МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ» ЯК СУЧАСНИЙ ФОРМАТ ПРЕЗЕНТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МУЗИЧНИХ КУЛЬТУР: ПОЛЬСЬКІ ІМПРЕЗИ

Автор(и)

  • Olena Berehova Національна музична академія України імені П.І.Чайковського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2018.147397

Ключові слова:

міжнародний музичний фестиваль, «Київ Музик Фест», Україна, Польща, польські композитори, музичне вико-навство, українсько-польські культурні зв’язки.

Анотація

Мета роботи: дослідити міжнародний музичний фестиваль «Київ Музик Фест» на основі аналізу фестивальних програм, матеріалів преси і наукових джерел в аспекті різноманіття форм і способів презентації польської музичної культури для з’ясування сучасного стану і перспектив українсько-польської співпраці в галузі музичного мистецтва. Методологія дослідження полягає в застосуванні мультидисциплінарного підходу з залученням історичного, аналітичного, статистичного, системного, компаративного та узагальнювального методів дослідження міжнародного музичного фестивалю «Київ Музик Фест» як унікального, першого в історії розвитку українського академічного музичного мистецтва фестивального майданчика для презентації як сучасної української композиторської творчості і музичного виконавства, так і національних музичних культур Європи і світу. Новизна дослідження полягає в аналізі міжнародного музичного фестивалю «Київ Музик Фест» як динамічного процесуального мистецького явища в аспекті українсько-польських культурних зв’язків, а також у висвітленні творчих здобутків польських композиторів і виконавців через різноманіття представлених на фестивалі персоналій, мистецьких форм, творчих методів, музичних жанрів. Висновки. За майже 30-річну історію існування «Київ Музик Фесту» присутність Польщі на ньому відбувалася в різних формах та еволюціонувала від виконання окремих творів польських композиторів у загальних камерних, хорових і симфонічних концертах або виступів окремих польських музикантів-виконавців до авторських концертів, майстер-класів, лекцій-концертів і великих тематичних концертних програм із творів польських композиторів у виконанні провідних музичних колективів. Розгортання діяльності в Україні польських інституцій з підтримки культурних проектів є свідченням позитивних тенденцій у державній культурній політиці Польщі, спрямованій на активну промоцію національного культурного продукту за кордоном. Ініціатива щодо виконання творів польських композиторів на фестивалі найчастіше належала українським виконавцям і колективам, що підкреслює численні і багатоманітні зв’язки музикантів України і Польщі. Наведені як приклади найяскравіших та представницьких імпрез 1990-2000-х років найбільш повно розкривають сучасний стан польської музичної культури і свідчать про широкі перспективи українсько-польської культурної співпраці.

Біографія автора

Olena Berehova, Національна музична академія України імені П.І.Чайковського

доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи

Посилання

Бермес Ірина. Організаційні засади музичного фестивального руху в Україн. Культурологічна думка: Щорічник наукових праць. К.: ІК НАМУ, 2015. № 8. С.150-155.

Виткалов С.В. Фестивальний рух як культурний феномен сучасності: аналіз регіонального вектора. Культура України. Серія: Культурологія. Вип.52. Х.: ХДАК, 2016. С.182-190.

Волков С. Музичні фестивалі-конкурси як перспектива культурної взаємодії в глобалізованому світі. Україна – Польща: діалог культур (Ukraina – Polska: dialog kultur): зб. матеріалів Міжнародного наукового симпозіуму, Київ, 19-21 квітня 2018 р. К.: ІК НАМ України, 2018. 115 с. С. 63-65.

Гордійчук Я. Перший міжнародний. Музика. 1991. №1. С.6-8.

Гуркова О. Іван Карабиць – фундатор міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест». Українське музикознавство : науково-методичний збірник. Вип. 37. Упорядник І. Б. Пясковський, редактор О. В. Торба. К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. С. 432-445.

Давидовський Костянтин Юрійович. Творча діяльність Київського інституту музики імені Р.М.Глієра у формуванні культурно-мистецького середовища Києва (1991-2010): автореф. дис… кандидата мистецтвознавства. К., 2012. 20 с.

Давидовський Костянтин. Міжнародний фестивальний рух у формуванні культурно-мистецького се-редовища України (на прикладі міжнародних музичних фестивалів «Київські літні музичні вечори» та «Віртуози планети»). Культурологічна думка. К.: ІК НАМУ, 2011. №3. С. 94-100.

Жукова Олена. Повнолітя «Київ Музик Фесту». День. 2005. 12 жовтня.

Зінська Тетяна Володимирівна. Музичні конкурси та фестивалі в контексті соціокультурного проектування в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: Матер.І Міжнарод. наук.-практ.конф. 14-15 квіт. 2016 р. С. 384-395.

Зінська Т.В. Музично-виконавське мистецтво в соціокультурному просторі України кінця ХХ – по-чатку ХХІ століть: автореф.дис…. кандидата мистецтвознавства: спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури». К., 2011. 18 с.

Загайкевич Марія. Музика і світ… Музика. 1991. №6. С.2-4.

Зубенко Д.В. Розвиток фестивального руху в сучасній Україні. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Со-ціологія. Право. 2011. № 4 (12). С.110-114.

Карабиць І. «Київ Музик Фест»: здобутки й проблеми. Міжнародний музичний фестиваль «Київ Му-зик Фест» (1990-1999): Матеріали преси, фотодокументи, програми. Упоряд.М. Копиця, Г. Степанченко. К.: Центрмузінформ СКУ, 1999. 271 с. С. 6-7.

Кізлова Ольга. Всевидяче «Око»: фестивальні варіації української академічної музики. День. 2017. 21 жовтня.

Корчев Олександр. «Київ Музик Фест-2017» і Musica humana [?] URL: http://mus.art.co.ua/kyjiv-muzyk-fest-2017-musica-humana/ (дата звернення – 03.07.2018 р.)

Кушнірук Ольга. Традиції та образ Кобзаря як надихаючий оберег. Газета «День». 2013. 18 жовтня.

Лапинский Игорь. Не для ног – для головы. Правда Украины. 1997. 4 ноября.

Міжнародний музичний фестиваль «Київ Музик Фест» (1990-1999): Матеріали преси, фотодоку-менти, програми. Упоряд.М. Копиця, Г. Степанченко. К.: Центрмузінформ СКУ, 1999. 271 с.

Мовчан С. «Киев Музик Фест'92». «Музыкальное обозрение». – 1992. Дек. №23 (84).

Невінчана Тамара. «Київ Музик Фест-2017»: сторінками симфонічного роману. URL: http://mus.art.co.ua/kyjiv-muzyk-fest-2017-storinkamy-symfonichnoho-romanu/ (дата звернення – 03.07.2018 р.)

Пухлянко М.Є. Конкурс музикантів-виконавців як феномен сучасного культурного простору. Дис… канд.мист. 26.00.01, НМАУ імені П.І.Чайковського. К., 2014. 160 с.

Савчук І. Екзистенційні мотиви світобачення модерністського Майстра (на матеріалі камерної музики 20-х років ХХ століття). Дис….канд мист. 17.00.03 Музичне мистецтво. К.: НМАУ, 2005.

Сікорська І. «Київ Музик Фест’97”: музика України була, але майже без світового контексту. Вечірній Київ. 1997. 9 жовтня.

Степанченко Г. Луна заключного акорду. Рада. 1992. 30 жовтня. №40.

Толубко Володимир Олексійович. Музичний фестиваль у сучасному соціокультурному контексті: ак-туальні питання режисури. URL: http://www.stattionline.org.ua/kultura/112/20810-muzichnij-festival-u-suchasnomu-sociokulturnomu-konteksti-aktualni-pitannya-rezhisuri.html (дата звернення – 03.07.2018 р.).

Чекан Ю. Трагічні акорди фестивалю… Вечірній Київ. 1992. 23 жовтня. № 203 (14567).

Bermes Iryna (2015). Organizational principles of the musical festival movement in Ukraine. Kulturolohichna dumka, 8, 150-155 [in Ukrainian].

Vytkalov S.V. (2016). Festival movement as a cultural phenomenon of the present: analysis of the regional vector. Kultura Ukrainy. Series Cultural Studies, 52, 182-190 [in Ukrainian].

Volkov S.M. (2018). Musical festivals-competitions as a prospect of cultural interaction in a globalized world. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Ukraine – Poland: Dialog of Cultures” (pp.63-65). Kyiv: IC NAMU [in Ukrainian].

Hordiichuk Ya. (1991). The First International. Muzyka, 1, 6-8 [in Ukrainian].

Hurkova O. (2011). Ivan Karabyts is the fonder of the international festival “Kyiv Music Fest”. Ukrains’ke musykoznavstvo, 37, 432-445 [in Ukrainian].

Davydovskyi, K.Yu. (2012). Creative activity of the R.M.Glier Kyiv Institute of Music in the formation of the cultural and artistic environment of Kyiv (1991-2010). Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: National Academy of Culture and Arts Leadership [in Ukrainian].

Davydovskyi K. (2011). International festival movement in the formation of the cultural and artistic environment of Ukraine (on example, international musical festivals “Kyiv summer musical evenings” and “Virtuosos of the Planet”. Kulturolohichna dumka, 3, 94-100 [in Ukrainian].

Zhukova O. (2005, October 12). Age of “Kyiv Music Fest”. Den’ [in Ukrainian].

Zinska T.V. (2016). Musical competitions and festivals in the context of socio-cultural design in Ukraine at the end of the 20th – the beginning of the 21st century. Proceedings of the First International Scientific and Practical Conference “Professional artistic education and artistic culture: the challenges of the 21st century” (pp.384-395). Kyiv: KUBG [in Ukrainian].

Zinska T.V. (2011). Musical and performing art in the socio-cultural space of Ukraine at the end of 20th – the beginning of the 21st centuries. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: National Academy of Culture and Arts Leadership [in Ukrainian].

Zahaikevych Mariya (1991). Music and the world. Musyka, 6, 2-4 [in Ukrainian].

Zubenko D.V. (2011). The development of festival movement in modern Ukraine. Visnyk NTUU “KPI”. Politolohiya. Sociolohiya. Pravo, 4 (12), 110-114 [in Ukrainian].

Karabyts I. (1999). “Kyiv Music Fest”: achievements and problems. Mizhnarodnyi muzychnyi festival “Kyiv Muzyk Fest” (1990-1999): Materialy presy, fotodokumenty, prohramy. Kyiv: Centrmuzinform, pp.6-7 [in Ukrainian].

Kizlova O. (2017, October 21). All-seeng “Eye”: Festival variations of Ukrainian academic music. Den’ [in Ukrainian].

Korchev O. (2018). “Kyiv Music Fest” and Musica humana [?]. Retrieved from http://mus.art.co.ua/kyjiv-muzyk-fest-2017-musica-humana/ [in Ukrainian].

Kushniruk O. (2013, October 18). The traditions and image of Kobzar as an inspirational amulet. Den’ [in Ukrainian].

Lapinskiy I. (1997, November 4). Not for the feet – for the head. Pravda Ukrainy [in Russian].

Kopytsya, M.D., Stepanchenko, H.V. (Eds.). (1999). International musical festival “Kyiv Music Fest” (1990-1999). Press materials, photo documents, programs. Kyiv: Centrmuzinform [in Ukrainian, Russian, English].

Movchan S. (1992). “Kiev Music Fest’92”. Muzykal’noye obozreniye, 23 (84).

Nevinchana T. “Kyiv Music Fest-2017”: pages of the symphonic novel. Retrieved from http://mus.art.co.ua/kyjiv-muzyk-fest-2017-storinkamy-symfonichnoho-romanu/ [in Ukrainian].

Puhlyanko M. (2014). A competition of musicians-performers as a phenomenon of modern cultural space . Candidate’s thesis. Kyiv: NMAU [in Ukrainian].

Savchuk I. (2005). Existential motives of the worldview of the modernist Master (based on the material of chamber music of the 20s of the twentieth century). Candidate’s thesis. Kyiv: NMAU [in Ukrainian].

Sikors’ka I. (1997, October 9). “Kyiv Music Fest’97”: Ukraine’s music was, but almost without a world con-text. Vechirniy Kyiv [in Ukrainian].

Stepanchenko I. (1992, October 30). Echo of the final chord. Rada [in Ukrainian].

Tolubko V. (2018). Musical festival in the modern socio-cultural context: topical issues of directing. Re-trieved from http://www.stattionline.org.ua/kultura/112/20810-muzichnij-festival-u-suchasnomu-sociokulturnomu-konteksti-aktualni-pitannya-rezhisuri.html [in Ukrainian].

Chekan Yu. (1992, October 23). Tragic chords of the festival. Vechirniy Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-29

Номер

Розділ

Мистецтвознавство