СЕМІОТИКА УКРАЇНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО АВАНГАРДУ В СВІТЛІ ІДЕЙ ЛЬВІВСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО І ПОЛЬСЬКОГО АВАНГАРДУ (стаття перша)

Автор(и)

  • Volodymyr Lychkovakh Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159736

Ключові слова:

семіотика, авангардизм, Львівсько-Варшавська філософська школа, О.Богомазов, К.Малевич, Т.Пайпер, Л.Хвістек.

Анотація

Мета статті встановити філософсько-естетичний і культурологічний контекст становлення українського та польського авангарду першої третини ХХ ст. Розкривається суть і значення основоположних ідей Львівсько-Варшавської філософської школи для зародження авангардистської образності, гомологічного розуміння проблем семіозису, знаку і значення в українському та польському кубізмі, футуризмі, абстракціонізмі , супрематизмі, "формізмі", "унізмі". Методологія дослідження ґрунтується на естетико-семіотичних концепціях репрезентантів Львівсько- Варшавської філософської школи (С.Балей, Р.Інгарден, З. Ліссе, Л.Хвістек), фундаторів семантичної філософії мистецтва (К.Белл, Б.Кроче, С.Лангер, Г.Рікерт) і сучасної семіології культури (Я.Мукаржовський, Ю.Лотман, У.Еко). Використовується міждисциплінарний синтез філософсько-культурологічного, естетичного і мистецтвознавчого підходів. Наукова новизна. Вперше з позиції філософії Львівсько-Варшавської школи розкри-вається семіотика та естетика українського і польського мистецького авангарду. Показано світоглядне значення філософського "повороту" і "перцептивної революції " початку ХХ ст. для зародження і втілення авангардистських ідей у творчості митців України і Польщі. Висновки. Зроблено висновок про світоглядно-науковий вплив "перцеп-тивної революції" 1905-1915 рр. на філософсько-естетичні, мистецтвознавчі та культурологічні ідеї в неопозитиві-стських, феноменологічних та семіотичних концепціях поч. ХХ ст., їх виявлення в наукових працях репрезентантів Львівсько-Варшавської філософської школи, а також теоретичних працях українських та польських авангардистів (О.Богомазова, К.Малевича, Т.Пайпера, Л.Хвістека та ін.).

Біографія автора

Volodymyr Lychkovakh, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор філософських наук, професор

Посилання

Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття / Л.Т. Левчук. – К.: Либідь, 1997. – 224 с.

Gonczarenko O. Semiotyka deskryptywna Kazimierza Twardowskiego i Logika Stefana Baleja / Olga Gonczarenko // Зміни в людському самоосмисленні за умов сучасних інформаційних процесів: Тези… – Львів, 2014. – С. 15-18.

Іваник С.Б. Семантична концепція естетики Степана Олексюка: (спроба реконструкції) / С.Б. Іваник // Віс-ник національного університету "Львівська політехніка": Філософські науки. – Львів, 2012. – № 723. – С. 124-127.

Хроніка – 2000: Український культурологічний альманах. – Вип. 80. – Україна-Польща: Діалог упро-довж століть. – К., 2009. – С.487-508. – Вип. 81. – Україна – Польща: Діалог упродовж століть. – К., 2010. – С. 4-31.

Історія української естетичної думки: монографія / за ред. проф. В. Личковаха. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 388 с.

Федорук О. Перетин знаку: Вибр. мистецтвознав. статті. – Кн. перша / Олександр Федорук. – К.: Вид. дім А+С, 2006. – 260 с.

Morawski S. Awangardy ХХ wieku – stara i nowa / Stefan Morawski // Miesiecnik Literacki. – 1975, marzec. – S. 53-72.

The British Journal of Aesthetics. – Summer 1973. Vol. 13. – № 3. – 270 р.

Бэлл К. Значимая форма / Клайв Бэлл // Совр. книга по эстетике / под ред. М. Рейдера. – М., 1957.

Morawski St. Srkiс do przemian refleksji i samowiedzy estetycznej / Stanislav Morawski // Studia estetyczne. – T. ХІХ. – W-wa, 1984. – S. 3-29.

