Маніпулятивні інформаційні операції: детермінанти впливу на масове несвідоме та культурні цін-ності суспільства

Автор(и)

  • Oleksandr Karpenko Національна академія державного управління при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159697

Ключові слова:

маніпулювання, комунікативні процеси, комунікативні кризи, несвідоме суспільства, культурні цінності.

Анотація

Метою статті є розкриття механізму впливу на масову свідомість та несвідомість суспільства маніпуля-тивних технологій, які реалізуються у сучасному геополітичному просторі для зміни культурних цінностей в Україні. Методологічною основою дослідження є методи соціальної інформаціології, зокрема соціального та комуніка-тивного психоаналізу, за допомогою яких розкрито роль, можливості та технологію проникнення маніпулятивного впливу на несвідомість суспільства через масову свідомість населення. Наукова новизна полягає в розширенні теоретичних уявлень щодо механізмів управління суспільством через застосування впливу на його масову несвідомість з метою необхідних певному суб’єкту маніпулятивного управління дії, спрямованих на зміни культурних цінностей. Висновки. Обґрунтовано необхідність застосування наступальних інформаційних операцій як ефекти-вного механізму реалізації державної інформаційної політики в умовах ведення гібридної війни шляхом спряму-вання маніпулятивного впливу на масову свідомість/несвідомість супротивника, який, дезорганізуючи державне управління, загрожуючи національній безпеці країни, зазіхаючи на її територіальну цілісність та незалежність, намагається змінити історичні культурні цінності українського суспільства.

Біографія автора

Oleksandr Karpenko, Національна академія державного управління при Президентові України

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину ін-формаційної безпеки України" : Указ Президента України від 25 лют. 2017 р. № 47/2017. – Режим доступу:http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374.

Куйбіда В.С. Муніципальне управління: аспект інформатизації / В.С. Куйбіда. – К.: Знання, 2004. – 357 с.

Карпенко О.В. Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Укра-

їні : дис... д-ра наук з держ. упр.: спеціальність 25.00.02 "Механізми державного управління" / Карпенко Олександр Валентинович; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2016. – 466 с.

Карпенко О.В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади: монографія /

О.В.Карпенко. – К.: АМУ, 2014. – 408 с.

Попов В. Д. Тайны информационной политики (социокоммуникативный психоанализ информацион-ных процессов): монография / В. Д.Попов. – М.: РАГС, 2007. – 300 с.

Decree of the President of Ukraine "On Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated December 29, 2016, "On the Information Security Doctrine of Ukraine" of 25th of February 2017 № 47/2017. Retrieved from: available at: http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374 [in Ukrainian].

Kuibida, V.S. (2004). Municipal management: aspect of informatization. Kyiv: Znannya [in Ukrainian].

Karpenko, O.V. (2016) Mechanisms of service-oriented public policy making in Ukraine. Doctor’s thesis.Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Karpenko, O.V. (2014). Governance services in Ukraine: mechanisms of provision by public authorities.Kyiv: AMU [in Ukrainian].

Popov, V.D. (2007). Secrets of information policy (sociocommunication psychoanalysis of information processes). Moscow: RAPS [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Культурологія