Hanna Tymoshko

State Higher Educational Instiution “University of Educational Management” of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine
Doctor of pedagogical sciences, Professor

GoogleScholar profile: link
Publons: link
ID ORCIDhttp://orcid.org/0000-0003-0996-6138

Selected Publications:

  1. Tymoshko, H. M. (2017). Teoretyko-praktychni zasady upravlinnia rozvytkom tvorchoho potentsialu pedahohichnoho kolektyvu. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, 142, 175–181.
  1. Tymoshko, H. M. (2016). Kulturolohichni imperatyvy orhanizatsiinoi diialnosti kerivnyka zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, 133, 216–220.
  1. Tymoshko, H. M. (2016). Teoretyko-metodolohichnyi bazys rozvytku orhanizatsiinoi kultury v teorii ta praktytsi upravlinnia zahalnoosvitnim navchalnym zakladom. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly, 3, 177–189.
  1. Tymoshko, H. M. (2015). Upravlinnia innovatsiinymy protsesamy u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh. Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy, 2, 60–66.
  1. Tymoshko, H. M. (2015). Problemy formuvannia ta rozvytku orhanizatsiinoi kultury subiektiv pedahohichnoho menedzhmentu v zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi. Imidzh suchasnoho pedahoha, 8, 10–14.
  1. Tymoshko, H. M. (2014). Strukturno-zmistova spetsyfika skladovykh orhanizatsiinoi kultury kerivnyka zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, 115, 231–235.
  1. Tymoshko, H. M. (2014). Suchasni tendentsii rozvytku orhanizatsiinoi kultury kerivnyka zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu na zasadakh imidzhelohii. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, 122, 276–279.