ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

 • Світлана Бессонова ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0003-4938-3375
 • Андрій Комаров ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро, Україна
 • Вікторія Сурган ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.281132

Ключові слова:

інвестиції, інвестиційна привабливість, підприємства промисловості, фінансовий стан, економічний розвиток

Анотація

У статті розглянуто поняття інвестиційної привабливості підприємства та його фундаментальність для розвитку у кризові часи. Розглядається характеристика поняття, погляди дослідників, підкреслено неточність та обмеженість досліджень даного питання, визначено шляхи вирішення даної проблеми, мета та цілі впровадження інновацій на підприємствах. Досліджено методи та шляхи підвищення інвестиційної привабливості на підприємствах промисловості у перспективі.

Підґрунтям даного дослідження є симбіоз теоретичних та методологічних  чинників, що впливають на процес поліпшення інвестиційної привабливості промислового підприємства. Практичні результати дослідження дозволять підприємствам стабілізувати своє фінансове становище, бути більш конкурентоспроможними, нормалізувати діяльність у кризових явищах та залучати більше інвестицій через привабливішу позицію.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, підприємства промисловості, фінансовий стан, економічний розвиток.

Посилання

 1. Перелік використаних джерел
 2. Аранчій Д.С. Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу. Наукові праці Полтавської державної агарної академії. 2018. Вип. 3, ч. 2. С. 59–64.
 3. Бурковець О.С. Підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств: курс лекцій. Луцьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2017. 18 с.
 4. Гончарук А.Г., Яцик А.А. Інвестиційна привабливість промислового підприємства як об’єкт управління. Економіка харчової промисловості. 2015. № 4. С. 29–33.
 5. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: навч.посіб. 2-ге вид. Київ : Кондор, 2013. 358 с.
 6. Коритько Т.Ю. Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств України. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 3 (45). С. 141-145.
 7. Короткова О.В. Інвестиційна привабливість підприємства та методика її оцінювання. Ефективна економіка. 2019. № 16. С. 32–36.
 8. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: навч. посіб. Київ : Знання-Прес, 2016. 622 с.
 9. Закон України «Про інвестиційну діяльність». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення 28.04.2023)
 10. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій. URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0214-98 (дата звернення: 29.04.2023)
 11. References
 12. Aranchii, D.S. (2018). Investment attractiveness of enterprises: essence, influencing factors and assessment of existing methods of analysis. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi aharnoi akademii. 3(2), 59-64 [in Ukrainian].
 13. Burkovets O.S. (2017). Increasing the investment attractiveness of industrial enterprises: a course of lectures. Lutsk: Skhidnoukr. nats. un-t im. V. Dalia [in Ukrainian].
 14. Honcharuk A.H., Yatsyk A.A. (2015) Investment attractiveness of an industrial enterprise as an object of management. Ekonomika kharchovoi promyslovosti. 4, 29-33 [in Ukrainian].
 15. Ziatkovskyi I.V. (2013). Enterprise finance: teaching manual. 2-nd edition, Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
 16. Korytko T.U., (2016). Assessment of investment activity of industrial enterprises of Ukraine. Ekonomichnyi visnyk Donbasu 3(45), 141-145 [in Ukrainian].
 17. Korotkova O.V. (2019). The investment attractiveness of the enterprise and the method of its evaluation. Efektyvna ekonomika. 16, 32-36 [in Ukrainian].
 18. Chervanov D.M. (2016) Management of investment activities of enterprises: training. Manual. Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian].
 19. Zakon Ukrainy «Pro investytsiinu diialnist» Retrieved from: (URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text accessed: 28.04.2023)
 20. Metodyka intehralnoi otsinky investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv ta orhanizatsii. Retrieved from: (URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0214-98 (дата accessed: 29.04.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

Бессонова, С., Комаров, А., & Сурган, В. (2023). ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки, (1(38), 75–80. https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.281132