DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2017.99344

Дослідження концептуальних засад формування сталого розвитку фармацевтичної галузі

Svitlana Moroz, Rita Sahaidak-Nikityuk, Diana Zoidze

Анотація


Аналіз поточного стану фармацевтичної галузі країни свідчить про її низьку здатність задовольняти потреби населення в лікарських засобах за критеріями, що визначені Національною лікарською (фармацевтичною) політикою: доступністю, якістю та раціональним використанням ЛЗ, а отже – нездатності забезпечення потенціалу здоров'я і працездатності нації. У зв'язку з цим існує необхідність більш збалансованого і цілеспрямованого стратегічного розвитку галузі, а саме – на основі парадигми сталого розвитку.

Мета: Метою дослідження є розкриття сутності поняття сталого розвитку і його значення для фармацевтичної галузі України.

Методи: У ході дослідження використовувалися системний підхід, історичний метод, метод порівняння та узагальнення.

Результати: Проведено огляд основних підходів тлумачення понять «розвиток», «рух», «стійкість» та їх співвідношення. Визначено, що сталий розвиток передбачає збалансованість, зміну якості, розширення і реалізацію потенційних можливостей. Обґрунтовано необхідність розвитку фармацевтичної галузі України в рамках філософії та концепції сталого розвитку.

Висновки: Представлено визначення сталого розвитку фармації, в якому, ґрунтуючись на загальних принципах стійкості, враховані стратегічні цілі Національної лікарської політики і загальний механізм забезпечення такого розвитку


Ключові слова


фармацевтична галузь; розвиток; сталий розвиток фармації; Національна лікарська (фармацевтична) політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Rishennia VIII Natsionalnoho z’izdu farmatsevtiv Ukrainy Decision VIII National Congress of Pharmacists Ukrain] (2016). Kharkiv, 42. Available at: http://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/rishennya-VIII-zyzdu.pdf

Shevchuk, V. Ya. (Ed.) (2009). Sustainable development of regions of Ukraine. Kyiv: NTUU «KPI», 197.

Melnik, L. G., Hens, L. (Eds.) (2007). Socio-economic development of sustainable building. Sumy: ITD «Universitetska kniha», 1120.

Mihalev, O. V. (2010). Ekonomicheskaya ustoychivost hozyaystvennyih sistem: metodologiya i praktika nauchnyih issledovaniy i prikladnogo analiza [Economic sustainability of economic systems: methodology and practice of scientific research and applied analysis]. Saint Petersburg: SPbAUE, 200.

Omarov, Sh. A. Ohly. (2014). Otsinka staloho rozvytku rehioniv Ukrainy [Evaluation of Sustainable Development of Regions of Ukraine]. Problemy ekonomiky [Problems of Economics], 3, 139–150.

Butenko, N. V. (2011). Kontseptsiia staloho ekonomichnoho rozvytku vitchyznianoi promyslovosti [The concept of sustainable economic development of the domestic industry]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, 3, 15–25.

Paton, B. Ye. (Ed.) (2012). National sustainable development paradigm of Ukraine. Kyiv: DU «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannya ta staloho rozvytku NAN Ukrayiny», 72.

Nemchenko, A. S., Nazarkina, V. M., Panfilova, G. L., Kosyachenko, K. L., Hala, L. O.; Nemchenko, A. S. (Ed.) (2015). Organization and economics of pharmacy. Pharmaceutical Company providing the population. P. 1. Kharkіv: NFaU “Zoloti storinky”, 360.

Yarmola, I. K. (2009). Udoskonalennya suchasny`x organizacijny`x zasad upravlinnya farmaciyeyu v Ukrayini [Improving organizational principles of modern management pharmacy in Ukraine]. Kyiv, 26.

Taranenko, I. V. (2011). Innovatsіyniy imperativ stalogo rozvitku globalіzovanogo suspilstva [Innovation imperative of sustainable development globalized society]. Ekonomіchniy vіsnik Donbasu, 3, 51–56.

Braterskiy, M. V., Batyuk, V. I., Ananeva, E. V.; Braterskiy, M. V. (Ed.) (2016). Chto est chto v mirovoy politike: slovar-spravochnik. Moscow: Izdatel'skij dom «Vycshaya shkola ekonomiki», 368.

Sustainable Development Commission. Available at: http://www.sd-commission.org.uk/pages/our-role.html

Pisklakova, V. P., Pisklakova, O. O., Prianychnikova, A. A. (2011). Stvorennia rehionalnoho monitorynhu yak zasobu realizatsii kontseptsii staloho rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system [The regional monitoring as a means of implementing the concept of sustainable socio-economic systems]. Bionika intelektu [Bionics intelligence], 3 (77), 78–84.

Danilov-Danilyan, V. I. (2003). Ustoychivoe razvitie (teoretiko-metodologicheskiy analiz) [Sustainable development (theoretical and methodological analysis)]. Ekonomika i matematicheskie metody [Economics and Mathematical Methods], 39 (2), 123–135.

Natsionalnaya strategiya ustoychivogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Belarus na period do 2030 goda [National Strategy for Sustainable Socio-Economic Development of the Republic of Belarus for the period till 2030] (2015). Economic Bulletin of the Research Institute of Economics of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus, 4, 99.

Kazieva, Zh. N. (2009). Ustoychivoe razvitie promyishlennosti (teoriya i metodologiya) [Sustainable Industrial Development (Theory and Methodology)]. Makhachkala, 47.

Natsional'na polityka shchodo zabezpechennya likars'kymy zasobamy na period do 2025 roku [National policy on drugs for the period 2025] (2016). Available at: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20161117_2.html

Posy`lkina, O. V., Bratishko, Yu. S., Svitly`chna, K. S. (2015). Diagnosty`ka stalogo social`no-ekonomichnogo rozvy`tku farmacevty`chny`x pidpry`yemstv [Diagnosis sustainable economic and social development of pharmaceutical companies]. Upravlinnya, ekonomika ta zabezpechennya yakosti v farmaciyi [Management, economics and quality assurance in pharmacy], 3 (41), 44–50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рішення VIII Національного з’їзду фармацевтів України [Текст]. – Х., 2016. – 42 с. – Режим доступу: http://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/rishennya-VIII-zyzdu.pdf

Сталий розвиток регіонів України [Текст] / ред. В. Я. Шевчук. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 197 с.

Социально-экономический потенциал устойчивого развития [Текст]: уч. / ред. Л. Г. Мельник, Л. Хенс. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. – 1120 с.

Михалев, О. В. Экономическая устойчивость хозяйственных систем: методология и практика научных исследований и прикладного анализа [Текст]: монография / О. В. Михалев. – СПб.: СПбАУЭ, 2010. – 200 с.

Омаров, Ш. А. Огли. Оцінка сталого розвитку регіонів України [Текст] / Ш. А. Огли Омаров // Проблеми економіки. – 2014. – № 3. – С. 139–150.

Бутенко, Н. В. Концепція сталого економічного розвитку вітчизняної промисловості [Текст] / Н. В. Бутенко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2011. – № 3. – C. 15–25.

Національна парадигма сталого розвитку України [Текст] / ред. Б. Є. Патон. – К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2012. – 72 с.

Організація та економіка фармації. Організація фармацевтичного забезпечення населення. Ч. 1 [Текст]: підруч. / А. С. Немченко, В. М. Назаркіна, Г. Л. Панфілова, К. Л. Косяченко, Л. О. Гала; ред. А. С. Немченко. – Х.: НФаУ “Золоті сторінки”, 2015. – 360 с.

Ярмола, І. К. Удосконалення сучасних організаційних засад управління фармацією в Україні [Текст]: автореф. … канд. фарм. наук / І. К. Ярмола. – К., 2009. – 26 с.

Тараненко, І. В. Інноваційний імператив сталого розвитку глобалізованого суспільства [Текст] / І. В. Тараненко // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3. – С. 51–56.

Братерский, М. В. Что есть что в мировой политике: словарь-справочник [Текст] / М. В. Братерский, В. И. Батюк, Е. В. Ананьева; ред. М. В. Братерский. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. – 368 с.

Sustainable Development Commission [Electronic resource]. – Available at: http://www.sd-commission.org.uk/pages/our-role.html

Пісклакова, В. П. Створення регіонального моніторингу як засобу реалізації концепції сталого розвитку соціально-економічних систем [Текст] / В. П. Пісклакова, О. О. Пісклакова, А. А. Пряничнікова // Біоніка інтелекту. – 2011. – № 3 (77). – С. 78–84.

Данилов-Данильян, В. И. Устойчивое развитие (теоретико-методологический анализ) [Текст] / В. И. Данилов-Данильян // Экономика и математические методы. – 2003. – T. 39, № 2. – С. 123–135.

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года [Текст]. – Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республикии Беларусь. – 2015. – № 4. – 99 с.

Казиева, Ж. Н. Устойчивое развитие промышленности (теория и методология) [Текст]: автореф. … д-ра экон. наук / Ж. Н. Казиева. – Махачкала, 2009. – 47 с.

Національна політика щодо забезпечення лікарськими засобами на період до 2025 року [Текст]: проект. – Кабінет Міністрів України, 2016. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20161117_2.html

Посилкіна, О. В. Діагностика сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств [Текст] / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, К. С. Світлична // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 3 (41). – С. 44–50.Copyright (c) 2017 Svitlana Moroz, Rita Sahaidak-Nikityuk, Diana Zoidze

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)