Нейромистецтво у контексті творчості

Автор(и)

  • Victor Karpov Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна
  • Natalia Syrotynska Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160039

Ключові слова:

ейдетизм, первісна культура, інформаційне суспільство, нейроестетика, нейромистецтво

Анотація

Мета дослідження полягає у виявленні споріднених мистецьких паралелей поміж розрізненими в часі культурними періодами та інноваційними науковими відкриттями, які визначають механізми функціонування зазначених зв’язків. Методи дослідження. Вибір дослідницьких стратегій у вивченні динаміки зміни суспільно-культурного устрою визначив застосування системного та комплексного підходів, а також порівняльного і еврис-тичного методів дослідження, зумовлених активним технологічним поступом сьогодення. В цьому контексті вико - ристовуємо також прогностичний аспект дослідження, що передбачає вибудовування нових ціннісних моделей і символів , які відображають суспільні взаємини та культурно-мистецькі форми сучасної цивілізації. Використання вказаних методів дослідження сприяло отриманню власних теоретичних результатів . Наукова новизна полягає у постановці і розробці актуальної теми, яка в науковому вимірі не отримала всебічного й об’єктивного висвітлення та досліджується вперше. Обґрунтовано ідею, яка полягає у тому, що результати осмислення сутності нейромистецтва можуть слугувати важливою складовою дослідження сучасних культурно-мистецьких здобутків, а також у визначенні ціннісних категорій гіперінформаційного суспільства. Висновки. Розвиток культури людства продемонстрував існування внутрішніх мистецьких паралелей поміж віддаленими в часі періодами. Акцентовано, що зазначена подібність інспірована наявністю внутрішніх механізмів, сформованих в умовах первісного суспільства із притаманною йому експресією ейдетичної виразовості. Динаміка таких культурно -мистецьких тенденцій пов ’язана з підсвідомими імпульсами людського мозку, що визначило потребу впровадження таких новаційних термінів, як нейроестетика та нейромистецтво.

Біографії авторів

Victor Karpov, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор історичних наук, завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи

Natalia Syrotynska, Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка

доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри музичної медієвістики та україністики

Посилання

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Москва, 1974. 386 с.

Біла А. Сюрреалізм. Київ, 2010. 208 с.

Гирц К. Интерпретация культур. Москва, 2004. 560 с.

Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас / пер. А. Шестаков. Санкт-Петербург,

296 с.

Кайку М. Майбутнє розуму. Наукові спроби осягнути, вдосконалити і підсилити інтелект. Львів, 2017. 408 с.

Кияновська Л. Який сьогодні стиль надворі? // Наукові діалоги з Н.О.Герасимовою-Персидською. На-уковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. Вип. 19. Київ: НМАУ ім. П.Чайковського, 2017. С. 65–91.

Куценков П. Психология первобытного и традиционного искусства. Москва: Прогресс-Традиция,2007. 256 с.

Ларошфуко Ф. Мемуары. Максимы. Москва, 1974. 541 с.

Леви-Строс Ж.-К. Первобытное мышление. Москва, 1999. 392 с.

Леви-Строс Ж.-К. Структурная антропология. Москва, 2008. 554 с.

Личковах В. Трансгресія і художня творчість // В. Личковах. Дивосад культури: Вибрані статті з есте-тики, культурології, філософії мистецтва. Чернігів, 2006. С. 27-38.

Лотман Ю. Культура и информация. Статьи по семиотике культуры и искусства. Санкт-Петербург,

544 с.

Рамачандран В. Мозг рассказывает: Что делает нас людьми / Пер. с англ. Чепель Елена. Москва,2015. 422 с.

Сорока І. Підтекст як категорія сценічного мовлення: дис. … канд. мист.: 17.00.02. Київ: НАКККіМ,

163 с.

Степурко В. Вияви мистецької інтроверсії у творчості композиторів України другої половини XX – по-чатку XXI століття: дис. … канд. мист.: 26.00.01. Київ.: НАКККіМ, 2017. 204 с.

