозволяє учасникам проєкту ділитися інформацією, вирішувати проблеми, співпрацювати та взаємодіяти один з одним. У статті роз'яснено актуальність забезпечення інформаційного зв'язку між усіма учасниками та стейкхолдерами проєкту. У статті визначено можливості використання сучасного інструментарію прожект менеджменту для формуванню дійової системи управління комунікацією та конфліктами в проєктах. У статті представлено практичне використання шаблонів  прожект менеджменту для визначення способів і структури комунікації, яка дозволить всім учасникам проєкту взаємодіяти між собою. В статті представлено результат практичного застосування матриці визначення пріоритетних  стейкхолдерів проєкту та RACI – матриці взаємодії між учасниками проєкту, що дозволяє визначити ролі та принципи комунікації між всіма учасниками проєкту, встановити чітку роль кожного учасника та відповідальність за певні завдання проєкту. В статті запропоновано для покращення комунікації та управління конфліктами використовувати сучасні методики, такі як обговорення проблем, пошук компромісів, пошук альтернативних рішень та інші.

  Ключові слова:, проєкт, операційний проєкт, комунікація, способи комунікації, конфлікт, управління конфліктами, команда проєкту, RACI – матриця, модель визначення пріоритетних стейкхолдерів проєкту

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.280727
 • ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  Ганна Мутерко, Ірина Ромашко
  21-26

  В умовах воєнного стану одним із більш актуальних та важливіших питань є забезпечення ефективного використання трудового потенціалу в Україні. Достатня забезпеченість держави необхідними трудовими ресурсами, раціональне використання, високий рівень продуктивності праці є основою досягнення високих показників для досягнення інноваційного розвитку та стратегічного завдання сталого розвитку країни. Проблеми в економіці у поєднанні зі значними внутрішніми переміщеннями та потоками біженців, призводять до масштабних втрат у сфері занятості та доходів. Зростання рівня безробіття, соціальне відчуження, гендерна нерівність, поширення бідності — серед головних негативних соціальних наслідків воєнного часу.

  Розвиток трудового потенціалу – це процес запровадження заходів, спрямованих на кількісне та якісне відтворення трудового потенціалу, його повну реалізацію та ефективне використання. Управління ефективним використанням трудового потенціалу повинно виходити з оцінки його якості та забезпечувати її покращення. Важливою має стати розробка ефективної̈ системи управління та збереження трудового потенціалу, створення або удосконалення механізмів та інструментів реалізації̈, з урахуванням питань освіти, розвитку спеціальних навичок, та насамперед підвищення рівня соціального захисту та безпеки.

  В статі було досліджено та узагальнено проблеми збереження та розвитку трудового потенціалу в Україні в умовах воєнного стану. Розроблено підходи до визначення до терміну «трудовий потенціал», відстежено динаміку змін довоєнного часу до воєнного часу. Запропоновано заходи щодо підвищення трудового потенціалу в після воєнний час.

  Ключові слова: трудовий потенціал, трудові ресурси, збереження та розвиток трудового потенціалу.

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.280729
 • МЕТОДИКА СПРОЩЕНОГО РОЗРАХУНКУ РЕАЛЬНОЇ РІЧНОЇ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

  Олексій Мінц, Анастасія Пушкарська
  27 - 33

  Наразі процентна ставка, яка історично вважалась єдиною характеристикою витратності кредиту, іноді стає навіть не основною статтею витрат, через існування різноманітних додаткових комісій, які має сплатити клієнт. В той же час законодавство не вказує метод розрахунку реальної процентної ставки, а лише метод її перевірки. Об’єктом дослідження є процеси кредитування. Предметом дослідження є методи та способи розрахунку ефективної процентної ставки за кредитами. Метою статті є створення спрощеної методики розрахунку ефективної ставки за кредитним договором із використанням стандартнім можливостей офісних програмних продуктів. Для цього в роботі розглянуто економічну сутність ефективної ставки; розглянуто функції стандартних офісних програмних продуктів, які дозволяють вирішити задачу розрахунку ефективної ставки із найменшими витратами; створено моделі розрахунку на основі функцій ВСД та ЧИСТВНДОХ і перевірено їх відповідність методам розрахунку, що закріплені законодавством; на реальних прикладах перевірено достовірність розрахунку ефективної процентної ставки комерційними банками України. Результати дослідження можуть бути використані для перевірки значень реальної річної ставки банків.

