DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2020.203243

Discussion questions about the role of a lecture in the process of teaching the discipline "Propaedeutics of pediatrics" in the context of modern medical education

Naira Mishina, Svitlana Ilchenko, Anastasiia Fialkovska

Abstract


An important task of the modern high school of Ukraine is the comprehensive improvement of the educational process, based on the best achievements of the world and national didactics. A lecture always took the leading place among the large list of forms and methods of study in higher education. However, in the context of higher education reform, the issue of the relevance of a lecture as an integral part of the educational process is being actively discussed. The purpose of the study was to determine the importance and role of a lecture in the teaching of the discipline "Propaedeutics of pediatrics" in modern medical education. 593 students of the third year of study at the Dnipropetrovsk Medical Academy were anonymously questioned, among them: 377 respondents - domestic students, 170 - foreign English-speaking students and 46 - foreign Russian-speaking students. The results show that for most domestic and foreign third-year students, lectures are a compulsory form of study, and lectures on "Propaedeutics of pediatrics" are quite informative and necessary. In addition, the students highly appreciated the work of the teaching staff on the development of lectures and the level of presentation of the lecture material at the Department of Propaedeutics of Pediatric Diseases. The most frequent suggestions of both domestic and foreign students to improve the effectiveness of lectures were: to increase the number of lectures and educational information in them; cite more clinical examples from the practitioner's own experience; increase the number of videos during the class. Therefore, a lecture in the modern conditions of national higher medical education should remain the leading and necessary form of organization of the educational process. Teachers need to take into account the individual characteristics and needs of students to improve the effectiveness of the lecture material


Keywords


lecture; anonymous questionnaire; students; medical education; educational process; propaedeutics of pediatrics

Full Text:

PDF

References


Vlasenko, O. V., Drachuk, O. P. (2017). Pidhotovka kadriv na tretomu rivni vyshchoi osvity v suchasnykh umovakh yii reformuvannia. Pidhotovka medychnykh kadriv u suchasnykh umovakh reformy systemy okhorony zdorovia Ukrainy. Vinnytsia, 33–35.

Romanyuk, L., Kravets, N. (2018). A structured approach to the teaching of microbiology, virology and immunology for medical students. ScienceRise: Pedagogical Education, 6 (26), 30–33. doi: http://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.140910

On Higher Education (with changes and additions) (2014). Law of Ukraine No. 1556-VII. 01.07.2014. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?lang=en

Ilchenko, S., Yaroshevskaya, T., Skryabina, E., Kramarenko, N. (2018). Analysis of the level of knowledge of pediatric propaedeutics, taught in junior courses among young doctors. ScienceRise: Pedagogical Education, 7 (27), 28–32. doi: http://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.153376

Zamorskyi, I. I., Khmara, T. V. (2016). Znachennia lektsii yak vahomoho piznavalno-vykhovuiuchoho faktora u pidhotovtsi maibutnoho medychnoho pratsivnyka. Medychna osvita, 1, 70–73.

Zhurakivska, O. Ya. (2015). Rol lektsii pry vykladanni teoretychnykh dystsyplin v systemi bolonskoi osvity. Svit medytsyny ta biolohii, 1 (48), 199–200.

Filippova, L. V. (2011). Problemy chytannia lektsiinoho materialu u vyshchykh navchalnykh medychnykh zakladakh. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka, 7, 103–107.

Kyryan, T. I. (2018). The development of lecture form in educational process in the higher medical education of Ukraine (the end of the XX – the beginning of the XXI century). Scientific journal of M .P. Dragomanov National Pedagogical University, 62, 89–92.

Machynska, N. I., Stelmakh, S. S. (2012). Suchasni formy orhanizatsii navchalnoho protsesu u vyshchii shkoli. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 180.

Hai, L. A., Sukhіn, Yu. V., Wenher, V. F., Muksen Saied, Serdyuk, V. V. (2016). Modern methods of teaching of mediсal disciplines in higher education. Medychna osvita, 1, 15–18.

Kaidalova, L. H. (2012). Teoretyko-metodychni aspekty vykladannia lektsii u vyshchomu navchalnomu zakladi. Novi tekhnolohii navchannia, 72, 96–100.

Kulbashna, Y., Tkachuk, E., Zakharova, V. (2018). New tasks and functions of the teacher of innovative type in the preparation of the competent doctor. Educological Discourse, 1-2 (20-21), 141–157. doi: http://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.31220

Tolochko, S. V. (2018). Modernization of methodological teachers competence in the system of postgraduate education for the future. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Chernihivskyi kolehium" im. T.H. Shevchenka, 151 (2), 73–78.

Roberts, D. H., Newman, L. R., Schwartzstein, R. M. (2012). Twelve tips for facilitating Millennials’ learning. Medical Teacher, 34 (4), 274–278. doi: http://doi.org/10.3109/0142159x.2011.613498

Joyner, B. D. (2016). How to Effectively Teach Millennials: Understanding Intergenerational Factors. Handbook of Clinical Teaching, 39–48. doi: http://doi.org/10.1007/978-3-319-33193-5_5

Iaremenko, O. B., Fedkov, D. L., Dobrianskyi, D. V., Dudka, P. F., Ilnytskyi, R. I., Tarchenko, I. P., Meliksetyan, A. V. (2018). Changing the format of lecture classes for new generation medical students. Medical Education, 4, 117–120. doi: http://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.8850

Amosova, K. M. (2018). Khto taki "milenialy", i yak navchaty takykh studentiv. Available at: https://life.pravda.com.ua/columns/2018/01/16/228473/ Last accessed: 10.04.2020


GOST Style Citations


Vlasenko O. V., Drachuk O. P. Pidhotovka kadriv na tretomu rivni vyshchoi osvity v suchasnykh umovakh yii reformuvannia // Pidhotovka medychnykh kadriv u suchasnykh umovakh reformy systemy okhorony zdorovia Ukrainy: proceding. Vinnytsia, 2017. P. 33–35.

Romanyuk L., Kravets N. A structured approach to the teaching of microbiology, virology and immunology for medical students // ScienceRise: Pedagogical Education. 2018. Issue 6 (26). P. 30–33. doi: http://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.140910 

On Higher Education (with changes and additions): Law of Ukraine No. 1556-VII. 01.07.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?lang=en

Analysis of the level of knowledge of pediatric propaedeutics, taught in junior courses among young doctors / Ilchenko S., Yaroshevskaya T., Skryabina E., Kramarenko N. // ScienceRise: Pedagogical Education. 2018. Issue 7 (27). P. 28–32. doi: http://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.153376 

Zamorskyi I. I., Khmara T. V. Znachennia lektsii yak vahomoho piznavalno-vykhovuiuchoho faktora u pidhotovtsi maibutnoho medychnoho pratsivnyka // Medychna osvita. 2016. Issue 1. P. 70–73.

Zhurakivska O. Ya. Rol lektsii pry vykladanni teoretychnykh dystsyplin v systemi bolonskoi osvity // Svit medytsyny ta biolohii. 2015. Issue 1 (48). P. 199–200.

Filippova L. V. Problemy chytannia lektsiinoho materialu u vyshchykh navchalnykh medychnykh zakladakh // Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. 2011. Issue 7. P. 103–107.

Kyryan T. I. The development of lecture form in educational process in the higher medical education of Ukraine (the end of the XX – the beginning of the XXI century) // Scientific journal of M .P. Dragomanov National Pedagogical University. 2018. Issue 62. P. 89–92.

Machynska N. I., Stelmakh S. S. Suchasni formy orhanizatsii navchalnoho protsesu u vyshchii shkoli: handbook. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2012. 180 p.

Modern methods of teaching of mediсal disciplines in higher education / Hai L. A., Sukhіn Yu. V., Wenher V. F., Muksen Saied, Serdyuk V. V. // Medychna osvita. 2016. Issue 1. P. 15–18.

Kaidalova L. H. Teoretyko-metodychni aspekty vykladannia lektsii u vyshchomu navchalnomu zakladi // Novi tekhnolohii navchannia. 2012. Issue 72. P. 96–100.

Kulbashna Y., Tkachuk E., Zakharova V. New tasks and functions of the teacher of innovative type in the preparation of the competent doctor // Educological Discourse. 2018. Issue 1-2 (20-21), 141–157. doi: http://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.31220 

Tolochko S. V. Modernization of methodological teachers competence in the system of postgraduate education for the future // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Chernihivskyi kolehium" im. T.H. Shevchenka. 2018. Issue 151 (2). P. 73–78.

Roberts D. H., Newman L. R., Schwartzstein R. M. Twelve tips for facilitating Millennials’ learning // Medical Teacher. 2012. Vol. 34, Issue 4. P. 274–278. doi: http://doi.org/10.3109/0142159x.2011.613498 

Joyner B. D. How to Effectively Teach Millennials: Understanding Intergenerational Factors // Handbook of Clinical Teaching. 2016. P. 39–48. doi: http://doi.org/10.1007/978-3-319-33193-5_5 

Changing the format of lecture classes for new generation medical students / Iaremenko O. B., Fedkov D. L., Dobrianskyi D. V., Dudka P. F., Ilnytskyi R. I., Tarchenko I. P., Meliksetyan A. V. // Medical Education. 2018. Vol. 4. P. 117–120. doi: http://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.8850 

Amosova K. M. Khto taki "milenialy", i yak navchaty takykh studentiv. 2018. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2018/01/16/228473/ (Last accessed: 10.04.2020)Copyright (c) 2020 Naira Mishina, Svitlana Ilchenko, Anastasiia Fialkovska

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)