Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Ars Linguodidacticae

Вимоги до наукових публікацій

Журнал запрошує авторів оригінальних досліджень та концептуальних наукових пропозицій, які критично обмірковують актуальні теоретичні та практичні питання лінгводидактики і методики навчання у середній і вищій школі, до оприлюднення наукових статей з проблем навчання української та іноземних мов і літератур, прикладної лінгвістики у сфері освіти, методичних аспектів філологічної науки.

Публікація відбувається з урахуванням дат подання статті та завершення рецензування. У результаті стаття може бути рекомендована до друку, повернена для доопрацювання або відхилена.

В одному випуску можна публікувати не більше однієї статті одноосібного авторства. Якщо один і той самий автор публікує в одному номері журналу статтю одноосібного авторства та у співавторстві, то у співавторській статті його прізвище не повинно стояти першим у переліку авторів.

Усі статті будуть розглянуті редакційною колегією та рецензовані експертами, кваліфікованими у науковій галузі, яку представляє автор, а також об'єктивними і незалежними. Статтю може бути відхилено, якщо вона: а) не відповідає вимогам журналу; не має наукової новизни та практичної значущості; б) не належать до  наукової галузі, яку представляє журнал; в) написана некомпетентною академічною мовою; г) не містить огляду новітніх публікацій (50% посилань на літературу останніх 15 років); д) отримала дві негативні рецензії незалежних експертів, е) порушує етику наукових досліджень, особливо якщо редакція виявляє плагіат, самоплагіат, дублювання публікацій.

Редакція журналу звертається до авторів із проханням ретельно дотримуватися таких вимог:

1. Структура статті 

 • УДК
 • Назва статті українською мовою
 • Прізвище  ім’я (по батькові) автора/авторів українською мовою 
 • Назва статті англійською мовою
 • Прізвище  ім’я (по батькові) автора/авторів англійською мовою
 • ORCID # автора/авторів
 • Анотація (стисла) статті українською мовою (150-200 слів)  та 5-7 ключових слів на початку тексту
 •  Анотація (Abstract) розширена англійською мовою для статей, написаних українською мовою (300 слів) та 5-7 ключових слів в кінці тексту
 • Анотація українською мовою для статей, написаних англійською мовою (300 слів) та 5-7 ключових слів в кінці тексту
 • Текст статті українською чи англійською мовою 3000-6000 слів включно із списком літератури, не враховуючи анотацій та ключових слів
 • Відомості про автора/авторів українською мовою: посада, вчене звання, коло наукових інтересів
 • Відомості про автора/авторів (Vitae/Bio) англійською мовою: посада, вчене звання, коло наукових інтересів
 • Контакти українською мовою: e-mail, телефон, адреса
 • Контакти англійською: e-mail, телефон, адреса

Приклади в журналі:

http://journals.uran.ua/ald/article/view/249673/247049

http://journals.uran.ua/ald/article/view/241170/239506

http://journals.uran.ua/ald/article/view/263113/259457

2. Головні вимоги

Статті приймаються українською та англійською мовами обсягом від 3000 до 6000 слів, включно із списком посилань, але без урахування анотацій.  Додатково додаються стисла та розширена анотації 300 слів із 5ма-7ма ключовими словами. Анотації, а також статті, які подаються англійською мовою, повинні відповідати сучасним нормам британської англійської мови без використання електронних перекладачів. 

Форматування текстів і кінцевих посилань відбувається згідно зі стилем American Psychological Association (APA 7th) Style. Документи слід надсилати у форматі DOC (X) на електронну адресу виконавчого секретаря: kawicka_t@ukr.net, semian.nv@gmail.com, arslinguo@gmail.com.

3. Анотації та ключові слова:

Статті, подані для публікації українською мовою, повинні містити анотацію українською мовою (стислу) обсягом 150–200 слів та англійською мовою (розширену) обсягом 300 слів та 5–7 ключових слів. Статті, які подаються для публікації англійською мовою, повинні містити анотацію англійською мовою (стислу) обсягом 150 – 200 слів, українською мовою (розширену) обсягом 300 слів та 5-7 ключових слів.

Розширена анотація не повинна бути скопійована з тексту статті, а повинна відображати основний зміст статті за такою структурою:

 1. Вступ/ Introduction- Постановка проблеми
 2. Мета статті/Research aim
 3. Методологія дослідження/ Methodology/Research framework; 
 4. Результати та обговорення/ Results and Discussion.

4. Формат

  Усі наукові праці повинні бути подані в електронному вигляді. Ми приймаємо файли Microsoft Word, txt або rtf, бажано файли Word для Windows .doc. Якщо стаття містить символи або будь-які інші елементи, які, на Вашу думку, можуть спричинити технічні проблеми, будь ласка, додайте файл PDF для редакторської зручності. 

4.1.  Сторінки та поля: сторінки А4 слід встановлювати у форматі одного стовпчика з полями – верхнє, нижнє, праве і ліве - 2 см. Усі розділи, включаючи посилання, повинні мати однаковий сторінковий формат.

4.2.  Шрифт: Використовуйте для основного тексту  Times New Roman з кеглем 12 pt з інтервалом 13 (використайте опцію «точно»). Не використовуйте  інтервали «1,15; 1,5; 2».

4.3. Автори і назва статті. Слід пропустити один рядок і написати назву напівжирним шрифтом 14 pt з лівим вирівнюванням, далі пропустити 1 рядок і написати імена авторів напівжирним шрифтом 12 pt з лівим вирівнюванням. У назві слід уникати слів: ‘Деякі питання’, ‘До питання’, ‘Шляхи’, ‘у просторі’, ‘у вимірі’.

5. Підрозділи статті повинні бути пронумеровані послідовно, починаючи з 1 до третього рівня (наприклад, 1.1.1). ліворуч, жирним шрифтом, 12pt. У заголовках підрозділів лише перше слово та будь-які власні імена слід набирати з великої літери. Слід пропустити один рядок перед наступним заголовком. 

Згідно із Постановою президії ДАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття містити такі обов’язкові елементи:

 • Вступ. Постановка проблеми, стан її розв’язання і актуальність дослідження. 
 • Огляд останніх досліджень і публікацій.
 • Мета і завдання статті,  недосліджені аспекти проблеми
 • Методологія дослідження: джерельна та експериментальна бази, учасники, методи і процедура.
 • Результати дослідження та їх обговорення.
 • Висновки та перспективи дослідження.

6. Примітки (за потреби) слід пронумерувати послідовно. В основній частині тексту примітки повинні бути вказані знаками 10pt з інтервалом 1

7. Цитати в тексті

Необхідно вказувати ім'я автора, рік і номер сторінки після двокрапки. Слід використовувати подвійні лапки: “усталені критерії” (Williams, 2009, p. 5).

Використовуючи довгу цитату (понад 40 слів), необхідно відступити один інтервал збоку. Усі цитати  слід подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу) за потреби з позначенням (Переклад авт.), супроводжувати їх посиланнями на оригінальне джерело та сторінку.

Як зазначає Ґ. Гохлендар (2008, p. 3)

Отже, причина помилки перебуває або у створенні мовних знаків, або в рецепції, або в їх передаванні. Наприклад, текст може бути нерозбірливим; фоновий шум може заважати телефонному дзвінку. Поза процесом передавання виникають помилки, якщо: оратор або письменник обрав неправильні або лише частково правильні мовні знаки для змісту свого висловлювання; слухач або читач вкладає в цю послідовність фонетичних чи графічних знаків інший зміст; тоді залежно від ступеня розбіжності, виникають невеликі або серйозні непорозуміння, чи взагалі відсутнє розуміння. Зрозуміло, що повного розуміння досягнути неможливо. (Переклад авт.)

