Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Ars Linguodidacticae

Вимоги до наукових публікацій

 Журнал запрошує авторів оригінальних досліджень та концептуальних наукових пропозицій, які критично обмірковують актуальні теоретичні та практичні питання лінгводидактики і методики навчання у середній і вищій школі, до оприлюднення наукових статей з проблем навчання української та іноземних мов і літератур, прикладної лінгвістики у сфері освіти, методичних аспектів філологічної науки. 

Публікація відбувається з урахуванням дат подання статті та завершення рецензування. У результаті стаття може бути рекомендована до друку, повернена для доопрацювання або відхилена.

В одному випуску можна публікувати не більше однієї статті одноосібного авторства. Якщо один і той самий автор публікує в одному номері журналу статтю одноосібного авторства та у співавторстві, то у співавторській статті його прізвище не повинно стояти першим у переліку авторів. 

Усі статті будуть розглянуті редакційною колегією та рецензовані експертами, кваліфікованими у науковій галузі, яку представляє автор, а також об'єктивними і незалежними. Статтю може бути відхилено, якщо вона: а) не відповідає вимогам журналу; не має наукової новизни та практичної значущості; б) не належать до  наукової галузі, яку представляє журнал; в) написана некомпетентною академічною мовою; г) не містить огляду новітніх публікацій (50% посилань на літературу останніх 15 років); д) отримала дві негативні рецензії незалежних експертів, е) порушує етику наукових досліджень, особливо якщо редакція виявляє плагіат, самоплагіат, дублювання публікацій.

Publications should be original, technically sound, and clearly written in Ukrainian or English. All papers will be reviewed first by the edition for quality assurance, with papers not meeting the requirements returned as “not accepted”. Following this, each accepted paper will be assigned 2 reviewers who will assess the paper based on the quality of its contribution. Reviews are requested within 21 days of editor request with a decision issued to the author shortly thereafter.

Authors are required to pay the manuscript handling fee only after their manuscripts have been reviewed and accepted for publication by an editor. The manuscript handling fee for AL is 90 UAH per page.

Редакція журналу звертається до авторів із проханням ретельно дотримуватися таких вимог:

1. Структура статті 

 • УДК
 • Назва статті українською мовою
 • Прізвище  ім’я (по батькові) автора/авторів українською мовою 
 • Назва статті англійською мовою
 • Прізвище  ім’я (по батькові) автора/авторів англійською мовою
 • ORCID # автора/авторів
 • Анотація статті українською мовою (150-200 слів)  та 5-7 ключових слів 
 •  Анотація (Abstract) статті англійською мовою (300 слів) та 5-7 ключових слів
 • Текст статті українською чи англійською мовою (3000-6000) слів включно із списком посилань, анотаціями та ключовими словами
 • Відомості про автора/авторів українською мовою: посада, вчене звання, коло наукових інтересів
 • Відомості про автора/авторів (Vitae) англійською мовою: посада, вчене звання, коло наукових інтересів
 • Контакти українською мовою: e-mail, телефон, адреса
 • Контакти англійською: e-mail, телефон, адреса

 2. Головні вимоги

Статті приймаються українською та англійською мовами обсягом від 3000 до 6000 слів, включно із списком посилань, анотацією  українською  мовою та до 7 ключових слів. Додатково додається анотація англійською мовою обсягом 300 слів із 5ма-7ма ключовими словами. Анотації, а також статті, які подаються англійською мовою, повинні відповідати сучасним нормам британської англійської мови без використання електронних перекладачів. 

Форматування текстів і кінцевих посилань відбувається згідно зі стилем American Psychological Association (APA) Style. Документи слід надсилати у форматі DOC (X) на електронну адресу виконавчого секретаря: arslinguo@gmail.com.

3. Анотації та ключові слова:

Анотації українською  мовою з 150 - 200 слів та 5-7 ключових слів та англійською мовою (300 слів та 5-7 ключових слів) не повинні копіюватися із тексту статті а мають відображати основний зміст статті за такою структурою:

 1. Вступ/ Introduction;
 2. Методологія дослідження/ Methodology (research framework); 
 3. Результати та обговорення/ Results and Discussion sections.

4. Формат

  Усі документи повинні бути подані в електронному вигляді. Ми приймаємо файли Microsoft Word, txt або rtf, бажано файли Word для Windows .doc. Якщо стаття містить символи або будь-які інші елементи, які, на Вашу думку, можуть спричинити технічні проблеми, будь ласка, додайте файл PDF для редакторської зручності. 

4.1.  Сторінки та поля: сторінки А4 слід встановлювати у форматі одного стовпчика з полями – верхнє, нижнє, праве і ліве - 2 см. Усі розділи, включаючи посилання, повинні мати однаковий сторінковий формат.

4.2.  Шрифт: Використовуйте для основного тексту  Times New Roman з кеглем 12 pt з інтервалом 13 (використайте опцію «точно»). Не використовуйте  інтервали «1,15; 1,5; 2».

4.3. Автори і назва статті. Слід пропустити один рядок і написати назву напівжирним шрифтом 14 pt з лівим вирівнюванням, далі пропустити 1 рядок і написати імена авторів напівжирним шрифтом 12 pt з лівим вирівнюванням. У назві слід уникати слів: ‘Деякі питання’, ‘До питання’, ‘Шляхи’, ‘у просторі’, ‘у вимірі’.

5. Підрозділи статті повинні бути пронумеровані послідовно, починаючи з 1 до третього рівня (наприклад, 1.1.1). ліворуч, жирним шрифтом, 12pt. У заголовках підрозділів лише перше слово та будь-які власні імена слід набирати з великої літери. Слід пропустити один рядок перед наступним заголовком. 

Згідно із Постановою президії ДАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття містити такі обов’язкові елементи:

 1. Вступ. Проблема, стан її розв’язання і актуальність дослідження. 
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 3. Недосліджені аспекти проблеми, мета і завдання статті. 
 4. Методологія дослідження: джерельна та експериментальна бази, учасники, методи і процедура.
 5. Результати дослідження, винесені на обговорення., їх виклад і обґрунтування. 
 6. Висновки та перспективи дослідження.

6. Примітки (за потреби) слід пронумерувати послідовно. В основній частині тексту примітки повинні бути вказані знаками 10pt з інтервалом 1

7. Цитати в тексті

Необхідно вказувати ім'я автора, рік і номер сторінки після двокрапки. Слід використовувати одинарні лапки: ‘усталені критерії’ (Williams, 2009: 5).

Використовуючи довгу цитату, необхідно відступити один інтервал збоку: ‘the extent to which an evaluation produces the same results when administered repeatedly to the same population under the same conditions’; thus, for the assessment procedure to be reliable the evaluators have to be consistent in their judgments and apply stable criteria’

                                                                                                                                                                       Williams (2009: 5)

Усі цитати  слід подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу) з позначенням (Переклад авт.), супроводжувати їх посиланнями на оригінальне джерело та сторінку.

8. Посилання в тексті (Bell,1992) (Campbell, 1997: 62) перелічені в алфавітному порядку: (Bell, 1992; Campbell, 1997, 2001) три і більше співавторів (Oxford et al., 2015) 

8.1.  Рисунки і таблиці повинні бути пронумеровані послідовно і надані підписами у 12pt  курсиві.  Таблиці зазвичай показують чисельну або текстову інформацію і мають структуру рядків та колонок. Будь-який вид ілюстрації, крім таблиці, називається рисунком. Кожна таблиця повинна згадуватися в тексті, наприклад: ... як показано в Таблиці 1 або (Таблиця 1).

9. Список літератури. Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, слід подавати два окремі списки використаних джерел:

 1. Перший, "Список використаних джерел", формують у алфавітному порядку, без нумерації, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною;
 2. Другий, "References", необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами, дублює перший список латиною та відображає кириличні джерела у транслітерованому вигляді і з перекладом. Список формують у алфавітному порядку латиною без нумерації.

Приклад джерела

Гончарова, О. (2011) Античне красномовство як дискурсивний феномен культури : монографія, Київ. : НАКККіМ./ Honcharova, O. (2011) Antychne krasnomovstvo yak dyskursyvnyy fenomen kulʹtury : monohrafiya, Kyyiv. : NAKKKiM.

Для транслітерації потрібно використовувати онлайн транс літератор, наприклад Google translator:

10.  Приклади оформлення літератури

Книга 

Kelly, D. (2000). Diversity in unity. In Translation into non-mother tongues in translator training in Spain, 185-191. Tübingen: Stauffenburg Verlag.

Campbell, S.  (1998). Translation into the Second Language.  London and New York: Longman.   Kelly, D. (2005). A Handbook for Translator Trainers. Manchester: St. Jerome Publishers. 

Стаття у книзі

Kelly, D. (2000). Diversity in unity. In Translation into non-mother tongues in translator training in Spain, 185-191. Tübingen: Stauffenburg Verlag.

Aronoff, M. (2000). Generative grammar. In G. Booij, Ch. Lehmann, J. Mugdan, W. Kesselheim, and S. Skopeteas (eds.), Morphology. An international handbook on inflection and word-formation, 194–209. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Стаття в журналі

Боднар С. В. Когнітивний підхід до формування лексичної компетентності студентів економічних спеціальностей. Наука і освіта. 2014. №10. С. 34-38. 

Martinez, M. and Hurtado A. (2001). Assessment in Translation Studies: Research Needs.  Meta: Translators' Journal, 46 (2), 272-287. 

Orozco, M and Hurtado A. (2002).  Measuring Translation Competence Acquisition.   Meta: Translators' journal, 47 (3), 375-402.

Williams, M. (2013).  A holistic-componential model for assessing translation student performance and competency.  Mutatis Mutandis, 6 (2), 419-443.

Дисертація

Борщовецька В. Д. Навчання студентів-економістів англійської фахової лексики: дис.. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2004. 283 с.

Allen, M. (1978). Morphological investigations. Ph.D. diss., Storrs, University of Connecticut. Pavlovic, N. (2007). Directionality in collaborative translation process. Ph.D.diss., Universitat Rovira I Virgili. 

 Закони та нормативні документи

Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. №5/2015 / Президент України. Офіційний вісник Президента України. 2015. №2. С. 14. Ст. 154.

EMT (2009). European Commission. European Master’s in Translation Strategy. Retrieved from http://ec.europa.eu./dgs/translation/programmesemt/keydocuments/emt strategy/. 

 Тези конференції

Твердохліб Г. В. Місія вчителя іноземних мов в іншомовному освітньому середовищі. Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів: матеріали  доповідей міжнар. наук.практ. конф. (Ужгород, 16-17 квітня 2018 р.). Ужгород, 2018. С. 447-450.

Porter, M., Omar, M., Campus, C., & Edinburgh, S. (2008, January). Marketing to the bottom of the pyramid: Opportunities in emerging markets. Paper presented at the 7th International Congress Marketing Trends, Venice, Italy. Retrieved from http://www.escpeap.eu/conferences/marketing/2008_cp/Maktoba.pdf

Словники та енциклопедії

Новий англо-український словник. Понад 70 000 слів / склав М. І. Балла. Київ: Чумацький шлях, 2000. 700 с.

Українська мова: Енциклопедія / ред. кол. Р. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співгол.), М. П. Зяблюк та ін. Київ: Укр. енциклопедія, 2000. 752 с.

The New Encyclopedia Britannica: in 30 vol. London: Encyclopedia Britannica, 1995-1997.

Електронні видання

Попович А. Сучасні лінгводидактичні аспекти реалізації когнітивного підходу в навчанні стилістики української мови студентів. URL: https://www.researchgate.net (дата звернення: 2.05.2018).

Stewart, D. (2008).  Vocational translation training into a foreign language. Intralinea online translation             journal,           10,       1-17.  Retrieved        from: http://www.intralinea.it/volumes/eng_open.php?id=P673.

Horea I. C. Methodological Particularities in Teaching Business Vocabulary. URL: www.therountable.ro (accessed:15.06.2017).

 * На зображення, взяті з відкритих інтернет-джерел, слід посилатися. Посилання розміщувати під зображенням, шрифт 10.

  Фільм

Scorsese, M. (Producer), & Lonergan, K. (Writer/Director). (2000). You can count on me [Motion picture]. United States: Paramount Pictures.

 YouTube відео 

Bellofolletti. (2009, April 8). Ghost caught on surveillance camera [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Dq1ms2JhYBI&feature=related

 Блог пост

 Hirst, M. (2009, April 3). Public television for $1 a day [Blog post]. Retrieved from http://ethicalmartini.wordpress.com/2009/04/03/public-television-for-1-a-day/

11.Формули

Формули необхідно вставляти в текст з редактора формул MathTypе 4.0, який поставляється з Microsoft Office. Розміри шрифту та формули див. (Налаштування в MathType 4.0):

12.  Додатки

Кожен додаток повинен бути позначений літерою (A, B, C …) відповідно до того, де він з'являється в статті. У тексті статті повинно бути посилання, наприклад: …інформація з Додатка А.  Додатки необхідно розміщувати в кінці статті після Висновків і перед Списком літератури. Перший додаток, повинен бути названий Додаток A. Якщо є тільки один додаток, він називається лише Додаток. Кожний додаток повинен мати назву. Починайте кожне додаток на окремій сторінці.

13.  Відомості про автора/авторів

Прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, повна адреса, електронна адреса кожного співавтора, коло наукових інтересів та галузі наукових знань, які досліджує автор.  

14. ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Автори зобов’язані сплачувати збір за опрацювання рукопису  лише після того, як їхні рукописи прорецензовано та прийнято до публікації редакторами. Вартість редакційного опрацювання  для ВСІХ авторів становить 90 грн./стор.

15. ПРОЦЕС ЕКСПЕРТУВАННЯ

Публікації повинні бути оригінальними, написаними чітко й зрозуміло українською  чи англійською  мовами. Усі матеріали розглядаються редакційною колегією та оцінюються експертами у вузько визначеній галузі, які мають кваліфікацію та здатні рецензувати неупереджено. Редакція не розглядає рукописів, які: а) не відповідають вимогам журналу; не мають наукової новизни та практичного значення; б) не належать до наукових напрямків журналу; в) мають вади у  грамотності та не відповідають стандартам академічного наукового стилю; г) не містять посилань на новітні публікації у теоретичній частині статті; д) порушують етику наукового дослідження, особливо якщо редакція виявляє плагіат, самоплагіат, фальсифікацію даних, дублювання публікацій. Надіслані статті будуть спочатку перевірені редакцією для забезпечення якості, а статті, що не відповідають вимогам, повертаються  авторам як «не прийняті до друку». Після цього до кожної прийнятої праці  призначається 2 рецензенти, які оцінюють рукопис за науковою місткістю. Запит на рецензування здійснюється протягом 21 дня після запиту редактора, а невдовзі після цього автора ознайомлюють з рішенням експертів та редакції.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.