Scheler M. Ideizujace poznanie istoty jako podstawowy akt ducha / Maks Scheler // Studia filozoficzne. – 1981. – № 2. – S. 3-28.

Личковах В. Трансгресія і художня творчість // Некласична естетика в культурному просторі ХХ-ХХІ століть: Монографія / Володимир Личковах. – К.: НАКККіМ, 2011. – С. 46-56.

Ингарден Р. Исследования по эстетике / Роман Ингарден. – М., 1962. – 572 с.

Chybinska A. Kazimierz Twardowski jako absolutysta w dziedzinie logiki i estetyki / Alicja Chybinska //Етичне та естетичне в людському світовідношенні: Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казиміра Твардовського / Відп. ред. В. Л. Петрушенко. –Львів, 2015. – С. 9-11.

Kunisz K. Antropologia filozoficzna w tworczosci Anny-Teresy Tymienieckiey Kondycja cztowieka wspolczesnego / Krzysztof Kunisz // Зміни в людському самоосмисленні за умов сучасних інформаційних процесів: Тези Міжнародної наукової конференції "ХХVI-ті Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казиміра Твардовського" / Відп. ред. В. Л. Петрушенко. – Львів, 2014. – С. 40-42.

Lowe D. The History of Bourgeois Perception / Donald Lowe. – Chicago, 1986.

Levchuk, L.T. West European aesthetics of the twentieth century. K.: Ly`bid` [in Ukrainian].

Gonczarenko, O. (2014). Semotyka descriptive of Kazimierz Twardowski and Logik Stefan Baley. Changes in human self-awareness under the conditions of modern information processes: Abstracts), pp.15-18. Lviv [in Polish].

Ivanik, S. B. (2012). Semantic concept of aesthetics of Stepan Oleksyuk: (attempt of reconstruction). Visny`k nacional`nogo universy`tetu "L`vivs`ka politexnika": Filosofs`ki nauky`, 723, 124-127 [in Ukrainian].

Chronicle – 2000: Ukrainian Cultural Almanac (2009), is.80: Ukraine-Poland: Dialogue for centuries, 487-508 [in Ukrainian]; is.81: Ukraine-Poland: Dialogue for centuries, 4-31 [in Ukrainian].

The history of Ukrainian aesthetic thought (2013). K.: Centr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Fedoruk, O. (2006). Intersection of the sign: Vyb. art known articles. Kn. First. K.: Vy`d. dim A+S [in Ukrainian].

Morawski, S. (1975). Avant-garde ХХ century – old and new. Miesiecnik Literacki, 3, 53-72 [in Polish].

The British Journal of Aesthetics (1973), 13, 3 [in English].

Bell, K. (1957). The Significant Form.The Modern Book on Aesthetics. M. [in Russian].

Morawski, S. (1984). Srkiс for changes in reflection and aesthetic sameness. Studia estetyczne, W-wa, 3-29 [in Polish].

Scheler, M. (1981). Idealizing the knowledge of the essence as the basic act of the spirit. Studia filozoficzne, 2, 3-28 [in Polish].

Lychkovakh, V. (2011 Transgression and artistic creativity. Nonclassical aesthetics in the cultural space of the XX-XXI centuries) pp.46-56. K.: NAKKKiM [in Ukrainian].

Ingarden, R. (1962). Research on aesthetics. M. [in Russian].

Chybinska, A. (2015 Kazimierz Twardowski as an absolutist in the field of logic and aesthetics. Ethical and aesthetic in the human world attitude: Abstracts of the International Scientific Conference devoted to the memory of the founder of the Lviv-Warsaw School of Philosophy Kazimierz Twardowski), pp.9-11. Lviv [in Polish].

Kunisz, K. (2014 Philosophical anthropology in the work of Anna-Teresa Tymieniecka The condition of modern man. Changes in human self-awareness under the conditions of modern information processes: Abstracts of the International scientific conference "XXVI-th Readings devoted to the memory of the founder of the Lviv-Warsaw Philosophical School of Kazimir Tvardovsky"), pp.40-42 Lviv [in Polish].

Lowe, D. (1986). The History of Bourgeois Perception. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Культурологія