Ортега-И-Гассет Х. Восстание масс / Х. Ортeга-И-Гассет. Эстетика. Философия культуры. Москва

С. 309-349.

Усманова А. Умберто Эко: Парадоксы интерпретации. Минск, 2000. 200 с.

Hebb D. The Organization of Behavior. New York, 1949. 378 p.

Herskovits M. Cultural Anthropology. Knopf, 1955. 569 p.

Kluckhohn C. Culture and Behavior. New-York, 1962. 402 p.

Нейросеть научили распознавать эстетически привлекательные фото. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://bykvu.com/bukvy/81954-nejroset-nauchili-raspoznavat-esteticheski-privlekatelnye-foto

Интерфейсы взаимодействия человеческого мозга и компьютера могут изменить мир [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zn.ua/TECHNOLOGIES/interfeysy-vzaimodeystviya-chelovecheskogo-mozga-i-kompyutera-mogut-izmenit-mir-the-economist-271459_.html.

Arnheim, R. (1974). Art and visual perception. M. [in Russian].

Bila, A. (2010). Surrealism. K. [in Ukrainian].

Hyrz, K. (2004). Interpretation of Cultures. M. [in Russian].

Didi-Yuberman, J. (2001). What we see is what looks at us. St. Petersburg [in Russian].

Kaiku, M. (2017). The future of reason. Scientific attempts to comprehend, refine and strengthen intellect. Lviv [in Ukrainian].

Kiyanovskaya, L. (2017). What is the style of the outside today? Scientific dialogues with N.O.Gerasimova-Persidska. Naukovyi visnyk NMAU im. P.Chaikovskoho, 19, 65-91 [in Ukrainian].

Kutsenkov, P. (2007). Psychology of primitive and traditional art. Moscwa: Progress-Traditsia [in Russian].

Laroshfuko, F. (1974). Memoirs. Maxima. M. [in Russian].

Levi-Strauss, J.-C. (1999). Primitive thinking. M. [in Russian].

Levi-Strauss, J.-C. (2008). Structural Anthropology. M. [in Russian].

Lychkovakh, V. (2006 Transgression and artistic creativity. V. Lichkovakh. Divasad cultury: Selected articles on aesthetics, culturology, philosophy of art), pp. 27-38. Chernigiv [in Ukrainian].

Lotman, Yu. (2002). Culture and Information. – Articles on the semiotics of culture and art St. Petersburg

[in Russian].

Ramachandran, V. (2015). Brain tells: What makes us human. M. [in Russian].

Soroka. I. (2017). Subtext as a category of stage broadcasting. Extended abstract of candidate’s thesis. K.: NAKKKiM [in Ukrainian].

Stepuroko, B. (2017). The manifestations of artistic introversion in the works of composers of Ukraine in the second half of the XX – beginning of the XXI century. Extended abstract of candidate’s thesis. K.: NAKKKiM [in Ukrainian].

Ortega-I-Gasset, H. (1991 The Uprising of the Masses. H. Ortega-I-Gasset. Aesthetics. Philosophy of Culture ), pp. 309-349. M. [in Russian].

Usmanova, A. (2000). Umberto Eco: Paradoxes of Interpretation. Minsk [in Russian].

Hebb, D. (1949). The Organization of Behavior. New York [in English].

Herskovits, M. (1955). Cultural Anthropology. Knopf [in English].

Kluckhohn, C. (1962).Culture and Behavior. New-York [in English].

Neuronet learned to recognize aesthetically attractive photos. Retrieved from https://bykvu.com/bukvy/ 81954-nejroset-nauchili-raspoznavat-esteticheski-privlekatelnye-foto [in Russian].

Interfaces between the interaction of the human brain and the computer can change the world. Retrieved from https://zn.ua/TECHNOLOGIES/interfeysy-vzaimodeystviya-chelovecheskogo-mozga-i-kompyutera-mogut-izmenit-mir-the-economist-271459_.html [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство