Специфіка інтерпретаційного мислення у контексті риторизованого фортепіанно-виконавського стилю

Автор(и)

  • Yelena Pototskaya Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160350

Ключові слова:

стиль, інтерпретація, фортепіано, бароко, композиторські стилі, нумінальні акценти, М.Юдіна, Г.Гульд.

Анотація

Мета роботи розкрити специфіку інтерпретаційного мислення представників риторизованого фортепі-анно -виконавського стилю на прикладі аналізу інтерпретацій М. Юдіної та Г. Гульда, які за авторською класифіка-цією відносяться саме до цього стилю фортепіанного виконавства. Методологія дослідження базується на сис-темному підході та модифікованим відповідно до специфіки предмета порівняльно-історичному (для виявлення специфіки прояву різноманітних стильових епох у фортепіанному виконавстві) та історико-стилістичному (у дослі-дженні специфіки композиторського і виконавського стилю у певний історичний період) методів. Наукова новиз-на полягає у створенні програмного погляду на фортепіанно-виконавську інтерпретацію з позицій єдності способу представлення композиторського стилю як предмета виконавського мислення і виконавського пізнання музики на прикладі творчості піаністів, що належать до риторизованого виконавського стилю. Висновки. На основі аналізу інтерпретацій М. Юдіної та Г. Гульда можна зробити висновок, що у творчості представників риторизованого фор-тепіанно-виконавського стилю на першому плані діє рівнозначна активність функцій емоції та мислення. Це пов ’язане з тим , що сам риторизований фортепіанно-виконавський стиль спирається на афектність, безпосеред-ньо пов’язану з мовною інтонацією та пошуками виразних прийомів музичного інтонування. Афектність як спосіб мислення полягає у втіленні емоції у стрункій раціоналізованій формі. Така опора спонукає до врівноваженості емоційного і раціонального начал та призводить до виразної афектності, створення "одухотвореної символіки" фортепіанного виконання. Тому представникам риторизованого фортепіанно-виконавського стилю найбільше відповідає емоціонально-логічний тип інтерпретаційного мислення, сутність якого полягає у рівнозначності почут-тєвої та мисленнєвої функцій. Залежно від особистісних рис виконавців, цей інтерпретаційний тип може бути як ексравертного (М. Юдіна), так й інтровертного (Г.Гульд) спрямування.

Біографія автора

Yelena Pototskaya, Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки

кандидат мистецтвознавства, директор музичного коледжу

Посилання

Арановский М.Т. Мышление, язык, семантика / М.Т. Арановский// Проблемы музыкального мышления: [сб. ст. / общ. ред. М.Арановского]. – М.: Музыка, 1974. – С. 90-128.

Григорьев Л. Современные пианисты: [cб. крат. биогр.] / Л. Григорьев, Я. Платек. – М.: Сов.композитор, 1990. – 463 с.

Коган Г. Вопросы пианизма / Г.Коган. – М.: Сов. композитор, 1968. – 491 с.

Корыхалова, Н.П. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике / Н.П. Корыхалова. – М.: Музыка, 1979. – 208с.

Рабинович Д. Исполнитель и стиль / Д. Рабинович. – М.: Сов. композитор, 1981. – 229 с.

Скорбященская, О. Гульдианство как миф / О. Скорбященская // Аудио Магазин. – 2000. – №3 (32). –С.89-92.

Флоренский, П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях /П.А.Флоренский священник // Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии / П.А.Флоренский – М. : Мысль, 2000. – С. 79–421.

Юдина М.В. Статьи, воспоминания, материалы / М.В.Юдина. – М. : Сов. композитор, 1978. – 416 с.

Aranovskiy, M.T. (1974). Thinking, language, semantics. Problemy muzykalnogo myshleniya, 90–128 [in Russian].

Grigoriev, L., Platek, Ja. (1990). Modern pianists. Moskva:Sov. Kompozitor [in Russian].

Kogan, G. (1968). Questions of pianism. Moskva:Sov. Kompozitor [in Russian].

Koryhalova, N.P. (1979). Interpretation of music. Theoretical problems of musical performance and critical analysis of their development in modern bourgeois aesthetics. Moskva:Muzyka [inRussian].

Rabinovich, D. (1981). Artist and style. Moskva:Sov. kompozitor [in Russian].

Skorbyaschenskaya, O. (2000). Guldianism as a myth. AudioMagazin, 3 (32), 89–92 [in Russian].

Florensky, P.A. (2000). Analysis of spatiality and time in artistic and visual works. Stat.issledovaniya po istoriii filosofii i iskusstva i arheologii, 79–421 [in Russian].

Judina, M.V. (1978). Articles, memoirs, materials. Moskva:Sov. kompozitor [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство