Музеї України як об’єкт державної політики: сучасний стан

Автор(и)

  • Tetyana Byrkovich Київський університет культури, Ukraine
  • Iryna Wilchinska Київськмй університет культури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159530

Ключові слова:

музей, музейна справа, державне управління, державна політика, нормативно-правові акти

Анотація

Мета проаналізувати нормативно-правові акти щодо регулювання музейної справи в Україні з визначенням практичних державно-управлінських засад у цій сфері на сучасному етапі. Методологія дослідження ґрунтується на використанні проблемно-орієнтованих підходів, які спираються на системний і правовий аналіз нормативно-правових актів з метою удосконалення державно-управлінських рішень як основного напряму регуляторної діяльності держави. Наукова новизна дослідження полягає в аналізі останніх нормативних документів та перспективних напрямів дер-жавного управління у музейній справі. Висновки. В Україні сформовано достатню нормативно-правову базу, яка визначає концептуальні засади функціонування музейної справи та діяльність органів державної влади у цій сфері. Водночас для забезпечення публічного управління та адміністрування соціокультурними процесами в контексті розвит-ку музеїв та музейної справи українській державі необхідно зосередити увагу на запровадженні інноваційних форм та методів публічного управління на основі запозичення передового світового досвіду, що, крім іншого, забезпечить фор-мування не лише позитивного управлінського іміджу держави, а й довіри до її інституцій.

Біографії авторів

Tetyana Byrkovich, Київський університет культури

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри державного управління і права

Iryna Wilchinska, Київськмй університет культури

доктор політичних наук, професор, професор

Посилання

Доманський В.А. Музейна справа : посібн. з муз. справи в системі МНС України]. Київ: Основа, 2013. 864 с.

Закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 р. № 2778-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/main/2778-17.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page.

Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29 червня 1995 р. № 249/95-ВР. URL: http: //zakon4.rada.gov.ua. № 249/95–ВР (зі змінами і доповненнями).

Закон України "Про національний архівний фонд і архівні установи" від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3814-12.

Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 8 червня 2000 р. №1805-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/1805-14.

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-вр. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0 %BA/96-%D0%B2%D1%80.

Концепція змін до Закону України "Про музеї та музейну справу": Проблема, яка потребує розв'язання. URL: http://prostir.museum/ua/post/36103.

Наказ Міністерства культури України "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення Поло-ження про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури" від 20.12.2012 р. №1560. URL: : http://mincult.kmu.gov.ua/mincult_old/uk/publish/article/314333jsessionid=5E98BF8C41D55E283 DAD DFE5399BDE0F.app1.

Нижник Н.Р. Системний підхід в організації державного управління: навч. посіб.; [За заг. ред. Н.Р.Нижник]. К. : Вид-во УАДУ, 1998. 160 с.

Основи музейної справи: метод. рек. для студ. і магістрантів мистецьких спец. / Н.О. Урсу, В.І Березіна (уклад.); Кам’янець-Подільський ун-т ім. І. Огієнка. Кам’янець-Подільський; ФОП Абетка, 2009. 47 с.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство культури України" від 3 вересня 2014 р. № 495. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/495-2014-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" від 26 вересня 2012 р. № 887 URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/887-2012-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" від 12 березня 2005 р. №179-2005 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/179-2005-%D0%BF.

Рішення Київської міської ради "Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" від 25.12.2014 р. №741/741. URL: http://kmr.ligazakon.ua/ SITE2/ l_docki2.nsf/alldocWWW/6CCD3FEDCBE63F80C2257DCF006DE8F6?OpenDocument.

Domansky, V. A. (2013). Museum Affairs. Kyiv [in Ukrainian].

Law of Ukraine on culture from December 14 2010, № 2778-VI. (2010, December 14). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2778-17 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on local self-government in Ukraine from May 21 1997, № 280/97-ВР. (1997, May 21). Re-trieved from http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page [in Ukrainian].

Law of Ukraine on museums and museum affairs from June 29 1995, № 249/95-VR. (1995, June 29). Re-trieved from http: //zakon4.rada.gov.ua. No. 249/95-VR (with amendments and supplements) [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the National Archival Fond and Archival Institutions from December 24 1993, № 3814-XII. (1993, December 24). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3814-12 [in Ukrainian].

The Law of Ukraine on the protection of the cultural heritage from June 8 2000, № 1805-III. (2000, June 8). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/1805-14 [in Ukrainian].

The Constitution of Ukraine. (1996, June 28). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0 %BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

The Conception of the Amendments to the Law of Ukraine on Museums and Museum Affairs: a Problem that Needs to Be Solved. Retrieved from http://prostir.museum/ua/post/36103 [in Ukrainian].

The Order of the Ministry of Culture of Ukraine on the approval of methodological recommendations for the development of the regulations on the structural division of the local state administration in the sphere of culture from 20.12.2012, № 1560. Retrieved from http://www.microsoft.com/downloads [in Ukrainian].

Nizhnik, N. R. (Ed.). (1998) System Approach in the Organization of Public Administration. Kyiv [in Ukrainian].

Ursu, N. O., Berezina, V. I. (Eds.). (2009). Fundamentals of Museum Affairs. Kamyanets-Podilskyi Unt. im. I. Ogienko. Kamyanets-Podilsky; FOP Abetka [in Ukrainian].

The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of the regulation on the Ministry of Culture of Ukraine from September 3 2014, № 495. (2014, September 3). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/ 495-2014-%D0%BF [in Ukrainian].

The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of the typical regulations on the structural division of the local state administration" dated September 26 2012, № 887. (2012, September 26). Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/887-2012 [in Ukrainian].

The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the structure of the apparatus of the central execu-tive institutions, their territorial units and local state administrations from March 12 2005, № 179. (2005, March 12). Re-trieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show / 179-2005-% D0% BF [in Ukrainian].

The Decision of the Kyiv City Council on the regulation of the activity of the executive institution of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration) from December 25, 2014, № 741/741. (2014, December 25). Retrieved from http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/6CCD3FEDCBE63F80C2257DCF006DE8F6?OpenDocument [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Культурологія