Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Рік заснування:1999 рік 

Тематика: теоретичні, прикладні екологічні та географічні дослідження компонентів довкілля, еколого-медичні дослідження, геоекологічний моніторинг, географічні та екологічні проблеми геосистем різного рівня (дослідження, оцінки, моделювання та ін.)

ISSN:1992-4224(Print)     ISSN: 2415-7678 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5097 від 03.05 2001 року  

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук

Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015р.

 

Періодичність: 2 (4) рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Головний редактор: Максименко Надія Василівна, д-р геогр. наук, проф.

Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, канд. геог. наук, доц. 

Відповідальний секретар: Гололобова Олена Олександрівна, канд.с.-г.наук, доц.

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, навчально-дослідний інститут екології, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Телефон: (057) 707-53-86, 707-56-36                                         E-mail:  ecology.journal@karazin.ua


Зображення домашньої сторінки журналу