DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2017.108198

Development of method for quantitative analysis of corn silk for inclusion in the draft national monograph of the State Pharmacopoeia of Ukraine

Uliana Karpiuk, Elina Kotova, Andriyi Kotov, Victoriya Victoriya Kyslychenko

Abstract


According to the concept of the development and implementation of monographs on herbal material to the State Pharmacopoeia of Ukraine, Corn silk is included into the list of herbal material which is described in the State Pharmacopoeia of the USSR of the XI edition and is absent in the European Pharmacopoeia; therefore, the development of a national monograph on this herb is relevant. Previously it was reported that there are no methods for quantitative determination of biologically active compounds of the given herb in the State Pharmacopoeia of the USSR of the XI edition.

Aim. Development of the methods for quantitative determination of flavonoids in Corn silk by absorption spectroscopy, harmonized with the State Pharmacopoeia of Ukraine requirements for herbal material to be implemented into the draft national monograph “Corn silk”.

Methods. Unified methods for analysis of flavonoids by absorption spectroscopy were used.

Results. Concerning chemical composition, medicinal use and approaches to standardization, flavonoids were selected for identification by spectrophotometry method. Results of the quantitative determination of flavonoids in 7 samples of Corn silk using absorption spectroscopy method are displayed.

Conclusion. The necessity of improvement of the existing normative documentation on Corn silk that would meet modern requirements and harmonized with the European Pharmacopoeia was substantiated. In result of the study, it was suggested to implement the method for quantitative determination of flavonoids, calculated as luteolin, with regulation of not less than 0.6 %, into the State Pharmacopoeia of Ukraine national monograph “Corn silk”


Keywords


standardization; the State Pharmacopoeia of Ukraine; Corn silk; flavonoids

Full Text:

PDF

References


Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin (2006). European Medicines for Human Use. London: EMEA, 11.

Derzhavna Farmakopeya Ukrayiny. Vol. 3 (2014). Kharkiv: Derzhavne pidpryyemstvo “Ukrainskyi naukovyi farmakopeynyy tsentr yakosti liarskih zasobiv”, 732.

Guide for the elaboration of monographs oh herbal drugs and herbal preparations (2007). European Directorate for the Quality of Medicines, Strasbourg Cedex. France, 22.

Grizodub, A. I., Georgievskiy, G. V., Tihonenko, T. M., Georgievskiy, V. P. (2004). Problemyi vvedeniya monografiy na lekarstvennoe rastitelnoe syire v Gosudarstvennuyu Farmakopeyu Ukrainyi. Farmakom, 4, 3–17.

Bisset, N. G., Wichtl, M. (1994). Herbal drugs and phytopharmaceuticals: a handbook for practice on a scientific basis. Stuttgart: Medpharm Scientific Publishers, 342.

Kompendium. Available at: http://compendium.com.ua/

Lebeda, A. F., Dzhurenko, N. I., Isaikina, A. P., Sobko, V. G. (2010). Lekarstvennyie rasteniya. Samaya polnaya entsyiklopediya. Мoscow: AST-PRESS KNIGA, 496.

Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR. Obschin metodyi analiza. Lekarstvennoe rastitelnoe syire (1989). Moscow: Medicine, 400.

Gosudarstvennaya farmakopeya Respubliki Belarus. Vol. 2. Kontrol kachestva vspomogatelnyih veshestv i lekarstvennogo ratitelnogo syirya (2008). Moscow: Pobeda, 1345.

Pharmacopee Francaise XI ed. Available at: http://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Pharmacopee-francaise-Plan-Preambule-index

British Herbal Pharmacopea (1996). British Herbal Medicine Association. Bristol, 212.

Karpiuk, U. V., Kyslychenko, V. S., Kotov, A. H., Kotova, E. E. (2017). Peredumony rozrobky monohrafiyi «Kukurudzy stovpchyky z pryimochkamy» dlya vvedennya do Derzhavnoyi farmakopeyi Ukrayiny. Phitoterapiya. Chasopys, 1, 24–27.

European Pharmacopoeia. 7 ed. (2009). Strasbourg: Euroрean Department for the Quality of Medicines.

Kotov, A. H. (2009). Doslidzhennya z rozrobky ta vvedennya monohrafiy na likars'ku roslynnu syrovynu do Derzhavnoyi farmakopeyi Ukrayiny. Farmakom, 1, 5–19.

Kotova, E. E., Kotov, A. H. (2014). Systematyzatsiya farmakopeynykh vymoh do metodiv kontrolyu yakosti likars'koyi roslynnoyi syrovyny. Unifikovani spektrofotomertychni metodyky. Farmakom, 4, 22–34.

Karpiuk, U., Kotova, E., Kotov, A., Kyslychenko, V. (2017). Development of method for qualitative analysis of corn silk for implementation in the state pharmacopoeia of Ukraine draft national monograph. ScienceRise: Pharmaceutical Science, 3 (7), 25–31. doi: 10.15587/2519-4852.2017.103906

Derzhavna Farmakopeya Ukrayiny. Vol. 1 (2001). Kharkiv: Derzhavne pidpryyemstvo “Naukovo-ekspertnyy farmakopeynyy tsentr”, 556.

Derzhavna Farmakopeya Ukrayiny. Vol. 1. Dop. 2 (2008). Kharkiv: Derzhavne pidpryyemstvo “Naukovo-ekspertnyy farmakopeynyy tsentr”, 620.

Kotova, E. E., Tihonenko, N. I., Kotov, A. G. (2011). Standartizatsiya travyi dushitsyi po kolichestvennomu soderzhaniyu flavonoidov. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi ta medychnoi nauky ta praktyky, 24 (3), 38–42.

Zolotaikina, M. Yu., Hontova, T. M., Kotova, E. E., Kotov, A. H., Hubar, S. M. (2016). Development of method for quantitative determination of phenolic compounds in tansy flowers. ScienceRise: Pharmaceutical Science, 1 (1), 34–40. doi: 10.15587/2519-4852.2016.72696


GOST Style Citations


Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin [Text]. – European Medicines for Human Use. – London: EMEA, 2006. – 11 p.

Derzhavna Farmakopeya Ukrayiny. Vol. 3 [Text]. – Kharkiv: Derzhavne pidpryyemstvo “Ukrainskyi naukovyi farmakopeynyy tsentr yakosti liarskih zasobiv”, 2014. – 732 p.

Guide for the elaboration of monographs oh herbal drugs and herbal preparations [Text]. – European Directorate for the Quality of Medicines, Strasbourg Cedex. – France, 2007. – 22 p.

Grizodub, A. I. Problemyi vvedeniya monografiy na lekarstvennoe rastitelnoe syire v Gosudarstvennuyu Farmakopeyu Ukrainyi [Text] / A. I. Grizodub, G. V. Georgievskiy, T. M. Tihonenko, V. P. Georgievskiy // Farmakom. – 2004. – Vol. 4. – P. 3–17.

Bisset, N. G. Herbal drugs and phytopharmaceuticals: a handbook for practice on a scientific basis [Тext] / N. G. Bisset, M. Wichtl. – Stuttgart: Medpharm Scientific Publishers, 1994. – 342 р.

Kompendium [Electronic resource]. – Available at: http://compendium.com.ua/

Lebeda, A. F. Lekarstvennyie rasteniya. Samaya polnaya entsyiklopediya [Text] / A. F. Lebeda, N. I. Dzhurenko, A. P. Isaikina, V. G. Sobko. – Мoscow: AST-PRESS KNIGA, 2010. – 496 p.

Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR. Obschin metodyi analiza. Lekarstvennoe rastitelnoe syire [Text]. – Moscow: Medicine, 1989. – 400 p.

Gosudarstvennaya farmakopeya Respubliki Belarus. Vol. 2. Kontrol kachestva vspomogatelnyih veshestv i lekarstvennogo ratitelnogo syirya [Text]. – Moscow: Pobeda, 2008. – 1345 p.

Pharmacopee Francaise XI ed. [Electronic resource]. – Available at: http://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Pharmacopee-francaise-Plan-Preambule-index

British Herbal Pharmacopea [Text]. – British Herbal Medicine Association. – Bristol, 1996. – 212 p.

Karpiuk, U. V. Peredumony rozrobky monohrafiyi «Kukurudzy stovpchyky z pryimochkamy» dlya vvedennya do Derzhavnoyi farmakopeyi Ukrayiny [Text] / U. V. Karpiuk, V. S. Kyslychenko, A. H. Kotov, E. E. Kotova // Phitoterapiya. Chasopys. – 2017. – Vol. 1. – P. 24–27.

European Pharmacopoeia. 7 ed. [Text]. – Strasbourg: Euroрean Department for the Quality of Medicines, 2009.

Kotov, A. H. Doslidzhennya z rozrobky ta vvedennya monohrafiy na likars'ku roslynnu syrovynu do Derzhavnoyi farmakopeyi Ukrayiny [Text] / A. H. Kotov // Farmakom. – 2009. – Vol. 1. – P. 5–19.

Kotova, E. E. Systematyzatsiya farmakopeynykh vymoh do metodiv kontrolyu yakosti likars'koyi roslynnoyi syrovyny. Unifikovani spektrofotomertychni metodyky [Text] / E. E. Kotova, A. H. Kotov // Farmakom. – 2014. – Vol. 4. – P. 22–34.

Karpiuk, U. (2017). Development of method for qualitative analysis of corn silk for implementation in the state pharmacopoeia of Ukraine draft national monograph [Text] / U. Karpiuk, E. Kotova, A. Kotov, V. Kyslychenko // ScienceRise: Pharmaceutical Science. – Vol. 3, Issue 7. – P. 25–31. doi: 10.15587/2519-4852.2017.103906

Derzhavna Farmakopeya Ukrayiny. Vol. 1 [Text]. – Kharkiv: Derzhavne pidpryyemstvo “Naukovo-ekspertnyy farmakopeynyy tsentr”, 2001. – 556 p.

Derzhavna Farmakopeya Ukrayiny. Vol. 1. Dop. 2 [Text]. – Kharkiv: Derzhavne pidpryyemstvo “Naukovo-ekspertnyy farmakopeynyy tsentr”, 2008. – 620 p.

Kotova, E. E. Standartizatsiya travyi dushitsyi po kolichestvennomu soderzhaniyu flavonoidov [Text] / E. E. Kotova, N. I. Tihonenko, A. G. Kotov // Aktualni pytannia farmatsevtychnoi ta medychnoi nauky ta praktyky. – 2011. – Vol. 24, Issue 3. – P. 38–42.

Zolotaikina, M. Yu. Development of method for quantitative determination of phenolic compounds in tansy flowers [Text] / M. Yu. Zolotaikina, T. M. Hontova, E. E. Kotova, A. H. Kotov, S. M. Hubar // ScienceRise: Pharmaceutical Science. – 2016. – Vol. 1, Issue 1. – P. 34–40. doi: 10.15587/2519-4852.2016.72696Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)