Більше інформації про цитування можна отримати: Quotations (apa.org).

8. Посилання в тексті (Bell,1992) (Campbell, 1997: 62) повинно бути перелічено в алфавітному порядку: (Bell, 1992; Campbell, 1997, p. 62), а посилання на джерело з трьома і більше співавторами подається за першим прізвищем (Oxford et al., 2015).

8.1. Рисунки і таблиці повинні бути пронумеровані послідовно і надані підписами у 12pt курсиві. Таблиці зазвичай показують чисельну або текстову інформацію і мають структуру рядків та колонок. Будь-який вид ілюстрації, крім таблиці, називається рисунком. Кожна таблиця повинна згадуватися в тексті, наприклад: ... як показано в Таблиці 1 або (Таблиця 1)..

Таблиця 1

Результати запитання 13: Визначення впевненості вчителів щодо виконання завдань, пов’язаних із CEFR/CV

Запитання 13

n=52

I feel confident when…

Strongly agree

Agree

Neither agree nor disagree

Disagree

Strongly disagree

applying an action-oriented approch in my teaching.

8 (15.3%)

33 (63.5%)

8 (15.3%)

3 (5.8%)

0

locating scales/descriptors in the CEFR when needed.

9 (17.3%)

30 (57.7%)

10 (19.2%)

3 (5.8%)

0

 

Рисунки можуть бути діаграмою, графіком, фотографією, малюнком або будь-якою іншою ілюстрацією чи нетекстовим зображенням. Будь-який тип ілюстрації, крім таблиці, називається рисунком.

Рисунок 1

Етапи cтворення анкети

Для отримання додаткової інформації про цитування таблиць і малюнків дивіться: ld.php (libguides.com).

9. Список літератури. Згідно з вимогами МОН України, до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, слід подавати два окремі списки використаних джерел:

Перший, "Список використаних джерел", формують у алфавітному порядку, без нумерації, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною;

Другий, "References", необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами, дублює перший список латиною та відображає кириличні джерела у транслітерованому вигляді і з перекладом. Список формують у алфавітному порядку латиною без нумерації. Кириличні заголовки повинні бути транслітеровані латинським шрифтом. У квадратних дужках подайте переклад назви джерела.

Прізвище треба показати з виступом, як тут

Yakovleva, O.V. (2016). Bahatomovnist u systemi vyshchoyi osvity: Chy ye nemenuchym konflikt mizh patriotyzmom ta prahmatyzmom? [Multilingualism in higher education: Is the conflict between patriotism and pragmatism inevitable?]. Multiverse. Philosophical Almanac, 9(10), 157–158.

Для транслітерації потрібно використовувати онлайн-транслітератор, наприклад Google translator. Розділ посилань із заголовком «References» (вирівняно за лівим краєм) повинен містити всі цитовані в тексті роботи та лише ті, і вони мають бути перераховані в алфавітному порядку автора/редактора з повною бібліографічною інформацією. Назви журналів і книжок повинні бути повними та виділені курсивом.

References

Aoyama, R., & Denton, L. (2022). Creating space for World Englishes perspectives in the ELT classroom: Voices of high school students in Japan. TESL-EJ: The Electronic Journal for English as a Second Language, 26(1), 1-21. https://doi.org/10.55593/ej.26101a5

Calafato, R. (2020). Evaluating teacher multilingualism across contexts and multiple languages: Validation and insights. Heliyon, 6(8), 1-10. https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2020.E04471

Calafato, R. (2021). Teachers’ reported implementation of multilingual teaching practices in foreign language classrooms in Norway and Russia. Teaching and Teacher Education, 105, 1-13. https://doi.org/10.1016/J.TATE.2021.103401

Cenoz, J., Gorter, D. (2020). Teaching English through pedagogical translanguaging. World Englishes, 39, 300–311. https://doi.org/10.1111/weng.12462

NB! Бажано, щоб список літератури містив не менше 50% наукових праць, опублікованих за останні 15 років.

10. Необхідно дотримуватися такої форми посилань:

Книжка

Campbell, S. (1998). Translation into the Second Language. Longman.  

Kelly, D. (2005). A Handbook for Translator Trainers. Manchester: St. Jerome Publishers. 

Розділ у книжці

Aronoff, M. (2000). Generative grammar. In G. Booij, Ch. Lehmann, J. Mugdan, W. Kesselheim, & S. Skopeteas (Eds.), Morphology. An international handbook on inflection and word-formation (194–209). Walter de Gruyter.

Kirsch, C. (2020). Translanguaging pedagogies in early childhood education in Luxembourg: Theory into practice. In J. Duarte & C. Kirsch (Eds.), Multilingual Approaches for Teaching and Learning. From Acknowledging to Capitalising on multilingualism in European mainstream education (pp. 15-34). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429059674

Стаття в журналі

Любашенко, О. (2017). Проєктування комунікативної інтеракції як складника контрольно-оцінювальної стратегії навчання мови в університеті /O.Liubashenko. Proektuvannya komunikatyvnoyi interaktsiyi yak skladnyka kontrolʹno-otsinyuvalʹnoyi stratehiyi navchannya movy v universyteti [Designing communicative interaction as a component of the control and evaluation strategy of language learning]. ScienceRise. Pedagogical Education, 5, 37–41. (in Ukrainian)

Duarte, J., & Günther-van der Meij, M. (2018). A holistic model for multilingualism in education. EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages. Special Issue, 5(2), 24-43. https://doi.org/10.21283/2376905X.9.153

Skutnabb-Kangas, T. (1989). Multilingualism and the education of minority children. Estudios Fronterizos, 8(18-19), 36-67.

Dayton, K. J. (2019). Tangled arms: Modernizing and unifying the arm-of-the-state doctrine. The University of Chicago Law Review, 86(6), 1497–1737. https://bit.ly/2SkWwcy

Дисертація

Baker, C. A. (2008). The seduction of loss [PhD thesis]. Southern Cross University. ePublications@SCU. http://epubs.scu.edu.au/theses

Wilfley, D. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal-weight and obese [Unpublished doctoral dissertation]. University of Missouri, Columbia, MO, United States.

Колективний автор

Council of Europe (2020). Common European framework of reference for fanguages: Learning, teaching, assessment – Companion volume. Council of Europe Publishing

Тези конференції

Mason, I., & Missingham, R. (2019, October 21–25). Research libraries, data curation, and workflows [Paper presentation]. eResearch Australasia Conference, Brisbane, QLD, Australia. https://bit.ly/2RGcFdn

Онлайн-ресурс

На фотографії та ілюстрації, взяті з безкоштовних інтернет-джерел, необхідно робити посилання. Вказівка на джерело розміщується під малюнком, шрифт  10.

Sourse/Джерело: https://courses.prometheus.org.ua/courses/OSCE/DIAL101/2017_T1/about

Фільм

Scorsese, M. (Producer), & Lonergan, K. (Writer/Director). (2000). You can count on me [Motion picture]. Paramount Pictures.

YouTube відео 

Bellofolletti. (2009, April 8). Ghost caught on surveillance camera [Video]. You tube. http://www.youtube.com/watch?v=Dq1ms2JhYBI&feature=related

Блог-пост

Hirst, M. (2009, April 3). Public television for $1 a day [Blog post]. http://ethicalmartini.wordpress.com/2009/04/03/public-television-for-1-a-day/

Необхідно дотримуватися стандартів APA Style, 7.0, сайт https://apastyle.apa.org/. Для детальної інформації скористайтеся сайтом http://aut.ac.nz.libguides.com/APA7th  і таблицею, яка адаптована до вимог журналу з оригінального джерела ld.php (libguides.com)

Reference type/

Тип цитованого джерела

In text citation/ Цитування по тексту

Reference list/

Оформлення списку використаних джерел

1

Book & ebook without DOI from research databases

 

One author

(Foxall, 2018) / (Foxall, 2018, p. 90)

or

According to Foxall (2018) / According to Foxall (2018, p. 90)

 

Include page numbers only for direct quotes and paraphrasing.

Foxall, G. R. (2018). Context and cognition in consumer psychology: How perception and emotion guide action. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315772103

 

Include the DOI using the format https://doi.org/10.xxxx/xxxx

2

Book & ebook with DOI

Two authors

(Stavans & Hoffmann, 2015) /

(Stavans & Hoffmann, 2015, p. 98)

or

Stavans and Hoffmann (2015) stated that / Stavans and Hoffmann (2015, p. 98) stated that

Include page numbers only for direct quotes and paraphrasing.

Stavans, A., & Hoffmann, C. (2015). Multilingualism (Key Topics in Sociolinguistics). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781316144534

 

Include the DOI using the format https://doi.org/10.xxxx/xxxx

3

Book & ebook with DOI

More than two authors

(Ewert et al., 2014) / (Ewert et al., 2014, p. 16)

or

According to Ewert et al. (2014) / According to Ewert et al. (2014, p. 16)

 

Include page numbers only for direct quotes and paraphrasing.

Ewert, E. W., Mitten, D. S., & Overholt, J. R. (2014). Natural environments and human health. CAB International. https://doi.org/10.1079/9781845939199.0000

 

Include the DOI using the format https://doi.org/10.xxxx/xxxx

4

Book & ebook without DOI,

e-book without DOI from research databases

(Bolitho & West, 2017)

or

Bolitho and West (2017) stated that

See 1, 2, 3 sections how to cite authors.

Bolitho, R., & West, R. (2017). Internationalisation of Ukrainian universities: The English language dimension. British Council.

or

Northouse, P. G. (2015). Introduction to leadership: Concepts and practice (3rd ed.). Sage.

Use the copyright date. For more than one publisher, list all publishers in the order that they appear, separated by a semicolon.

Include edition if available.

Do not include the database name or URL.

5

Article with DOI from research databases

(Duarte & Günther-van der Meij, 2018)

or

Duarte and Günther-van der Meij (2018) stated that

See 1, 2, 3 sections how to cite authors.

Duarte, J., & Günther-van der Meij, M. (2018). A holistic model for multilingualism in education. EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages. Special Issue, 5(2), 24-43. https://doi.org/10.21283/2376905X.9.153

 

Include the DOI using the format https://doi.org/10.xxxx/xxxx

 

6

Article without DOI:

From research databases,

or

From a Print journal

(Skutnabb-Kangas, 1989)

or

According to Skutnabb-Kangas (1989)

See 1, 2, 3 sections how to cite authors.

Skutnabb-Kangas, T. (1989). Multilingualism and the education of minority children. Estudios Fronterizos, 8(18-19), 36-67.

Кузьмінська, Ю. (2017). Тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні. Педагогічний Часопис Волині, 1(4), 16-21.

Do not include the database name or URL for articles from most academic research databases.

 7

Open access journal article without DOI

(Dayton, 2019)

or

According to Dayton (2019)

See 1, 2, 3 sections how to cite authors.

Dayton, K. J. (2019). Tangled arms: Modernizing and unifying the arm-of-the-state doctrine. The University of Chicago Law Review, 86(6), 1497–1737. https://bit.ly/2SkWwcy

Include the URL for articles without a DOI and with a nondatabase URL, e.g. free online journal articles. Create a short URL using https://bitly.com

 

8

Edited book

(Cenoz, & Gorter, 2015)

or

According to Cenoz and Gorter (2015)

See 1, 2, 3 sections how to cite authors.

Cenoz, J. & Gorter, D. (Eds.). (2015).Multilingual education. Between language learning and translanguaging. Cambridge University Press.

 

 

Include a DOI after the publisher, if available.

 9

Author of a chapter in an edited book

(Kirsch, 2020) / (Kirsch, 2020, p. 17)

or

According to Kirsch (2020) / According to Kirsch (2020, p. 17)

See 1, 2, 3 sections how to cite authors.

Kirsch, C. (2020). Translanguaging pedagogies in early childhood education in Luxembourg: Theory into practice. In J. Duarte, & C. Kirsch (Eds.), Multilingual Approaches for Teaching and Learning. From Acknowledging to Capitalising on Multilingualism in European Mainstream Education (pp. 15-34). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429059674

Include a DOI after the publisher, if available.

 10

A) Group (corporate) author with abbreviation

(Council of Europe, 2020)/ (Council of Europe, 2020, p. 54)

or

Council of Europe (2020) / Council of Europe (2020, p. 54)

Council of Europe. (2020). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume. Council of Europe Publishing.

 11

B) Group (corporate) author with abbreviation

First citation:

(New Zealand Health Information Service [NZHIS], 2003).

Subsequent: (NZHIS, 2003)

Use the full name throughout in your in-text references if there is no formal abbreviation of the group author (see the section above).

New Zealand Health Information Service. (2003). Report on maternity: Maternal and new-born inequalities in Aotearoa New Zealand. Otago University Press.

 

Do not include an abbreviation for a group author in a reference list entry.

12

For an article written in English

A publication in a language other than English  (When a paper (an article, chapter) is written in English, reference the source that is in Cyrillic in the following way: A)For the in-text citation, transliterate the name of the author in Latin script, e.g. reference Yakovleva for Яковлева in the text.  B) In the list of reference, transliterate the title in Latin script, then in square brackets provide the translation of a paper (you can usually find the translation of the title in the English abstract); C)if the title of the paper is not offered in English, then provide your own translation.

 

(Yakovleva, 2016)

or

According to Yakovleva (2016)

 

 

 

Yakovleva, O.V. (2016). Bahatomovnist u systemi vyshchoyi osvity: Chy ye nemenuchym konflikt mizh patriotyzmom ta prahmatyzmom? [Multilingualism in higher education: Is the conflict between patriotism and pragmatism inevitable?]. Multiverse. Philosophical Almanac, 9(10), 157–158.

 

Include a DOI after the publisher, if available.

13

Published doctoral dissertation or master’s thesis

(Baker, 2008, p. 8).

or

Baker (2008, p. 8) stated that

Include page numbers only for direct quotes and paraphrasing.

Baker, C. A. (2008). The seduction of loss [PhD thesis]. Southern Cross University. ePublications@SCU. http://epubs.scu.edu.au/theses

Include the database name and URL.

14

Unpublished doctoral dissertation or master’s thesis

(Wilfley, 1989) / (Wilfley, 1989, p. 76)

or

According to Wilfley (1989) / According to Wilfley (1989, p. 76)

Include page numbers only for direct quotes and paraphrasing.

Wilfley, D. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal-weight and obese [Unpublished doctoral dissertation]. University of Missouri, Columbia, MO, United States.

 

15

Published proceedings: 

 

(Deci & Ryan, 1991) /

or

According to Deci and Ryan (1991)

Deci, E., & Ryan, R. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In Proceedings of Nebraska Symposium on Motivation (vol. 38, pp. 237-288). University of Nebraska Press. 

 

16

Webpage, no date

(Athletics New Zealand, n.d.)

or

Athletics New Zealand (n.d.)

Athletics New Zealand. (n.d.). Form a new club. http://www.athletics.org.nz/Clubs/Starting-a-New-Club

When the author and site name are the same, omit the site name.

17

Webpage, with a date

(Monaghan, 2019) / (Monaghan, 2019, p.77)

or

Monaghan (2019) / Monaghan (2019, p.77)

Monaghan, E. (2019, December 10). 5 reasons modern slavery at sea is still possible in 2019. Greenpeace. https://bit.ly/2PIXjqc

If the page you are citing includes a last updated date, use that date. Include the name of the website in the reference. Create a short URL using https://bitly.com

 

18

A presented paper

(Lanktree & Briere, 1991)

 or

According to Lanktree and Briere (1991)

Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the trauma symptom checklist for children (TSC-C) [Paper presentation]. The meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA, United States. https://bit.ly/3ern4rI

After the title, include a label in square brackets that matches the description of the presentation e.g. [Paper presentation]. Create a short URL using https://bitly.com

 

19

YouTube video or other streaming video

(MSNBC, 2020) or MSNBC (2020)

MSNBC. (2020, January 7). Julián Castro endorses Elizabeth Warren [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Uk2Tzc8H5po

 

11. Формули

Формули необхідно вставляти в текст з редактора формул MathTypе 4.0, який поставляється з Microsoft Office. Розміри шрифту та формули див. (Налаштування в MathType 4.0)

12. Додатки

Кожний додаток повинен бути позначений літерою (A, B, C …) відповідно до того, де він з'являється в статті. У тексті статті повинно бути посилання, наприклад: …інформація з Додатка А.  Додатки необхідно розміщувати в кінці статті після Висновків і перед Списком літератури. Перший додаток, повинен бути названий Додаток A. Якщо є тільки один додаток, він називається лише Додаток. Кожний додаток повинен мати назву. Розміщуйте кожний додаток на окремій сторінці.

13.  Відомості про автора/авторів

Прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, повна адреса, електронна адреса кожного співавтора, коло наукових інтересів та галузі наукових знань, які досліджує автор.  

14. ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Автори зобов’язані сплачувати збір за опрацювання рукопису  лише після того, як їхні рукописи прорецензовано та прийнято до публікації редакторами. Вартість редакційного опрацювання  для ВСІХ авторів становить 90 грн./стор.

15. ПРОЦЕС ЕКСПЕРТУВАННЯ

Публікації повинні бути оригінальними, написаними чітко й зрозуміло українською  чи англійською  мовами. Усі матеріали розглядаються редакційною колегією та оцінюються експертами у вузько визначеній галузі, які мають кваліфікацію та здатні рецензувати неупереджено. Редакція не розглядає рукописів, які: а) не відповідають вимогам журналу; не мають наукової новизни та практичного значення; б) не належать до наукових напрямків журналу; в) мають вади у  грамотності та не відповідають стандартам академічного наукового стилю; г) не містять посилань на новітні публікації у теоретичній частині статті; д) порушують етику наукового дослідження, особливо якщо редакція виявляє плагіат, самоплагіат, фальсифікацію даних, дублювання публікацій. Надіслані статті будуть спочатку перевірені редакцією для забезпечення якості, а статті, що не відповідають вимогам, повертаються  авторам як «не прийняті до друку». Після цього до кожної прийнятої праці  призначається 2 рецензенти, які оцінюють рукопис за науковою місткістю. Запит на рецензування здійснюється протягом 21 дня після запиту редактора, а невдовзі після цього автора ознайомлюють з рішенням експертів та редакції.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. Редактори та рецензенти, які беруть участь у редакційному процесі, не мають права розголошувати інформацію про зміст авторського оригіналу статті (в цілому або будь-якої частини), статус у процесі рецензування, коментарі та пропозиції рецензентів, а також проміжні або остаточні результати рецензування комусь, крім авторів і рецензентів. Редакція гарантує конфіденційність рецензентів у процесі подвійного сліпого рецензування. Усі учасники редакційного процесу повинні утримуватися від будь-яких коментарів і не розголошувати публічно будь-яких деталей редакційного процесу, процесу рецензування під час підготовки до публікації та після публікації статті. Редакція не зберігає копій відхилених рукописів і не оприлюднює коментарі та зауваження до них.