GENDER CULTURE - BASIS MORAL DEVELOPMENT OF STUDENTS

Olha Savitska

Abstract


The paper proved the specificity of gender culture of spiritual and moral development of students; analyzed the degree of the problem studied in the literature; the importance of the concept of "gender culture"; The basic tools and components forming gender culture. The paper theoretically justified the implementation of gender mainstreaming in educational practice.
Results of research on issues of gender culture as the basis of moral development of students can be the basis for gender mainstreaming in higher education.

Keywords


gender; gender culture; student; youth

References


Бех І. Виховання особистості: У 2 кн. - Кн.1; Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Бех. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.

Гендерні аспекти державної служби: монографія / М. Пірен, Н. Грицяк, Т. Василевська, О. Іваницька; за заг. ред. Б. Кравченка. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2002. – С. 7 – 11.

Клецина И. Формирование гендерной компетентности как задача гендерного образования в высшей школе / И. Клецина // Международная научная конференция «Гуманитарное образование и социальный контекст: гендерные проблемы», 25-28 июня 2007 г. / отв. ред. О. Попова. - Санкт - Петербург: Изд. дом СПб ГУ, 2007. - с. 117.

Минюшев Ф. Социология культуры :учеб. пособие / Ф. Минюшев. – М.: Академический Проект, 2004. – 272 с.

Мунтян І. Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних закладів: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / І. Мунтян. – О., 2004.

Орбан-Лембрик Л. Активність особистості як форма вияву її індивідуальності і професіоналізму / Л. Орбан-Лембрик // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. – К.: Інститут психології ім. Г. С. Костюка, 2002. – Т. 1. – С. 140 – 143.

Терзі П. Формування гендерної культури студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук ; спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / П. П. Терзі – Кіровоград – 2007 – 22 с.

Хрисанова С. Словарь гендерных терминов / С. Хрисанова. – X.: 2002. – 99 с.

Цокур О. Ґендерна педагогіка – нова освітня технологія [Електронний ресурс] / О. Цокур, І. Іванова. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/upbring/1657

Ярская-Смирнова Е. Гендерное неравенство в образовании : понятие скрытого учебного плана / Е. Ярская-Смирнова // Гендерные исследования. — 2000. — № 5. — С. 295—301.
Copyright (c) 2016 Olha Savitska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.