ЛЕСЬ КУРБАС У ТЕАТРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПЕТРА МЕДВЕДИКА

Автор(и)

  • Pavlo Smoliak Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
  • Oleg Smoliak Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2019.167179

Ключові слова:

Лесь Курбас, Петро Медведик, театрознавчі дослідження, наукові джерела, рецензії, спогади

Анотація

Мета роботи. Стаття пов’язана з висвітленням біографії і творчого шляху Леся Курбаса у наукових та публіцистичних працях Петра Медведика. Основна увага приділена періоду кінця ХІХ – першого та другого десятиліття ХХ ст., які припадають на дитинство, юність і становлення професійних поглядів митця. Охарактеризовано перші режисерські роботи Леся Курбаса у кінематографі. Методологія дослідження полягає у використанні методів аналізу, порівняння, узагальнення, а також мистецтвознавчого, культурологічного й історичного підходів. Це дало змогу виявити особливості наукового мислення дослідника у пошуку невідомих і важливих фактів із життя та мистецької творчості Леся Курбаса, зіставити й порівняти відомості з інших наукових праць Петра Медведика, в яких розкрито аналогічну інформацію. Наукова новизна роботи полягає у ґрунтовному дослідженні та опрацюванню відомим краєзнавцем і театрознавцем Петром Медведиком архівних матеріалів, преси й іншої періодики, а найосновніше спогадів та інтерв’ю зі сучасниками Леся Курбаса, які товаришували та працювали з митцем упродовж окресленого періоду. Подано інформацію, що висвітлює невідомі досі сторінки із життя і навчання майбутнього актора й режисера у Віденському та Львівському університетах. Висновки. Доведено, що Петро Медведик як науковець достеменно проаналізував віхи життя Леся Курбаса, використовуючи при цьому цінні архівні, рукописні та друковані джерела, а також зробив великий внесок у дослідження не лише його біографії і творчості, а й у розвиток українського театрознавства й культури загалом.

Біографії авторів

Pavlo Smoliak, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри театрального мистецтва

Oleg Smoliak, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор мистецтвознавства, професор,  професор кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

Посилання

Бобошко Ю. М. Режисер Лесь Курбас. К, 1987. 197 с.

Василишин, О. Меморіальний музей-садиба Леся Курбаса: нарис-путівник. Тернопіль, 2007. 82 с.

Веселовська, Г. І. Дванадцять вистав Леся Курбаса. К, 2004. 317 с.

Волицька І. В. Театральна юність Леся Курбаса : (Проблема формування творчої особистості). Моно-графія. Львів : НАН України, Ін-т народознавства, 1995. 152 с.

Гром’як Р. Повернення Леся Курбаса. Вільне життя. 1987. 7 липня. 4 с.

Демчук Т. Тернопільські театральні вечори. Лесь Курбас : Спогади сучасників / [за ред. В. С. Василька ; упоряд. М. Г. Лабінський]. Київ, 1969. С. 73–77.

Корнієнко Н. Лесь Курбас : репетиція майбутнього. Київ, 2007. 328 с.

Лесь Курбас : Спогади сучасників / [за ред. В. С. Василька; упоряд. М. Г. Лабінський]. Київ, 1969. 359 с.

Медведик П. З невичерпної криниці: сценічна історія драм Лесі Українки на Тернопільщині. Ровесник. 1971. 25 лютого. 4 с.

Медведик П. Зброєносці десятої музи (драматичні артисти в ролях кіно). Вільне життя. 1979. 1 вересня. 4 с.

Медведик П. Курбасові весняні вечори. Життя і творчість Леся Курбаса / [упоряд., наук. ред. Б.Козак]. Львів, Київ, Харків, 2012. С. 49–87.

Медведик П. Курбасові весняні вечори. До 100-річчя від дня народження О. С. Курбаса. Жовтень. 1987. № 4 (510). Квітень. С. 80–89.

Медведик П. Курбасові весняні вечори. До 100-річчя від дня народження О. С. Курбаса. Жовтень. 1987. № 5 (511). Травень. С. 81–95.

Медведик П. Сценою покликані. Вільне життя. 1987. 18 лютого. 4 с.

Медведик. П. В чертозі Мельпомени. Вільне життя. 1976. 24 серпня. 4 с.

Собуцька В. Скалатські стежини Леся Курбаса. Свобода. 2003. 8 березня. 6 с.

Танюк Лесь. Талан і талант Леся Курбаса. Міністерство культури і туризму України, Державний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, Національна опера України, Державне підприємство «Мистецтво України». Київ, 2007. 44 с.

Тягно Б. Людиною він був у всьому... Лесь Курбас : Спогади сучасників / [за ред. В. С. Василька ; упоряд. М. Г. Лабінський]. Київ, 1969. С. 194–202.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ). Ф. 514. Театральне товариство «Українська бесіда», м. Львів. Діяльність товариства з 1833 по 1939 рр., оп. 1, спр. 202. 158 арк.

Юрчакова Г. Лесь Курбас на сцені Галичини. Лесь Курбас: Спогади сучасників / [за ред. В. С. Василька ; упоряд. М. Г. Лабінський]. Київ, 1969. С. 69–72.

Boboshko, Yu. M. (1987). Directed by Les Kurbas. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].

Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv. Fund 514. Theater Society «Ukrainian Dialogue», Lviv, Activity of the Society from 1833 to 1939, des. 1, case 202, 158 sheets [in Ukrainian].

Demchuk, T. (1969). Ternopil theatrical evenings. Les Kurbas: Memoirs of contemporaries. V. S. Vasilko (ed.), M. G. Labinsky (arrangement). Kyiv: Mystetstvo. pp. 73–77. [in Ukrainian].

Hromiak, R. (1987). Return of Les Kurbas. Vilne zhyttia, July 7 [in Ukrainian].

Korniienko, N. (2007). Les Kurbas: rehearsing the future. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Les Kurbas: Memoirs of contemporaries (1969). V. S. Vasilko (ed.), M. G. Labinsky (arrangement). Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].

Medvedyk, P. (1971). From the inexhaustible well: the stage story of Lesya Ukrainka’s drama in the Ternopil region. Rovesnyk, February 25 [in Ukrainian].

Medvedyk, P. (1976). In the chest of Melpomene. Vilne zhyttia, August 24 [in Ukrainian].

Medvedyk, P. (1979). Squires tenth muse (drama starring actors in the movie). Vilne zhyttia, September 1 [in Ukrainian].

Medvedyk, P. (1987). Kurbas Spring Evenings. To the 100th anniversary of O. S. Kurbas. Zhovten, 4 (510), 80–89 [in Ukrainian].

Medvedyk, P. (1987). Kurbas Spring Evenings. To the 100th anniversary of O. S. Kurbas. Zhovten, 5 (511), 81–95 [in Ukrainian].

Medvedyk, P. (1987). The scene is called. Vilne zhyttia, February 18 [in Ukrainian].

Medvedyk, P. (2012). Kurbas Spring Evenings. Life and work of Les Kurbas. B. Kozak (compilering, scientific edition). Lviv, Kyiv, Kharkiv: Litopys, pp. 49–87 [in Ukrainian].

Sobutska, V. (2003). Skalat trails by Les Kurbas. Svoboda, March 8 [in Ukrainian].

Taniuk Les (2007). Talan and talent of Les Kurbas. Ministry of Culture and Tourism of Ukraine, Les Kurbas State Theater Arts Center, National Opera of Ukraine, State Enterprise «Art of Ukraine». Kyiv [in Ukrainian].

Tiahno, B. (1969). Man he was in all... Les Kurbas: Memoirs of contemporaries. V. S. Vasilko (ed.), M. G. Labinsky (arrangement). Kyiv: Mystetstvo. pp. 194–202. [in Ukrainian].

Vasylyshyn, O. (2007). Les Kurbas memorial estate-mansion: essay-guide. Ternopil: Ukrprint-Zakhid [in Ukrainian].

Veselovska, H. I. (2004). Twelve performances of Les Kurbas. Kyiv: DTsTM im. Lesia Kurbasa [in Ukrainian].

Volytska I. V. (1995). Theatrical merit of Les Kurbas: (The problem of forming a creative personality). Monograph. Lviv: National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Ethnology [in Ukrainian].

Yurchakova, H. (1969). Les Kurbas on the Galicia scene. Les Kurbas: Memoirs of contemporaries. V. S. Vasilko (ed.), M. G. Labinsky (arrangement). Kyiv: Mystetstvo. pp. 69–72. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Мистецтвознавство