  Ключові слова: ефективна ставка; реальна ставка; кредитування; розрахунок; процентна ставка.

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.280730
 • Макроекономічні прогнози в контексті війни в Україні: обережний оптимізм проти обнадійливого песимізму

  Евеліна Камишникова
  34 - 39

  Як різні варіанти ризику безпеки формують майбутнє української економіки? Військовий фон із вбудованим фактором невизначеності ускладнює розробку точних прогнозів. У роботі запропоновано вирішити проблему точності короткострокового та середньострокового прогнозу макроекономічних показників України в умовах війни на основі використання сценарного підходу. Розроблено чотири гіпотетичні сценарії розвитку соціально-економічної ситуації в Україні від оптимістичного до песимістичного внаслідок тривалості широкомасштабної війни. Зростання реального ВВП, чиста міграція, обсяг грошових переказів і рівень безробіття є ключовими макроекономічними показниками, які прогнозуються на період 2023-2024 років. Результати дослідження є основою для формування чіткої стратегії післявоєнного відновлення України в середньо- та довгостроковій перспективі, оскільки три з чотирьох макроекономічних сценаріїв припускають припинення військових дій протягом прогнозованого періоду. Стаття сприяє покращенню теоретичного обґрунтування існуючих зв’язків між ключовими макроекономічними показниками та фактором невизначеності, спричиненим військовою ситуацією в економічних прогнозах. Наслідки дослідження передбачають розробку комплексу економічної політики, адекватного оптимістичному та песимістичному сценаріям розвитку війни в Україні.

  Ключові слова: зростання ВВП; прогноз; сценарний підхід; інфляція; міграція

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.280731
 • СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ

  Світлана Міщенко
  40-44

  У статті розглянуто безробіття, як соціально-економічна проблема в Україні яка потребує регуляторних заходів з боку держави. Базою дослідження є сукупність теоретичних і практичних засад розвитку соціального підприємництва з західних країнах. Автором встановлено, що соціальне підприємництво здатне створити синергетичний ефект на ринку праці, що виражено у створенні нових робочих місць для працевлаштування соціально вразливих верств населення, у тому числі осіб з інвалідністю. Автором запропоновано заходи державної підтримки підприємницьких ініціатив, що виражені по-перше у підвищенні рівня інформованості безробітного населення  та об’єднаних територіальних громад про можливості та потенційні ризики соціального підприємництва; по-друге, у формуванні законотворчого підґрунтя розвитку підприємницьких ініціатив,  прямому і непрямому  фінансуванні, започаткування фіскальних переваг та пільг на підтримку розвитку соціального підприємництва в Україні.

  Ключові слова: соціальне підприємництво, безробіття, ефективність, населення, рівень життя

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.280734
 • ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: РОЗУМІННЯ СУТІ ТА ВИДІВ

  Дмитро Гусєв
  45 - 49

  У статті досліджено визначення поняття «людський капітал» та проаналізовано його види. Розглянуто поняття людського капіталу у економічному аспекті, запропоновано під час визначення поняття виходити і з позицій соціології, і з позицій інвестиційної діяльності, брати до уваги досягнення демографії як науки про людність загалом, так і економічної демографії, яка розглядає трудовий потенціал.Розглянуто право як об’єктивні можливості, викладені у правових приписах. Запропоновано під час аналізу людського капіталу брати до уваги психологічний аспект людини як особистості. Мотивація вважається рушійною силою людського капіталу.Досліджено співвідношення людського та фактичного капіталу, запропоновано розуміти людський капітал як передумову формування фактичного капіталу.Проаналізовано потенційний та реальний людський капітал. Розглянуто фактори трансформації потенційного людського капіталу в реальний Серед позитивних факторів названо мотивацію, інвестування, гідну заробітну плату, наявність робочих місць тощо. Негативним фактором визначено низький рівень життя, який спонукає людину реалізувати свої знання та уміння на практиці в обмін на кошти для забезпечення існування.Проведено аналіз класифікації людського капіталу, запропоновано розглядати індивідуальний (особистісний) людський капітал як позитивне явище, а не тільки в негативному аспекті. Також запропоновано вирізняти суспільний (державний) людський капітал, суб’єктом якого є індивіди - члени суспільства (народ).Ключові слова: людський капітал, потенційний людський капітал, реальний людський капітал, індивідуальний (особистісний) людський капітал, суспільний (державний) людський капітал.

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.280737
 • ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНУ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

  Світлана Білоус-Сергєєва
  45-50

  Українська економіка ще з 2014 року відчуває вплив війни, яка загрожує знищити все, що було досягнуто у галузях науки, технологій та інновацій. Несприятливі умови воєнного конфлікту, зокрема зниження попиту на деякі товари та послуги, високі ціни на енергетичні ресурси, порушення зв'язків з окремими регіонами, стали серйозними викликами для бізнесу в Україні.

  У світі інноваційне підприємництво давно стало одним з ключових факторів економічного розвитку. В Україні також є потенціал для розвитку цього напряму, проте необхідно знайти способи підтримки інноваційних проектів та ініціатив, щоб прискорити економічний розвиток та післявоєнну відбудову регіонів та країни в цілому.

  У роботі розглянуто значення інноваційного підприємництва для розвитку регіонів в умовах післявоєнного періоду. У статті висвітлено важливість інноваційного підходу у розвитку регіональної економіки та вказано на основні переваги, які інноваційне підприємництво може принести для регіону, такі як збільшення конкурентоспроможності, підвищення виробничої ефективності, покращення інфраструктури, залучення інвестицій та підтримка соціального розвитку. Наведено приклади успішних інноваційних проектів в Україні, які дали імпульс для розвитку регіональних економік та можуть дати старт у повоєнній відбудові. Результати дослідження свідчать про те, що інноваційне підприємництво може стати ключовим фактором розвитку регіону в післявоєнний період і внести вагомий внесок у соціально-економічний розвиток країни.

  Ключові слова: інноваційне підприємництво; розвиток регіонів; інновації; повоєнний період.

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.280738
 • ВПЛИВ ТНК НА ПОШИРЕННЯ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  Максим Капранов
  56-60

  Явище глобалізації спричинило значні зміни у світовій економіці, політиці та культурі. Визначено, що одним із ключових гравців у процесі глобалізації є транснаціональна корпорація (ТНК), компанія, яка працює в багатьох країнах і має глобальне охоплення. Зазначено, що вплив ТНК на поширення глобалізації є темою дискусій і аналізу серед науковців і політиків. Ця дослідницька стаття має на меті вивчити роль ТНК у процесі глобалізації, включаючи їхню діяльність і внесок у глобалізацію. Крім того, у цій статті досліджено позитивний і негативний вплив ТНК на глобалізацію. Проводячи комплексний аналіз впливу ТНК на глобалізацію, ця стаття прагне зробити свій внесок у поточні дискусії про вплив глобальної інтеграції на різні аспекти суспільства.

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.280833
 • АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇВ ПОДОЛАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОЛАПСУ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

  Олексій Мінц, Ганна Дорошкевич
  61-68

  Військові дії на території України значною мірою впливають на економічну ситуацію в країні. Спровокована ними енергетична криза додала неабияких проблем усьому бізнесу країни, але здебільшого страждав малий. У гострій фазі кризи постало питання виживання бізнесу та подальшої його діяльності. У статті наведено характеристику малих підприємств та важливість їх для стабільності економіки України. Розглянуто різні сценарії реагування малого бізнесу на енергетичну кризу в аспекті використання альтернативних джерел електрики. Визначено діапазон оптимальності для кожного з розглянутих варіантів, а саме використання автономного бензинового або дизельного генератору; акумуляторних накопичувачів енергії; установка електростанції на сонячних панелях. Розраховано витрати на володіння кожним з варіантів впродовж п’ятирічного терміну з урахуванням ресурсу кожного з них. Розраховано період окупності для умовного підприємства малого бізнесу України. Окремо визначено оптимальний варіант альтернативного джерела живлення для фактичних умов енергетичного колапсу в Україні у листопаді 2022 – січні 2023 р., який стався внаслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури державою-агресором. За інформаційну базу дослідження взяті результати роботи підприємств малого бізнесу під час енергетичного колапсу. Результатом дослідження стало обґрунтування найбільш ефективного методу долання цієї проблеми.

  Ключові слова: криза, колапс, енергетика, альтернативне джерело живлення, мале підприємство.

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.281114
 • ПРАВА ЛЮДИНИ В ЕПОХУ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ

  Тетяна Горохова, Максим Лазаренко
  69-74

  З появою та стрімким розвитком цифрової економіки виникають нові виклики щодо захисту прав людини. Цифрові технології, штучний інтелект, великі дані та інші інновації пропонують безліч можливостей для розвитку суспільства, однак вони також ставлять під загрозу основні права та свободи людини. Одним з найбільших викликів є збір та обробка персональних даних. У цифровій економіці велика кількість особисто ідентифікованої інформації зберігається та використовується компаніями та урядовими структурами. Організації та уряди викладають зусилля у підвищення кібербезпеки шляхом розробки та впровадження сильних заходів захисту, включаючи шифрування даних, багаторівневу аутентифікацію та моніторинг кібератак. Важливо надавати належну підготовку та освіту щодо кібербезпеки, як для працівників, так і для громадян. Це допоможе покращити свідомість про кіберзагрози та навчити людей захищати свою особисту інформацію. Штучний інтелект може призвести до автоматизації процесів прийняття рішень, що може впливати на права та свободи людей. Наприклад, системи штучного інтелекту можуть бути заангажовані в процеси прийняття рішень щодо працевлаштування, кредитного скорингу або навіть правопорушень. Однак, важливо забезпечити, щоб алгоритми були справедливими, прозорими та враховували права та потреби людей. У цій статті було розглянуто виклики, які виникають в епоху цифрової економіки, а також перспективи та шляхи захисту прав людини в цьому новому середовищі. Узагальнено закордоні та вітчизняні приклади впливу розвитку технологій на права людини. Наведено шляхи удосконалення системи роботи з відкритими даними в Україні за останні 3 роки.

  Ключові слова: відкриті данні, цифрова економіка, права людини.

   

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.281116
 • ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Світлана Бессонова, Андрій Комаров, Вікторія Сурган
  75-80

  У статті розглянуто поняття інвестиційної привабливості підприємства та його фундаментальність для розвитку у кризові часи. Розглядається характеристика поняття, погляди дослідників, підкреслено неточність та обмеженість досліджень даного питання, визначено шляхи вирішення даної проблеми, мета та цілі впровадження інновацій на підприємствах. Досліджено методи та шляхи підвищення інвестиційної привабливості на підприємствах промисловості у перспективі.

  Підґрунтям даного дослідження є симбіоз теоретичних та методологічних  чинників, що впливають на процес поліпшення інвестиційної привабливості промислового підприємства. Практичні результати дослідження дозволять підприємствам стабілізувати своє фінансове становище, бути більш конкурентоспроможними, нормалізувати діяльність у кризових явищах та залучати більше інвестицій через привабливішу позицію.

  Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, підприємства промисловості, фінансовий стан, економічний розвиток.

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.281132
 • ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Евеліна Камишникова, Михайло Верескун, Каріна Верзилова
  81-86

  В статті розглянуто питання щодо можливостей використання методу таксономічного аналізу для оцінки рівня ефективності функціонування різнорівневих організаційно економічних систем промислових підприємств. Проведено апробацію використання цього методу для оцінки рівня організаційної ефективності промислового підприємства на прикладі ПрАТ «Камет-Сталь». Зроблено висновок про дієвість даного методу та перспективи його використання для оцінки ефективності функціонування інших організаційно-економічних систем промислових підприємств.

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.287465
 • ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ

  93-100

  Авторами розглянуто етимологію соціального підприємництва та виділено різні підходи до тлумачення його сутності. В роботі розставлено акценти і зосереджено увагу на значущості вивчення та розвитку соціального підприємництва в умовах масштабних змінюючихся процесів та реформування економічної складової країни. Проаналізовано позитивні сторони та типи соціального підприємництва у сфери їх діяльності. Підкреслено актуальність питання зростання соціального підприємництва в Україні, що є наслідком політичних процесів в країні у 2013–14 рр. та змін соціальних поглядів на розвиток України з економічної точки зору. Наведено приклади соціальних підприємств в Україні. Відзначається, що для соціального підприємництва необхідне чітке законодавче визначення та розроблення регулятивних механізмів. Щодо потреби в податкових пільгах або інших стимулах для соціальних підприємств, є дискусійне питання. Проте, з теоретичної точки зору, надання пільг в оподаткуванні може значно посилити потенціал підприємств на початковому етапі та допомогти збільшити частину інвестованого прибутку у їхню діяльність. Оскільки організація соціального підприємництва має свою складність, пільги можуть допомогти забезпечити успіх цих підприємств. Експерти та самі підприємці вбачають більше ризиків у цій сфері, зокрема появу тіньових схем, які дозволяють ухилятися від сплати податків загалом. Однак, як альтернативу, пропонується скористатися шведським досвідом і сформувати "стимулюючі пакети", які включають отримання підтримки від професійного бізнес-консультанта, гранту на тестування ідеї та підтримки під час адаптаційного періоду та розширення діяльності. Загалом, вважається, що у розвинутих країнах існує ціла низка державних програм, механізмів та політик сприяння та підтримки соціальних підприємств, які можна взяти за основу в нашій країні. Такий підхід є безпрограшним рішенням як для держави, так і для соціального підприємця.

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.281662
 • АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД

  Марина Мавріна
  99 -105

  Об’єктом дослідження є стан національної економіки та подальше її відновлення. Аналіз наукових публікацій показав, що максимум уваги приділяють глобальним масштабам та стратегічній інфраструктурі для вирішення проблем економічного становища, і зовсім не розглядають питання окремих середніх і малих підприємств. Які в свою чергу теж є частиною економіки і при ефективному управлінні і впровадженні сучасних методів не тільки управління, а й фінансування теж можуть зробити суттєвий ривок у розвитку. Тим самим забезпечивши робочі місця, регулярні виплати у бюджет та надходження валютної виручки у випадку експортерів.

  Було отримано актуальні дані, які описують сучасний стан національної економіки, у порівнянні з довоєнним періодом. Розглянуто економічну модель шерінгу та сучасні методи фінансування як засоби для розвитку підприємництва у воєнний час. Проведено порівняння переваг та недоліки краудфандинга з традиційними методами фінансування бізнесу.

  Сучасні інструментам залучення коштів, навіть у дуже складний час для розвитку економіки нашої країни, є напрямки для розширення та фінансування нових суспільно корисних проектів. Крім цього це дає можливість молодим спеціалістам не гаяти час на застарілих підприємствах, а створювати самим нові затребувані сучасністю робочі міста, та стимулювати молодь обирати для отримання у майбутньому висококваліфіковані професії.

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.282733
 • Перспективи лібералізації ринку електроенергії в Грузії

  Giuli Giguashvili, Aleksandre Sadagashvili
  87-92

  В останні роки на тлі глобальних ризиків, пандемії ковіду та несправедливої війни між Росією та
  Україною виникли проблеми енергетичної безпеки. Як і в усьому світі, в Грузії на порядку денному стоїть питання
  вирішення питань енергопостачання, вдосконалення відповідного законодавства, лібералізація ринку
  електроенергії.
  Відповідно до угоди про асоціацію Грузії з Європейським Союзом була запланована стратегія створення
  та впровадження нової моделі ринку електроенергії Грузії. У статті розглядаються можливості лібералізації
  енергетичного ринку Грузії. На основі кількісно-статистичного аналізу енергетичного комплексу визначено
  механізми вдосконалення його функціонування.

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.290269
 • Креативність мислення як запорука прийняття нестандартних бізнес – рішень

  Лариса Капранова
  40-45

  У сучасному швидкому діловому світі прийняття нестандартних рішень є важливим для виживання та процвітання бізнесу. Одним із ключів до прийняття таких рішень є креативність мислення. Здатність мислити творчо дозволяє підприємствам знаходити унікальні рішення, отримувати конкурентні переваги та адаптуватися до мінливих умов ринку. Проте деякі стверджують, що креативне мислення може призвести до ризикованих рішень і не завжди відповідати бізнес-цілям.  Креативність мислення дозволяє знаходити унікальні рішення. Це дозволяє підприємствам виявляти нові можливості, розвивати інноваційні ідеї та визначати невикористані ринки. Творчість може призвести до розробки нового продукту чи послуги, які вирішують проблему або задовольняють потреби, які раніше не розглядалися. Креативність мислення дозволяє підприємствам придумувати такі інноваційні ідеї, які можуть трансформувати цілі галузі.

  DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.294570