Міф як феномен культури

Автор(и)

  • Vasyl Shynkaruk Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine
  • Halyna Salata Київський університет культури, Ukraine
  • Tetyana Danylova Національний університет біоресурсів і природокористування України,

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152938

Ключові слова:

міф, міфологія, світогляд, людина, світ, природа, сакральний час, профанний час, філософія, наука.

Анотація

Мета дослідження. Стаття спрямована на дослідження міфу як феномена культури. Методологія дослідження. Автори використовували антропологічний інтегративний підхід, семіотичний метод репрезентації міфу як мови культури, а також феноменологічний метод. Наукова новизна. Міфи надають сенс і мету всім елементам культури. Міф лежить в основі культурної реальності – він є ядром культури. Якщо уявляти культуру як цибулину, що складається з різних шарів (the “onion” model of culture), то міф є її центром - це серцевина, яка є поза артикуляцією. Міф породжує наші переконання та припущення, які рідко виявляються, проте саме вони формують як структуру нашої особистості, так і культуру. Вони вважаються само собою зрозумілими і підтримують будь-яку культуру. Вони проявляються у явному вигляді у цінностях, цілях, стратегіях, філософіях, які мотивують нас і формують нашу реальність. Висновки. Міфологія є одним із способів осмислення та інтерпретації навколишнього світу. Її основними поняттями є «світ» і «людина». За допомогою цих понять люди усвідомлювали своє призначення в світі та формували життєві установки на ранніх етапах людського розвитку. Поступившись місцем філософії та науці, міфологія не втратила свого важливого місця в людській історії. Міфологічні наративи були запозичені й багатьма релігіями. Останніми десятиліттями представники літератури та мистецтва усвідомлено використовують міфи для вираження своїх ідей. У своїх творах вони не тільки переосмислюють давні міфи, але і створюють нові міфологічні символи. У наш час інтерес до міфу зростає, і навряд чи це випадково. Славетні дослідники первісної культури і міфології як способу освоєння та інтерпретації світу демонструють творчу силу й евристичний потенціал міфу, які проявлятимуться у майбутньому.

Біографії авторів

Vasyl Shynkaruk, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор філологічних наук, професор, декан гуманітарно-педагогічного факультету 

Halyna Salata, Київський університет культури

кандидат історичних наук, директор коледжу 

Tetyana Danylova, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

Посилання

Голосовкер Я.Э. Избранное. Логика мифа. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2010. 499 с.

Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.: Академический проект, 2008. 304 с.

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М.: Фолио; АСТ, 2000. 848 с.

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1976. 407 с.

Шинкарук В.Д., Салата Г.В., Данилова Т.В. Дихотомія «культура – цивілізація» в англо-американському і західноєвропейському науковому дискурсі. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. №2. C. 82-87.

Brockmeier J. Narrative: Problems and promises of an alternative paradigm. Narrative and Identity: Studies in autobiography, self and culture / J. Brockmeier & D. Carbaugh (Eds). Amsterdam &Philadelphia: John Benjamins, 2001. PP. 39-58.

Buxton R.G.A., Bolle K.W., Smith J.Z. Myth. Encyclopaedia Britannica. 2017. Retrieved from http://www.britannica.com/topic/myth.

Cassirer E. The Philosophy of Symbolic Forms. Yale University Press. 1953. 237 p.

Danylova T.V. Eastern Mysticism and Timothy Leary: Human Beyond the Conventional Reality. Anthropo-logical Measurements of Philosophical Research. 2017. Is.11. P. 135-142. DOI: 10.15802/ampr.v0i11.105498.

Danylova T.V. Searching for the True Self: The Way of Nondual Wisdom. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2017. Is.12. P. 7-15. Doi 10.15802/ampr.v0i12.119069.

Danylova T.V. The Way to the Self: The Novel “Steppenwolf” Through the Lens of Jungian Process of Individuation. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2015. Is. 7. P. 28-35.

Hofstede’s Cultural Onion. Notes on Intercultural Communication. 2013. Retrieved from https://laofutze.wordpress.com/2009/08/28/303/

Jung K.G., Kerenyi C. Essays on a Science of Mythology. Princeton University Press. 1969. 208 p.

Khmil V., Malivskyi A. Contemporary Reception of Rene Descartes’ Skepticism. Philosophy and Cosmology. 2017. Is. 19, P. 168-178.

Levy-Bruhl L. Primitive Mentality. Forgotten Books, 2018. 470 p.

Magoulick M. What is Myth? Folklore Connections. 2015. Retrieved from https://faculty.gcsu.edu/custom-website/mary-magoulick/defmyth.htm

Malinowski B. Magic, Science and Religion. Martino Fine Books, 2015. 92 p.

Maffesoli M. Interview with Michel Maffesoli. Mètode. Universitat de València. 2013. Retrieved from https://metode.org/issues/entrevista-revistes/michel-maffesoli-2.html

McCalman I. Cultural History and Cultural Studies: the linguistic turn five years on. (Undated). Retrieved from http://www.nla.gov.au/events/history/papers/Iain_McCalman.html

Nietzsche F. The Birth of Tragedy or Hellenism and Pessimism. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. 176 p.

Segal R.A. Jung and Levy-Bruhl. Journal of Analytical Psychology. 2007. Vol. 52. Is. 5. P. 635-658.

Storozhuk S., Goian I. Greek “φύσις” as the Basis of Gender Stereotypes. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2016. Is. 10. P. 78-89. DOI: 10.15802/ampr.v0i10.87306

Storozhuk S., Goian I. Gender Existence: Correlation Between Equality and Identity. Philosophy and Cos-mology. 2017. Vol. 18. P. 208-218.

Vus V., Kychkyruk T., Lokutova E. Social and Personal Development of Preschoolers Through The Lens of Parental Religious Educational Models. Science and Education. 2018. Is. 1. P. 60-64. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2018-1-8

Golosovker, Ya.E. (2010). Selected works. The logic of myth. Moscow; Saint Petersburg: Center for Hu-manitarian Initiatives [in Russian].

Losev, A.F. (2008). Dialectics of myth. Moscow: Academic project [in Russian].

Losev, A.F. (2000). The history of ancient aesthetics. The Sophists. Socrates. Plato. Moscow: Folio; AST [in Russian].

Meletinsky, Ye.M. Poetics of myth. Moscow: Nauka [in Russian].

Shynkaruk, V.D., Salata, G.V., & Danylova, T.V. (2018). The Dichotomy “Culture – Civilization” in the An-glo-American and Western European Scientific Discourse. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2, 82-87 [in Ukrainian].

Brockmeier, J. (2001). Narrative: Problems and promises of an alternative paradigm. Narrative and Identity: Studies in autobiography, self and culture / J. Brockmeier & D. Carbaugh (Eds). Amsterdam &Philadelphia: John Benjamins.

Buxton, R.G.A., Bolle, K.W., & Smith, J.Z. (2017). Myth. Encyclopaedia Britannica. Retrieved from http://www.britannica.com/topic/myth.

Cassirer, E. (1953). The Philosophy of Symbolic Forms. Yale University Press.

Danylova, T.V. (2017). Eastern Mysticism and Timothy Leary: Human Beyond the Conventional Reality. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 11, 135-142. DOI: 10.15802/ampr.v0i11.105498.

Danylova, T.V. (2017). Searching for the True Self: The Way of Nondual Wisdom. Anthropological Meas-urements of Philosophical Research, 12, 7-15. Doi 10.15802/ampr.v0i12.119069.

Danylova, T.V. (2015). The Way to the Self: The Novel “Steppenwolf” Through the Lens of Jungian Process of Individuation. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 7, 28-35.

Hofstede’s Cultural Onion. Notes on Intercultural Communication. 2013. Retrieved from https://laofutze.wordpress.com/2009/08/28/303/

Jung, K.G., & Kerenyi, C. (1969). Essays on a Science of Mythology. Princeton University Press.

Khmil, V., & Malivskyi, A. (2017). Contemporary Reception of Rene Descartes’ Skepticism. Philosophy and Cosmology, 19, 168-178.

Levy-Bruhl, L. (2018). Primitive Mentality. Forgotten Books.

Magoulick, M. (2015). What is Myth? Folklore Connections. Retrieved from https://faculty.gcsu.edu/custom-website/mary-magoulick/defmyth.htm

Malinowski, B. (2015). Magic, Science and Religion. Martino Fine Books.

Maffesoli, M. (2013). Interview with Michel Maffesoli. Mètode. Universitat de València. Retrieved from https://metode.org/issues/entrevista-revistes/michel-maffesoli-2.html

McCalman, I. (Undated). Cultural History and Cultural Studies: the linguistic turn five years on. Retrieved from http://www.nla.gov.au/events/history/papers/Iain_McCalman.html

Nietzsche, F. (2016). The Birth of Tragedy or Hellenism and Pessimism. CreateSpace Independent Pub-lishing Platform.

Segal, R.A. (2007). Jung and Levy-Bruhl. Journal of Analytical Psychology, 52(5), 635-658.

Storozhuk, S., & Goian, I. (2016). Greek “φύσις” as the Basis of Gender Stereotypes. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 10, 78-89. DOI: 10.15802/ampr.v0i10.87306

Storozhuk, S., Goian, I. Gender Existence: Correlation Between Equality and Identity. Philosophy and Cosmology. 2017. Vol. 18. P. 208-218.

Vus V., Kychkyruk T., & Lokutova E. (2018). Social and Personal Development of Preschoolers Through The Lens of Parental Religious Educational Models. Science and Education, 1, 60-64. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2018-1-8

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія