Stanislav Nikolaenko

National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Ukraine
Doctor of pedagogical sciences, Professor

Scopus profile: link
Web of Science profile: link
GoogleScholar profile: link
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5271-1777

Selected Publications:

  1. Nikolaenko, S. M. (2017). Yakist vyshchoi osvity Ukrainy–pohliad u maibutnie. Svit finansiv, 3 (8), 7–22.
  1. Nikolaenko, S. N. (2014). Osobennosti soderzhaniya i metodiki izucheniya sel'skokhozyaystvennykh distsiplin v protsesse podgotovki bakalavrov v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh germanii. Uchenye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta, 45, 94–98.
  1. Nikolaenko, S. M. (2013). Ukraini potribna nova stratehiia rozvytku osvity. Ukrainoznavstvo, 1, 153–160.
  1. Nikolaenko, S. M. (2011). Nova stratehiia osvity Ukrainy. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, 27, 204–216.
  1. Nikolaenko, S. M. (2009). Problemy rozvytku teorii upravlinnia innovatsiinymy protsesamy v osviti. Osvita rehionu, 1, 154–166.
  1. Nikolaenko, S. M. (2007). Innovatsiinyi rozvytok profesiino-tekhnichnoi osvity v Ukraini. Kyiv: Knyha, 232.
  1. Nikolaenko, S. M. (Ed.) (2007). Bolonskyi protses u faktakh i dokumentakh: Sorbonna-Bolonia-Salamanka-Praha-Berlin-Berhen. Kyiv: Delta, 52.