Художня образність та авторська специфіка в композиції "Інтродукція і токата" для кларнета й фортепіано Олександра Нежигая

Автор(и)

  • Yuriy Levitskiy Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, Україна
  • Tomas Mazur Дніпропетровсь-кої академії музики ім. М. Глінки, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160507

Ключові слова:

художній образ, цілісний аналіз, непрограмна композиція, музика модерну, музика пост-модерну, специфіка, засоби виразності, епоха, композитор

Анотація

Мета статті полягає у визначенні художнього образу, ідейного змісту твору "Інтродукція і токата” для кларнета й фортепіано Олександра Нежигая. Ціллю публікації також є виявлення найбільш специфічних жанро-вих, виконавських і художньо-змістовних властивостей означеної композиції, що, як наслідок, зумовить її популя-ризацію у царині представників духового академічного музично-виконавського мистецтва та сфери сучасної педа-гогічно-професійної діяльності. Методологія наукової розвідки формується на впровадженні методу цілісного аналізу В. Цуккермана. Використовуються виконавський, а також порівняльно-історичний методи дослідження. Емпіричну базу наукової роботи складає практика спостереження та узагальнення. Наукова новизна статті ви-значається зверненням до сучасного маловідомого твору "Інтродукція і токата” для кларнета й фортепіано знано-го українського композитора, викладача Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, заслуженого діяча мис-тецтв України О. Нежигая. У дослідженні розкривається художньо-образний зміст твору та окреслюється характерологічна своєрідність композиції у контексті творчості О. Нежигая та сучасного культурно-історичного періоду. Висновки стверджують художню, образно-емоційну картину композиції, яка відтворюється в страждан-нях людини у її глибокому відчаї, психологічному зламі (перша п’єса "Інтродукція”), а також у людській нескорено - сті, боротьбі й поразці наприкінці твору (друга п’єса " Токата”). Своєрідність даної композиції визначає водночас і самобутню рису творчості композитора-новатора О. Нежигая – творчу невчасність. Композитор-модерніст тво-рить в епоху постмодерна, народжуючи музичні композиції у найбільш характерному для нього культурно-історичному "полоні”, так званій творчій недоречності.

Біографії авторів

Yuriy Levitskiy, Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки

викладач кафедри "оркестрові інструменти"

Tomas Mazur, Дніпропетровсь-кої академії музики ім. М. Глінки

викладач кафедри "оркестрові інструменти"

Посилання

Ryabtseva, I.M. (2011). Music space of Ekaterinoslav-Dnipropetrovsk region on the first third of the twentieth century in the context of the formation of national musical professionalism. Extended abstract of candidate’s thesis. Ky`yiv: NatAS [in Ukrainian].

Skvortsova, I.A. (2010). Style modern in the Russian musical art of the turn of the XIX–XX centuries. Candidate’s thesis. Moskva: MosSC [in Russian].

Hananayev, S.V. (2009). Interaction of composer, performing and pedagogical schools in the piano art of the Pridniprovia. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa: OdesMA [in Ukrainian].

Zuckerman, V.A. (1970). On some special types of holistic analysis. Muzykal'no-teoreticheskie ocherki i jetjudy, 19–30 [in Russian].

Zuckerman, V.A. (1967). Analysis of musical works. Elements of music and the technique of small forms. Moskva: Muzyka [in Russian].

Shhitova, S.A. (2006). Interaction of heterogeneity and addiction in the regional musical culture of Dnipropetrovsk region: from the origins to the present. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa: OdesMA [in Ukrainian].

Рябцева І.М. Музичний простір Катеринославщини-Дніпропетровщини першої третини ХХ століття в контексті становлення національного музичного професіоналізму : Автореф. дис. … канд. мистецтв. : 17.00.03 "Музичне мистецтво" / І.М. Рябцева. – К., 2011. – 20 с.

Скворцова И.А. Стиль модерн в русском музыкальном искусстве рубежа ХIХ – ХХ веков : Дис. … канд.

искусств. наук : 17.00.02 / И.А. Скворцова. – М., 2010. – 195 с.

Хананаєв С.В. Взаємодія композиторської, виконавської та педагогічної шкіл у фортепіанному мистецтві Придніпров’я : Автореф. дис. … канд. мистецтв. : 17.00.02 "Музичне мистецтво" / С.В. Хананаєв. – Одеса, 2009. – 18 с.

Цуккерман В.А. О некоторых особых видах целостного анализа / В.А. Цуккерман // Музыкально-теоретические очерки и этюды. – М. : Сов. композитор, 1970. – С. 19–30.

Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика малых форм / В.А. Цуккерман. – М. : Музыка, 1967. – 749 с.

Щiтова С.А. Взаємодія гетерогенності та адитивності в регіональній музичній культурі Дніпропетров-

щини: від витоків до сучасності : Автореф. дис. … канд. мистецтв. : 17.00.02 "Музичне мистецтво" / С.А. Щітова. –

Одеса, 2006. – 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство