СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Dmytro Vedeneev Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159529

Ключові слова:

соціальна структура, суспільне життя, корпоративна ідеологія, корпоративна культура, суспільні настрої, громадські об’єднання України

Анотація

Метою дослідження є виявлення змісту й динаміки соціокультурних характеристик волонтерського руху як новітнього явища соціально-політичного й соціально-економічного буття України. Методологія дослідження ґрунтується на використанні культуролого-генетичного, соціологічного, структурно-системного, історико-порівняльного методів для виявлення джерел походження і сутнісних характеристик волонтерства як специфічної складової суспільного життя і новітньої структури українського соціуму. Наукова новизна полягає у виявленні наріжних соціокультурних й соціально-психологічних властивостей волонтерського руху як наслідку новітніх процесів транс-формації соціуму після 2014 р. Висновки. Волонтерський рух тяжіє до набуття усталених рис осередку громадянсь-кого суспільства в Україні та певної соціальної групи. Волонтерські об’єднання перетворилися на новітній елемент соціально-політичної стратифікації українського суспільства. Структурно-функціональні трансформації волонтерсь-кого руху відбуваються під вирішальним впливом та у контексті розв’язання загальнодержавних проблем, станов-лення інститутів громадянського суспільства. Актив волонтерського руху демонструє комплекс соціокультурних рис, зумовлених як походженням із верств населення із наявною корпоративною культурно-ментальною особливістю, так і тією соціальною функцією, яку намагається закріпити за собою ця страта в умовах ринкової економіки та тен-денції до зміцнення соціально-політичних позицій верхівки національного варіанта "середнього класу".

Біографія автора

Dmytro Vedeneev, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор історичних наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Відкритість і прозорість у діяльності громадських об’єднань: стан, проблеми, перспективи вирішення. Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2132.

Відродження Українського війська: сучасність та історична ретроспектива. Збірник матеріалів Міжнаро-дної наукової конференції 1-2 грудня 2016 р. – К.: НУОУ імені Івана Черняхівського, 2016. – 238 с.

Війна на Донбасі. 2014–2016 рр. Збірник наукових праць за матеріалами Другої всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. 20 квітня 2017 р. – К.: НВІМУ, 2017. – 290 с.

Використання потенціалу громадянського суспільства для забезпечення національної безпеки України в умовах зовнішньої агресії. Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1565/

Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики: Вибр. наук. праці /О. С. Власюк. – К. : НІСД, 2016. – 527 с.

Всеукраїнська міжвідомча науково-практична конференція "Антитерористична операція: передумови, проведення та забезпечення" (2 лютого 2015 р.). Збірник матеріалів доповідей учасників конференції. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. – 176 с.

Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики: аналіт. доп. – К.: НІСД, 2015. – 36 с.

Копанева Е. "Чубаку называли глазами и ушами украинской армии…" // Факты. – 2015. – 20 марта..

Левцун А. Динамика массовых настроений: основные тренды // Підсумки 2016 року. Збірник Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна". – К., 2016 – С. 67–71.

Левцун А. "Лишние люди": само-отчуждение от общества в условиях кризиса перспективы // Итоги 2017 года. Сборник Института стратегических исследований "Новая Украина". – К., 2017. – С. 24–33.

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Збірник тез доповідей Між-народної науково-технічної конференції (Львів, 11-12 травня 2017 року). – Львів: НАСВ, 2017. – 399 с.

Потапенко В. Націоналізм як державна іделогія пострадянських проектів // Украина: национальный транзит. Сборник Института стратегических исследований "Новая Украина". – К., 2017. – С.44–47.

Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів / В. М. Яблонсь-кий, О. М. Балакірєва, Т. В. Бєльська [та ін.]; за ред. О. А. Корнієвського. – К.: НІСД, 2016. – 72 с.

Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. редакцією В.П.Горбуліна. – К.: НІСД, 2017. – 496 с.

Швец Е. Восстание волонтеров: право на обиду [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://lb.ua/society/2015/01/21/292809_vosstanie_volonterov_pravo_obidu.html.

Шульга О. Суспільство-2016: 12 підсумкових тез // Дзеркало тижня. – 2016. –28 грудня.

Openness and Transparency in the Activities of Public Unions: the State, Problems, Prospects of Resolution. Analytical note of the National Institute for Strategic Studies under the President of Ukraine. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/2132/ [in Ukrainian].

Revival of the Ukrainian Army: Modernity and Historical Retrospective. (2016). Proceedings of Materials of the International Scientific Conference December, 1-2, 2016. K .: Ivan Chernyakhovsky National University of Physical Education [in Ukrainian].

Voyna on the Donbass. 2014-2016. (2017). Collection of Scientific Works of the Proceedings of the Second All-Ukrainian Scientific Military-Historical Conference. April 20, 2017 – K .: NVIUMU [in Ukrainian].

Utilization of the Potential of Civil Society to Ensure the National Security of Ukraine in Conditions of External Aggression. An Analytical Note of the National Institute for Strategic Studies under the President of Ukraine. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/1565/[in Ukrainian].

Vlasyuk, O. S. (2016). National Security of Ukraine: Evolution of the Problems of the Internal Policy. K.: NISS [in Ukrainian].

All-Ukrainian Interdepartmental Scientific-Practical Conference "Anti-Terrorist Operation: Preconditions, Conduct and Provision" (February 2, 2015). (2015). Collection of Proceedings of Participants of the Conference. K.: NUO them. Ivan Chernyakhovsky [in Ukrainian].

Volonteers' Movement: World Experience and Ukrainian civil Practices: analyst. Add. (2015). K.: NISS [in Ukrainian].

Kopaneva, E. (20 March, 2015). "Chubaka were called the eyes and ears of the Ukrainian army ...". Facty [in Russian].

Levtcun, A. (2016). Dynamics of Mass Sentiment: Main Trends. Results of 2016. Collection of the Institute for Strategic Studies "New Ukraine". Kyiv [in Ukrainian].

Levtcun, A. (2017). "Excessive People": Self-alienation from a Society in a Crisis of Perspectives. Results of 2017. The Collection of the Institute for Strategic Studies "New Ukraine". (pp. 24-33). Kyiv [in Ukrainian].

Prospects for the Development of Armaments and Military Equipment of the Land Forces. (2017). Proceedings of the International Scientific and Technical Conference (Lviv, May 11-12, 2017). Lviv: NASV [in Ukrainian].

Potapenko, B. (2017). Nationalism as the State Ideology of Post-Soviet Projects. Ukraine: National Transit. The collection of the Institute for Strategic Studies "New Ukraine". (pp. 44-47). Kyiv [in Ukrainian].

Yablonsky, V. M., Balakirev, O.M. (2016). Development of Civil Society in Ukraine under the Conditions of Internal and External Challenges. O. A. Kornievsky (Ed.). Kyiv: NISS [in Ukrainian].

Gorbulin, V.P. (Eds.). (2017). World Hybrid War: Ukrainian Front. Kyiv: NISS [in UKrainian].

Shvets, E. Volunteers' Uprising: the Right to Offense. Retrieved from: https: //lb.ua/society/ 2015/ 01/ 21/ 292809_vosstanie_volonterov_pravo_obidu.html.

Shulga, O. (28 December 2016). Society-2016: 12 Final Abstracts. Dzerkalo tyzhnya [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Культурологія