Yurii Zavalevskyi

Institute of upgrading the content of education, Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukraine
Doctor of pedagogical sciences

Web of Science profile: link
GoogleScholar profile
link
ID ORCIDhttp://orcid.org/0000-0003-1904-6642

Selected Publications:

  1. Zavalevskyi, Yu. I. (2017). Sutnist profesiinoi kompetentnosti vchytelia v realizatsii Kontseptsii Novoi ukrainskoi shkoly. Nova pedahohichna dumka, 1, 11–15.
  1. Zavalevskyi, Yu. I. (2016). Konkurentospromozhnist vykladacha yak rezultat yoho profesiinoi kompetentnosti. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 2, 195–199.
  1. Zavalevskyi, Yu. I. (2016). Rozvytok profesiinoi kompetentnosti vykladacha u protsesi metodychnoi roboty kompetentnosti vchyteliv. Pedahohika i psykholohiia, 55, 148–154.
  1. Zavalevskyi, Yu. I. (2015). Pedahohichni tekhnolohii formuvannia konkurentospromozhnoho vchytelia v umovakh diialnosti raionnykh metodychnykh tsentriv (iz dosvidu roboty). Nova pedahohichna dumka, 1, 131–135.
  1. Zavalevskyi, Yu. I. (2015). Deiaki pidkhody do otsiniuvannia konkurentospromozhnosti vchytelia. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti, 10, 58–60.
  1. Honcharenko, N. M., Zavalevskyi, Yu. I. (2015). Comparative view on the current status of education: Ukraine and South Korea. review of modern development of education. ScienceRise, 9 (5 (14)), 12–16. doi: http://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.50765 
  1. Zavalevskyi, Yu. I. (2015). Stanovlennia i rozvytok kliuchovykh poniat problemy formuvannia vchytelia yak konkurentospromozhnoho fakhivtsia u mizhdystsyplinarnomu naukovomu dyskursi. Imidzh suchasnoho pedahoha, 8, 38–42.