Zoya Ryabova

State Higher Educational Instiution “University of Educational Management” of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine
Doctor of Education, Associate Professor
Management of the institution and Pedagogics 

Scopus profile: link
Publons: link
GoogleScholar profile: link
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9373-7121

Selected Publications:

  1. Zaika, S., Riabova, Z. (2018). Orhanizatsiia planuvannia v ustanovakh ta zakladakh osvity na osnovi proektuvannia navchalno-vykhovnoho protsesu. Nauka i molod 2018: Priorytetni napriamy hlobalizatsiinykh zmin, 3, 89–92. Available at: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/
    tezy%20_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2018pdf.pdf#page=89
  1. Ryabova, Z. V. (2017). Zakonomirnosti ta pryntsypy marketynhovoho upravlinnia sotsialno-pedahohichnymy systemamy. Pisliadyplomna osvita v Ukraini, 1, 46–50.
  1. Ryabova, Z. V. (2015). Marketynhove upravlinnia yak sotsialno-pedahohichna tekhnolohiia upravlinnia systemoiu pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Visnyk pisliadyplomnoi osvity, 15, 123–133.
  1. Ryabova, Z. V. (2015). Marketing management of educational activities of the postgraduate pedagogical education institute. ScienceRise, 4 (5 (9)), 4–8. doi: http://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41394 
  1. Ryabova, Z. V. (2014). Marketynhova stratehiia yak skladova osvitnoho marketynhu i mekhanizm zabezpechennia konkurentospromozhnosti navchalnoho zakladu. Visnyk pisliadyplomnoi osvity, 10 (23), 134–146.
  1. Ryabova, Z. V. (2014). Marketynhovi doslidzhennia yak zasib hnuchkoho upravlinnia navchalnoiu diialnistiu instytutiv pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvitym. Imidzh suchasnoho pedahoha, 8, 11–14.
  1. Ryabova, Z. V. (2013). Vykorystannia internet-resursiv u marketynhovomu upravlinni navchalnym zakladom. Nova pedahohichna dumka, 2, 178–182.