Larysa Sergeieva

State Higher Educational Instiution “University of Educational Management” of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine
Doctor of pedagogical sciences, Professor

GoogleScholar profile: link
Publons: link
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7177-3014

Selected Publications:

  1. Oliinyk, V. V., Kyrychenko, M. O., Otych, O. M., Sorochan, T. M., Bondarchuk, O. I., Didenko, N. H., Serheieva, L. M. et. al. (2017). Problemy i perspektyvy rozvytku pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v umovakh rozbudovy novoi ukrainskoi shkoly. Naukove zabezpechennia rozvytku osvity v Ukraini: aktualni problemy teorii i praktyky, 382–391.
  1. Serheieva, L. M., Lukina, T. O., Krasylnyk, Yu. S., Pashchenko, O. V., Stoichyk, T. I., Kupriievych, V. O.; Serheieva, L. M., Lukina, T. O. (Eds.) (2017). Upravlinnia rozvytkom profesiinoho navchalnoho zakladu: prakseolohichni zasady. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K, 124.
  1. Serheieva, L. M. (2017). Zberezhennia ta formuvannia novykh vitchyznianykh naukovo-pedahohichnykh kadriv. Pisliadyplomna osvita v Ukraini, 2, 9–12.
  1. Sergeіeva, L. M. (2017). Challenges in training academic and pedagogical steff in Ukraine. Innovations in Science and Education: Challenges of our time. London: IASHE, 266–267.
  1. Serheieva, L. M. (2017). Suchasnyi pohliad na modernizatsiiu pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity u naukovykh pratsiakh V. V. Oliinyka. Pisliadyplomna osvita v Ukraini, 1, 15–18.
  1. Sergeіeva, L. M., Kyrychenko, M. O. (2016). Managing organizational and educational changes in vocational institutional environment. ScienceRise, 1 (5 (18)), 27–32. doi: http://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.59152 
  1. Sergeіeva, L. M. (2015). Modernizatsiia pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity: suchasnyi pohliad ta priorytety. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly, 45, 186–190.